Adam Fabricius biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Adam Fabricius
Biografisk oversigt

Adam Fabricius
(1822-1902)Fabricius, Adam Kristoffer, 1822-1902, historisk Forfatter. Han er Søn af Konsistorialraad Hans F. og Nicoline Kristine Marie f. Dahl og født i Bøvling Præstegaard ved Lemvig 18. Juli 1822. I 1841 dimitteredes han fra Aalborg Latinskole, og 1847 tog han theologisk Embedsexamen. 2 Aar efter udnævntes han til Adjunkt ved Aarhus Kathedralskole, og efter en længere Udenlandsrejse (1855-57), hvorunder han især i Paris og Normandiet beskæftigede sig med historiske Studier og bl. a. opholdt sig en Tid i Spanien, kaldtes han som Sognepræst 1859 til Bjørnsholm og Malle; tillige blev han Forstander for Ranum Seminarium. Her fra forflyttedes han 1864 til Drejø og endelig 1874 til Holme og Tranbjærg. Siden 1888, da han tog sin Afsked som Sognepræst, har han levet i Kjøbenhavn. Han ægtede i 1865 Nikoline Frederikke Jensen, en Kjøbmandsdatter fra Kalundborg. – F. har udgivet en Del Skolebøger, end videre et Bind udvalgte Stykker af spanske Historieskrivere (1858), «Ingeborg, Philip Augusts Dronning» (1870), «Drejø Beskrivelse og Historie»(1882) og «Forbindelserne mellem Norden og den spanske Halvø i ældre Tider» (1882). Hans omfangsrigeste Arbejde er imidlertid «Illustreret Danmarkshistorie for Folket» i 2 Bind (1853 ff.), der røber en ikke ringe Evne til at skrive populært; dens 3 Udgaver vidne da ogsaa om, at den har slaaet godt an. d. 24. Aug. 1902.


E. Gigas.

Kilde: Dansk Biografisk Lexikon (1887-1905)