Den ældre Borgarthings- eller Vikens Christenret

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Norges gamle Love


R. Keyser og P. A. Munch

Christiania 1846.


IV. Den ældre Borgarthings- eller Vikens Christenret


Af denne Lov findes tre Recensioner, der afvige formeget fra hverandre til at Forskjellen lader sig anföre i Form af Varianter. De meddeles derfor her alle tre fuldstændigt:

I. Texten aftrykt efter Pergamentscodex No. 78 qv. i den Arnamagn. MSS-Samling, hvor den tilligemed Jons Christenret, Sverrers Christenret, Bergens Bylov m. m. findes skreven med en Haand fra 1ste Fjerdedeel af 14de Aarhundrede. Den er her betegnet A.

Efter denne, eller rettere en mindre nöiagtig Afskrift deraf, er Hannes Finnssöns Udgave af 1759 ("Tentamen historico-philologicum circa Norvegiæ jus ecclesiasticum, quod Vicensium sive priscum vulgo vocant") aftrykt.

Sammenholdt med Pergamentscodex No. 1642 qv. i det kjöbenhavnske store kgl. Bibliotheks nyere MSS-Samling (Codex Tunsbergensis), hvor den tilligemed den nyere Borgarthingslov, Hirdskraa og en Mængde andre Sager findes skreven med en Haand fra Iste Fjerdedeel af 14de Aarhundrede. Her betegnet B.

Fremdeles med et Pergamentsblad, indeholdende Cap. 5, skrevet med en Haand fra omtr. Slutningen af det 14de Aarhundrede og indbundet i Cod. No. 68 qv. i den arnamagnæanske Samling. Her betegnet C.

De betydeligste Afvigelser i Hannes Finnssöns Udgave ere ogsaa anförte og betegnede H. F.

II. Efter Pergamentscodex No. 31 oct. i den Arnam. Samling, tilligemed den nyere Landslov m. m. skreven med en Haand omtrent mellem 1320—40. Christenretten findes her paa to Steder, den störste Deel, der omtr. svarer til Cap. 4—15 i Rec. I., bag i Bogen; det mindre Stykke, der svarer til Cap. 16 og 17 i Rec. I., paa en Side foran i Bogen; om disse Stykker oprindelig have hört sammen, eller ere Brudstykker af forskjellige Recensioner, lader sig nu ikke afgjöre, dog synes det förste rimeligst, da det ene Stykke ikke indeholder noget, som ogsaa findes i det andet. I det förste Stykke mangler idetmindste eet Blad, og meget er ulæseligt formedelst Slid og Fugtighed. — Begge Stykker ere her aftrykte saaledes, at det större, der indeholder de Capitler, som ifölge I. sees at være de förste, er stillet foran, det mindre derimod bagefter, uagtet de i Codex findes i den modsatte Orden.

III. Efter Pergamentscodex C. 15. i det stockholmske kgl. Bibliotheks MSS-Samling, hvor den tilligemed den nyere Borgarthingslov m. m. findes skreven med en Haand, overmaade lignende den der har skrevet ovenanförte Codex Tunsbergensis, ja maaskee endog den selvsamme. Det 3die Blad fra Begyndelsen er bortskaaret, og ved Enden mangle ogsaa eet eller flere Blade.