Eriksdrapa (C.C.Rafn)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Original.gif Dansk.gif
Dansk.gif


Skjaldekvad


Markús Skeggjason


Eriksdrapa


Oversættelse: C. C. Rafn (1829)


1. Mangen Drot i Garderige
Traf den ypperlige Fyrste,
Rigdom bolde, gjæve Mænd den
Hæderlige Kriger skjenked;
Over hele Østervegen
Var den milde Drot navnkundig,
Udbredt blev ved Hædersdigte
Vidt hans Navn af Mange Skjalde.


2. Prægtigt Skib om Vaaren tidlig
Venders Ødelægger rusted
Øst fra Garde, paa den hule
Bølge skød han Havets Ganger;
Kongens Broder Snekkens brede
Bord mod vilde Storm beskjermed,
Den af Snille kjendte Drot ved
Danmarks Kyster siden landed.


3. Rigdom Folk af gjæven Fyrste
Finge, gode Sværd og Skibe,
Guld i Mængde gavmild Erik
Ofte til de Brave skjenked;
Kongers Overvinder, stærk i
Striden, bortgav gode Ringe,
Frodes Stols Besidder[1] rige
Gaver deelte ud til mange.


4. Venders Overvinder hæmmed 

Viking[2], Udaadsmænd udrydded, 

Tyves Hænder lod afhugge, 

Haardt sit Folks Usæder straffe;
Aldrig spurgte man at Erik 

Af fra Retten vige vilde, 

Sig til Held Guds Lov i Gjerning
Seierherren holdt bestandig.


5. Den i Kamp berømte Fyrste
Eied Guld og modigt Hjerte,
Stor Hukommelse og andre
Gode Evner uden Laster;
Ædlingen i alt udmærket,
I sin Ungdom lærte mange
Tungemaal, den djærve Erik
Overgik i Magt de fleste.


6. Fik (saa siges) Kongen Lyst den
Lange Vei til Rom at gange,
Herlighed at skue, hegnet
Fredland[3] og Venedig saae han.


7. Broderen til Hovedkonger
Fem drog siden ud til Bar, og
Vilde Gud ved Gaver prise,
Gud vil naadig Fyrsten skjerme!


8. Store Helligdomme hented
Haralds Broder hid fra Rom da,
Rige Skrin med røden Guld og
Ringe pryded Yngves Slægtning;
Gik med trætte Been igjennem
Munkeriget[4] og tilbage
Op til Rom igjen, selv Erik
Gik i Spidsen af sit Følge.


9. Erkebispesædet flytted
Erik hid til os fra Saxland,
Her i Norden bedre Kaar ved
Kongens Bønner vi erholde.


10. Ei en anden Fyrste vil til
Folkets Bedste sligt udrette,
Alt, hvad Kongen ønsked, tilstod
Christi Hoveddyrker Paven.


11. Venderne da ikke torde 

Kongens Rige længer holde, 

Deres Frafald dem til Skade 

Blev, da det fra Sønden spurgtes.


12. Over stærkt oprørte Bølger 

Stævned Kongen, Bræder knaged,

Søen rimbeklædte Stavne 

Rysted udfor Venders Bygder.


13. Sine Folk med Skjoldes tætte 

Dækning Kongen trindt omslutted,
Under Skjoldeklang opstilled 

Hæren i en Tryneorden.


14. Strid trindt gjæven Fyrste voxte, 

Banre Kongens Mænd frembare, 

Drotten gik i Kampens Bulder 

Brynieklædt og hjelmbedækket.


15. Venders Hær i Borge værged
Sig, og did de hurtig droge,
Raske Mænd til Kampen ilte,
Banret over Fyrsten vaied;
Pile lod da Erik flyve,
Sværde Livet mange røved,
Vaaben sang, og Helte segned,
Saaes paa Valen Blodet flyde.


16. Blodet paa den røde Skjoldborg
Sprudled, Helten fældte mange,
Hæder vandt den unge Drot, hvor
Brynier sprang og Vaaben klirred.


17. Hedningernes Hær omsider
Af den gamle Port udginge,
De, som Skandsen nærmest Marken
Værged, maatte gaae til Haande.


18. Hedningernes Hjerter bleve
Sorrigfulde, da sig Ilden
Vidt udbredte over Landet,
Bygderne lod Erik brænde,
Baalet høit i Huse tændtes,
Vide Salene nedstyrted,
Syntes end ved Dagens Komme
Ilden op mod Himlen række.


19. Seierrig var Eriks Fremgang,
Flugten Vender hurtig grebe,
Bøder loved grumme Bønder,
Overvundet Folket var da;
Fyrsten sine Krav udførte,
Folket nødtes til at lyde,
Riget, som Kong Svend bestandig
Eiet havde, tog han atter.


20. Flaaden lagde Togets Fører
Trindt kring Sø omskylled Strandbred,
Vaade Kyster lod den bolde
Drot med Spyd og Skjolde hegne;
landets Strand den gjæve Konge
Slutted ind med kolde Skjolde,
Paa det raske Tog med røden
Skjoldborg omgav Daners Eyland.


21. Viisdoms hulde Ven lod bygge 

Hovedkirker mange Steder, 

Smukt indhegnede, af Steen han 

Skjønne Templer fem anlagde; 

Kirkerne, som Daners Konge, 

Kampdjærv og i alt udmærket, 

Nord for Saxers Land opførte, 

Pryded med Paneler vare.


23. Skjære Penge Frankrigs Styrer

Skjenked Bjørns belevne Broder,

Ved den store Keisers Gaver 

Glæded sig den djærve Kriger; 

Frækne Mænd ham gav til Følge

Fyrsters Ven med god Udrustning
Hele Veien, indtil Jyders 

Herre kom til Cæsars[5] Bolig.


24. Kort fra Lund i Danmark landets
Gjæve Konge sætte lod en
Erkebispestol, som alle
Folk af danske Tunge[6] ærer;
Helligt Vælde fremmer Kongen,
Viet er til Bisp den milde
Øssur, ham den hulde Fyrste
Himmeriges Sti anviser.


25. Sine indre Saar den tapre
Konge ønskede at læge,
Nordenfra den djærve Kriger
Drog, for Sjælen at helbrede;
Til de dyrebare Egne
Drotten agted sig, han Jorsals[7]
Trygge Land besøge vilde,
Klarhed om sit Liv udbrede.


26. Mod den uforsagte Konge
Bar man af de store Byer
Kors og skjønne Helgenkister,
Sang, imedens der blev ringet;
Saadan Ære ingen Fyrste
I en andens Rige nyder,
Men ei heller kunde nogen
Mand med Daners Konge lignes.


27. Stor Navnkundighed ved Reisen
Vandt den ypperlige Konge,
Herskeren i Miklegaard ham
Selv en halv Læst Guld foræred;
Forud Erik fik en kostbar
Klædning af den store Herre,
Flere Gaver, fjorten Skibe
Skjenked ham den høie Keiser.


28. Almagts Herre Livet kræved
Udenlands af gjæven Konge,
Gammel ikke blev den brave,
Men hans Afgang spurgtes vide;
Siden Folk i mange Lande
Fyrstens Død begræde, Hæren
Er bedrøvet, og det synes
Som om hele Verden sørged.


29. Krigerne ei Kongens Vrede
Kunde nogentid udholde,
Modstand ingen ham at byde
Mægted, skjønt det Konger prøved;
Jarlers Herre frygted alle,
Og med Danekongen torde
Ingen mægtig Fyrste kappes
Kjækt han sine Lande værged.


Fodnoter

  1. d. e. den danske Konge.
  2. sørøveri.
  3. d. e. det af Alperne omgjerede Italien.
  4. d. e. Italien.
  5. d. e. den constantinopolitanske Keisers.
  6. d. e. alle Nordboer.
  7. d. e. Jerusalem.