Forord til Islandske Folkesagn og Eventyr II

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Carl Chr. Th. Andersen
(1828-1883)
Islandske Folkesagn og Eventyr
Bind II

Forord

Carl Andersen
1864


Nærværende Fortsættelse af min for to Aar siden udgivne Oversættelse af »Islandske Folkesagn« er et Uddrag af 2det Bind af den fortjente Samler Jon Arnasons »Islenzkar Þlóðsögur og æfintyri«, der, ligesom det 1ste Bind, for ikke lang Tid siden er udkommet i Leipzig paa J. C. Hinrichs Forlag. Begge Originalens Dele udgjøre tilsammen hen imod 1300 Sider i stor Oktav, og skjøndt der, hvad der er naturligt ved et saa overvældende rigt Materiale, stundom kan findes Gjentagelser af ligeartede Ting og Ubetydeligheder hist og her, saa vil det dog erkjendes, at der i dem er overordentlig meget Nyt og Oprindeligt, Meget, der vidner om den eiendommelige, dybe Folkekarakteer, af hvilken de ere udgaaede.


Dette gjælder ikke mindst om 2den Deel af Samlingen, og til Bestyrkelse herpaa skulle vi ind skrænke os til at anføre følgende Udsagn af en Mand, hvis Dom har en stor Vægt i disse Sager, Digteren P. C. Asbjörnsen: »Gjennem de Billeder, den ruller op, snart fra Folkenes Naturopfatning i fjerne henfarne Tider, snart med Livsskildringer i Folketroens Lys- og Skyggefald fra nærmere Dage, er det ofte, som vi fornemme de samme Røster, der tale til os gjennem vore egne Fjeldørkener og Myreøder, men maaskee endda mørkere og dybere.« (Illustreret Nyhedsblad d. 12. Juni d. A.)


Den hurtige og vide Udbredelse, de islandske Sagnsamlinger have fundet, har maattet overgaae endog de dristigste Forventninger. Deres Forløber, Professor Konrad Maurers i Begyndelsen af Aaret 1860 udkomne «Isländische Volkssagen«, havde i høi Grad vakt Læseverdenens Interesse, og neppe havde derfor Originaludgavens 1ste Bind seet Lyset, før der omtrent samtidig udkom 2 Oversættelser i Danmark og Norge, den sidste besørget ved G. A. Krogh. Omtrent eet Aar derefter udkom der hos Bentley i London en illustreret engelsk Pragtudgave: »Icelandic Legends; translated by G. E. J. Powell and E. Magnússon.«


At der ogsaa fra Sidstnævntes Haand med det Allerførste i England vil udkomme en Fortsættelse (ligeledes en illustreret Pragtudgave), turde afgive et Beviis for, at de tidligere oversatte Udvalg have været de forskjellige Landes Læsere en velkommen Gave. Hvad nu nærværende Oversættelse angaaer, da faaer den at tale for sig selv. Kun saameget maa det være mig tilladt at sige, at hvad der har ledet mig under dette Arbeide, var altid en inderlig Kjærlighed til Gjenstanden — den mindede mig jo saa tidt om at Norden i Sagn og Sage har Noget, der kan samle Folket og løfte mod lysere Tider!


Sluttelig bringer jeg herved Hr. stud. filol. Þ. J. Thorarensen min inderligste Tak for mange værdifulde Raad og for det kyndige Gjennemsyn, han med saa stor Velvillie har skjænket saavel denne, som min tidligere Oversættelse.


Kjøbenhavn i Novb. 1864

Carl Andersen.