Gunnar Pálsson biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Biografisk oversigt

Gunnar Pálsson
(1714-1791)Pálsson, Gunnar, 1714-91, Oldforsker, Broder til ovennævnte Bjarni P., fødtes paa Præstegaarden Upsir 2. Avg. 1714. Efter i 3 Aar at have været Degn paa Munkatværaa udnævntes han 1742 til Rektor ved Latinskolen paa Holar, som han fra en stærkt forfalden Tilstand bragte paa en god Fod; blandt Skoledisciplene her havde han foruden den nævnte Bjarni 2 andre Brødre. 1753 blev han Præst til Hjarðarholt i Dala Syssel i det vestlige Island og udnævntes til Herredsprovst, 1785 tog han paa Grund af Alder sin Afsked og døde paa Gaarden Reykhólar 2. Okt. 1791. Han ægtede 1744 Præstedatteren Margrjet Erlendsdatter. – G. P. nød stor Anseelse som Fortolker af Skjaldepoesi og nordisk Olddigtning overhovedet, saa at Kommissionen for det Arnamagnæanske Legat satte sig i Forbindelse med ham og fra Aar 1774 betingede sig mod et fast aarligt Vederlag at faa tilsendt Kommentarer af denne Art. Saaledes kom han til at behandle Edda og forskjellige Sagaer og medsendte regelmæssig sine Tolkninger, som delvis benyttedes ved de af Kommissionen efterhaanden udgivne Arbejder. Hans Ry beroede dog mest paa, at han var saa at sige den eneste, der paa den Tid beskæftigede sig med sligt, og hans Fortolkninger have længe været forældede. Som Digter har han væsentlig ydet latinske og islandske Lejlighedsdigte, men er desuden Forfatter til «Gunnarsslagr», en Efterligning af Eddadigtningen og med Stof hentet fra dennes Sagnkreds. Digtet vakte Opsigt ved sin nære Tilslutning til de kjendte Eddakvad, som det udfyldte, og den rette Sammenhæng glemtes halvvejs for en Tid, saa at det optoges i flere Edda-Udgaver. (P. Pétursson, Hist. eccl. Isl. S. 378. Nord. Tidsskr. f. Oldkynd. III, 153 f.J. C. Poestion, Isländ. Dichter der Neuzeit S. 142. 241 ff.)
Kr. Kaalund.

Kilde: Dansk Biografisk Lexikon (1887-1905)