Indledning (Betænkning nr. 19)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Betænkning vedrørende de i Danmark beroende islandske håndskrifter og museumsgenstande


afgivet af

den af Undervisningsministeriet under 13. marts 1947 nedsatte kommission


INDLEDNING

Under 13. marts 1947 nedsatte Undervisningsministeriet en kommission med den opgave at fremkomme med en redegørelse for de hensyn af politisk, historisk og retlig samt almen kulturel og videnskabelig art, som naturligt må skønnes at burde tages i betragtning ved afgørelsen af det påny fra islandsk side rejste spørgsmål om overlevering til Island af de i Danmark beroende islandske håndskrifter og museumsgenstande udover den afgivelse af håndskrifter m. v. af arkivmæssig karakter samt af museumsgenstande, som fandt sted henholdsvis i årene 1927 og 1930.

Undervisningsministeriet beskikkede professor, dr. juris Erwin Munch-Petersen til formand for kommissionen. Til medlemmer af kommissionen beskikkedes iøvrigt:

Som repræsentanter for de i Rigsdagen da repræsenterede politiske partier:

fhv. minister, folketingsmand Hans Hedtoft,
    udpeget af den socialdemokratiske rigsdagsgruppe,

folketingsmand, docent, cand. polit. Otto Himmelstrup,
    udpeget af Venstres rigsdagsgruppe,

fhv. minister, folketingsmand – nu landstingsmand – direktør Halfdan Hendriksen,
    udpeget af Det konservative Folkepartis rigsdagsgruppe,

daværende folketingsmand – nu redaktør – Thorkild Holst,
    udpeget af Danmarks kommunistiske Partis rigsdagsgruppe,

fhv. professor ved Københavns Universitet, dr. phil. Erik Arup,
    udpeget af Det radikale Venstres rigsdagsgruppe,

daværende folketingsmand, lektor – nu seminarieforstander – Paul Holt,
    udpeget af Dansk Samlings rigsdagsgruppe,

folketingsmand, overlæge Viggo Starcke,
    udpeget af Danmarks Retsforbunds rigsdagsgruppe,

rigsbibliotekar Svend Dahl,

rigsarkivar Axel Linvald,

direktør for Nationalmuseet, dr. phil. Poul Nørlund,

fhv. professor ved Københavns Universitet, dr. juris Poul Johs. Jørgensen,

professor ved Københavns Universitet, dr. phil. Carsten Høeg,

professor ved Københavns Universitet, dr. phil. Johs. Brøndum-Nielsen.

fuldmægtig i Justitsministeriet – nu byretsdommer – Mogens Hvidt har varetaget hvervet som kommissionens sekretær.


Professor, dr. juris Poul Johs. Jørgensen afgik ved døden den 31. juli 1947. Der beskikkedes intet nyt medlem af kommissionen i stedet for professor Jørgensen.

Efter at folketingsmand Hans Hedtoft var udnævnt til statsminister, beskikkedes under 13. april 1948 fhv. minister, folketingsmand Alsing Andersen som medlem, udpeget af den socialdemokratiske rigsdagsgruppe.

Direktør, dr. phil. Poul Nørlund afgik ved døden den 26. maj 1951.

Professor, dr. phil. Erik Arup afgik ved døden den 23. september 1951.


Ifølge Undervisningsministeriets skrivelse af 13. marts 1947 var kommissionen berettiget til at indhente de for dens arbejde nødvendige oplysninger hos offentlige myndigheder og til i påkommende tilfælde at tilkalde særligt sagkyndige til sine forhandlinger.

I henhold til den således givne bemyndigelse har kommissionen indhentet en redegørelse fra professor, dr. phil. Jón Helgason vedrørende Den Arnamagnæanske Samlings proveniens. Redegørelsen findes trykt som bilag til nærværende betænkning. Endvidere har kommissionen indhentet erklæringer vedrørende særlige punkter fra arkivar ved Rigsarkivet, dr. phil. Erik Kroman, bibliotekar ved Det kongelige Bibliotek Kåre Olsen og lektor ved Islands Universitet Martin Larsen. Disse erklæringer er benyttet ved udarbejdelsen af betænkningen. Endelig har dr. phil. Ole Widding udarbejdet grundlaget for betænkningens afsnit: Håndskrifternes betydning i litterær, historisk, sproglig og palæografisk henseende samt Dansk indsats gennem tiderne med hensyn til udgivelsen af håndskrifterne, ligesom han har ydet kommissionen værdifuld bistand ved den endelige gennemgang af hele betænkningen.

Inden professor Jørgensen afgik ved døden, havde han i kommissionen udførligt redegjort for sit syn på de juridiske spørgsmål i forbindelse med udleveringssagen. Betænkningens afsnit herom er udarbejdet i nøje overensstemmelse med professor Jørgensens fremstilling.

I betænkningen redegøres først for håndskrifternes komme til Danmark, samlingernes omfang, betydning og videnskabelige bearbejdelse, udleveringssagens tidligere historie samt museumsgenstandenes historie m. v., hvorefter kommissionen i anledning af de nu foreliggende islandske krav behandler de forskellige synspunkter, der skønnes at burde tages i betragtning ved afgørelsen af udleveringsspørgsmålet. Om alle disse afsnit foreligger der fuld enighed mellem kommissionens medlemmer.

Inden for kommissionen har man imidlertid anset det for rettest, at der tillige gives udtryk for, hvilke konsekvenser der naturligt kan drages af de forskellige synspunkter, alt efter den vægt, man tillægger disse. Herom har der ikke kunnet tilvejebringes enighed, men der redegøres i betænkningens afsluttende bemærkninger for de forskellige opfattelser. Medens professor Arup, som det fremgår af de afsluttende bemærkninger, nåede at give udtryk for sin opfattelse i så henseende, havde direktør Nørlund ikke taget endelig stilling til dette spørgsmål. Derimod var betænkningens øvrige afsnit tiltrådt af direktør Nørlund, således også afsnittet om museumsgenstandene og det standpunkt, som kommissionen har indtaget for disses vedkommende.


København, i oktober 1951.


Alsing Andersen    Johs. Brøndum-Nielsen    Svend Dahl    H. Hendriksen


Otto Himmelstrup    Th. Holst    Paul Holt    Carsten Høeg


Axel Linvald    Erwin Munch-Petersen (formand)    Viggo Starcke


Mogens Hvidt.