Indledning (Vor gamle bondekultur)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Vor gamle bondekultur

av

Kristofer Visted

Kristiania 1908.


Indledning


Vort folk har været et bondefolk gjennem hele sin historie og er det for en væsentlig del den dag idag. Bønderne har ikke alene utgjort den langt overveiende del av befolkningen; men deres stilling i samfundet har tillike sikret dem en fremskutt plads i vor historie. Dette for det norske folk eiendommelige forhold danner derfor bakgrunden for hele vor historie og utgjør fremdeles grundlaget for dagens politik. Vi kan derfor ikke med fuld ret paastaa at vi kjender vort folks historiske forutsætninger, dets karakter og nationale eiendommeligheter, førend ogsaa bondens kulturhistorie foreligger fuldt belyst, og mange av døgnets foreteelser vil da først faa sin fulde forklaring.

”Den norske bonde har altid maattet ansees som det norske folks første repræsentant”, siger historikeren R. Keyser; ”i oldtiden var han saa at sige den eneste. Ikke nok at bønderne utgjorde massen av folket og den mest raadende del av statssamfundet; hvad mere var: navnet bonde omfattet igrunden alt hvad der var frit blandt folket; ti landets fornemste høvdinger like til kongen selv var bønder.” Ordet bonde hadde derfor en god klang i middelalderen; det ansaaes for saa hædrende, at en av høvdingene for Losna-ætten avslog kongens tilbud om at bli ridder, da han heller vilde bære sit bondenavn. Og da man vilde hædre den fredsæle og folkekjære kong Olav (Kyrre), gav man ham tilnavnet bonde. Sagaen lægger ogsaa følgende vers i kong Sigurd Jorsalfars mund:


Bønder mig tykkes de bedste,
bygget land og fred stande.


Bonde betegner oprindelig den fastboende eier av jord, i motsætningen til leilændingen. Man maa dog ikke tænke sig bondestanden i middelalderen som en ensartet demokratisk masse. Allerede i de ældste lover skjelnes der mellem de forskjellige lag inden bondestanden, og alt ved vor histories begyndelse hadde den en utpræget aristokratisk karakter; ti over de bredere lag hævet sig odelsbønderne. Odel betegner egentlig fuld eiendomsret til jorden; men den gamle odelsjord var bundet til en bestemt slegt, og derfor menes der hermed almindelig slegtseiendom med de til denne knyttede forrettigheter. For at en eiendom skulde bli odelsjord, maatte den nemlig efter de gamle love ha været i slegtens ubrutte eie i et bestemt antal slegtsled eller i mindst 60 aar. Disse odelseiendommer var ogsaa av lovene omgjærdet med forskjellige bestemmelser for at sikre dem for slegten, av hvilke den vigtigste var en indløsningsret som var knyttet til odelen. Hvis eiendommen solgtes ut av slegten til nogen anden end den rette odelsmand, hadde denne ret til at indløse den inden en bestemt frist, som i de middelalderske love sattes til 60 aar, men senere efterhaanden blev forkortet til 30 og 20 aar. For at holde sig adgangen til indløsning av odelen aapen, fastsattes det i Magnus Lagabøters Landslov at odelsmanden, hvis han ikke straks var istand til at indløse den, skulde lyse pengemangel hvert 10de aar indtil 60 aar. Odelen satte saaledes disse slegter i en høiere stilling i samfundet end de andre bønder.

Det samfund hvis grundvold saaledes hvilte paa odelsretten, var et utpræget slegtssamfund. Den almindelige betegnelse for dette var æt, som dels sættes i forbindelse med at eie og saaledes egentlig betyder de som hører en til ved slegtskap, dels avledes av talordet otte og saaledes skulde betegne en avsluttet kreds paa 8 slegtsled, 4 paa mandens og 4 paa konens. Ætten, som bebodde odelsgaarden, bestod av odelsmanden og hans hustru, deres sønner med deres koner og barn og undertiden barnebarn, samt de ugifte døtre; hertil kom ogsaa odelsmandens forældre, hvis de hadde git gaarden fra sig. Ætten kunde saaledes ofte utgjøre 30–40 mennesker. Den dannet et litet avsluttet samfund for sig med slegtens ældste som selvskreven leder og repræsentant utad. Inden ætten fandtes ikke privateiendom uten til gjenstande der henhørte til det personlige utstyr, som klær, vaaben, smykker o.l. Jordeiendom og bygninger var altsammen slegtens eie, som ættehøvdingen forvaltet efter samraad med de øvrige, og som ikke kunde avhændes uten deres samtykke. Odelsmanden overtok saaledes kun forvaltningen av gaarden efter sin forgjænger. Gaarden blev drevet i fællesskap av ættens medlemmer, og alle bodde inden samme gjærde og tildels under samme tak. Et litet glimt ind i forholdene paa disse ættegaarder gir følgende oplysning fra Tydalen i Trøndelagen fra begyndelsen av 18de aarh. ”Dengang bestod huslyden”, heter det, ”av 5 gifte par med deres barn, ialt 27–30 personer, som ”aat av samme sæk og drak av samme bæk.” Familiefaren, ”Gammelper’n”, styrte det hele; han raadet over de gifte sønner med deres koner og barn; hver skilling gik gjennem hans hænder, og alt som skulde utrettes, gjennem hans hode, og der var den største samdrægtighet mellem alle, store og smaa.” Utadtil optraadte ætten som en enhet og holdt ubrydelig sammen pa grund av blodets hellige baand, som fik forøket styrke ved den religiøse dyrkelse der var knyttet til slegtens forfædre og skytsånder (gardvord — gaardsbeskytter).


Disse odelsætter var i middelalderen de ledende i samfundet; ved sin høie byrd og sin rigdom raget de op over de andre bønder, og dette forlente dem med en særlig anseelse blandt sine sambygdinger. Disse høibyrdige ætter var det ogsaa som var bærerne av vor middelalderske kultur. De hadde den velstand som danner den nødvendige jordbund for kulturens vekst og trivsel; inden disse ætter opretholdtes den nationale tradition, paa samme tid som de tok fuld del i det fælleseuropæiske kulturliv. Herom avgir særlig den nordlandske høvdings verk ”Kongsspeilet” et merkelig vidnesbyrd, og denne mand dannet i saa henseende ingen undtagelse. Medlemmerne av disse ætter bærer saaledes ofte tilnavnet klerk, som viser at de har faat en geistlig opdragelse, hvilket dengang alene gav adgang til samtidens kulturliv.

Mot middelalderens slutning tapte imidlertid disse odelsætter sin indflydelse som følge av de forandrede politiske forhold, og den ledende stilling i samfundet gled dem litt efter litt ut av hænderne. Samtidig utstyktes ogsaa de store jordeiendommer, og særlig gik dette for sig i stor utstrækning i det 17de aarh., saa at antallet av odelsbønder steg, mens brukene gjennemgaaende blev mindre; bondesamfunnet tapte derved noget av sin aristokratiske karakter, og de gamle slegter sank ned i klasse med de andre bønder. Allikevel vedblev dog traditionen om deres fordums storhet at holde sig, og slegtsfølelsen spilte fremdeles en ikke liten rolle i bondelivet. Det bedste indtryk av hvor sterkt traditionen om deres adelige utspring gjorde sig gjældende i den nyere tids bondeliv, faar vi av biskop Pontoppidans skildring fra midten av 18de aarh. ”Men jeg kommer igjen,” siger han, ”til ovenbemeldte ældgamle norske familier, saavidt samme i adskillige provinzer endnu ere tilovers, og der er det merkværdigt, at skjønt de fleste af dem længe siden have begyndt at leve paa andre bønders maade med klædedragt og anden adfærd, saa gjemmer de dog ganske nøie den kundskab, som de per traditionem kunde have om deres slegte-registre, og lade samme, særdeles ved ligbegjængelser gjøre tjeneste, thi da hører man undertiden over en bonde-mand i ligprædikenen at opregnes hans 16 saakaldte ahner, ligesom deres adelige skjold og vaaben i nogle huse conserveres saasom bomerke, og i nogle sees de paa hine gammeldagse vindue-ruder at være malede eller indbrændte.” Han gjengir ogsaa ved samme anledning en historie der viser hvorledes disse bondeslegter endnu hadde bevart det ytre racepræg som gjerne utvikler sig inden gamle adelsslegter. ”Anno 1713, da 5000 norske soldater ble nedsendte til Danmark, sagde general Budde, dengang oberst for et Throndhjemsk regiment, til den kommanderende general Husmand: Jeg har i en bataljon tvende bønderkarle, som siges for vist at være nedstammede fra et af de ældgamle norske kongelige huse; deres ansigter og miner ere saa kjendelig distingverede, at Eders excell. selv kan udfinde dem. Dette forsøgte generalen og kjendte just de tvende karle blandt nogle hundrede.” Og likesaa strengt som nogen adelsfamilie holdt disse bondeslegter paa blodets ublandede renhet. ”Mange bønder,” siger samme forfatter, ”inbilde sig ikke lidet dermed, at de, efter deres fædres sandsagn, ere nedstigede fra adelige grevelige, ja kongelige huse, vægre sig og ved at forringe deres byrd og blod formedelst en saakaldet mesalliance med bønder af ringere herkomst, hvilken daarlighed ofte skiller deres børn ved et giftermaal, som de ellers vare vel tjente med.”

For at holde rede paa slegtens forgreninger og dens odelsfordringer holdtes der hvert aar ved midtsommer et stevne av hele slegten, hvorom det heter i en optegnelse fra 18de aarh. fra Bergens stift: ”Hver slegt kom sammen ved St. Hans-tid og lod alle lemmer passere revue for den, som var caput familiae, hvilken skar et hak i familiens tælstok for hver, som var i live. Derhos var dans og leg, og ældgamle folk fortæller, at deres forfædre har talt om denne sammenkomst med stor bevægelse og klagemaal over afskaffelsen deraf, da det var saa frydefuldt et gilde.”

Om vore bønder saaledes i nyere tid var henvist til kun at leve paa minderne om fordums storhet, skulde dog dette faa ikke saa liten betydning for den fremtidige utvikling; ti, som Ludvig Holberg siger, ”saasom de fleste bønder bilder sig ind at nedstamme fra gammel norsk adel, hvilken mening ikke kan være ganske ugrundet, have de gemeenligen deres ære mere kjær end andre bønder.” Og denne deres utviklede ærekjærhet holdt dem oppe i de onde tider vort folk kom til at gjennemgaa. Paa grund av de unioner vi indgik med nabofolkene som følge av de middelalderske arveregler, kom det politiske tyngdepunkt til at ligge utenfor landet, og de fleste administrative stillinger kom over paa fremmede hænder. De danske embedsmænd som overtok dem, var hjemmefra vant til at betragte bonden som livegen og retsløs, nedtrykt som han der var under vornedskap og hoveritjeneste. Det mangler heller ikke paa voldsomme forsøk paa at indføre lignende forhold i Norge; men de blev møtt av en likesaa kraftig og seig motstand fra bøndernes side, og de følgende aarhundreder i vor bondehistorie er derfor optat av kampen for at hævde den ældgamle bondefrihet – en kamp som skulde bli avgjørende for vort folks hele fremtid.

Hvorledes de danske embedsmænd optraadte overfor bønderne i denne tid, oplyser de talrige klageskrifter som bønderne opsatte over kronens lensmænd og fogder. Det heter i disse, at nogen som utlændinger var ukyndige i Norges lov og kunde derfor ikke dømme ret; andre, som kjendte loven, hadde lyst til uret og vold. Av en liten sak gjorde de ofte en stor for at kunne kræve høie bøter, og derved blev en stakkars mand stundom aldeles ødelagt og ute av stand til at betale kongens skat. Ogsaa plagedes den fattige almue ved ulovlig gjesting og overdrevne fordringer om offentlige ydelser o.s.v. Om der end kan være nogen overdrivelse eller ensidighet i disse klagemaal, saa viste det sig dog i de fleste tilfælde at de var fuldt berettiget.

Den berygtede lensherre i Nedenes Erik Munk hadde i 5 aar holdt bønderne fra Norges lov og ret, og naar lagmændene vilde ta sig av saken, hindret ham dem deri; ti han var selv sin dommer og sakfører. Og fattet han hat til nogen, sa han hans odel under sig. Og lensherren Ludvig Munk i Trøndelagen hadde latt flere bønder henrette og tilegnet sig deres gaarder, samt inddrevet ulovlig skat i stor utstrækning.

Overfor disse ulovlige indgrep i bøndernes personlige frihet og eiendomsret kunde bønderne gaa den lovlige vei og bringe saken frem for de i reformationstiden oprettede herredage. I disse hadde de ogsaa et godt vern; ti her var lagmændene deres talsmænd. Men vi finder ogsaa meget hyppig at de gjorde kort proces og tok sig selv tilrette. Denne tid er derfor fuld av stadige oprør og drap paa embedsmænd, saa at Peder Clausen Friis ikke uten grund kunde fælde sin haarde dom over nordmændene, i hvilken det heter at ”de have altid været et hardt, modvilligt, ulydigt, selvraadigt og overdaadigt, uroligt, oprørisk og blodgjerrigt folk, som jeg ikke kan benekte, at de endnu er, synderlig paa de steder og orter, som de endnu holde deres gamle seder og skik ved magt, det er til fjelds langt op fra sjøkanten, der bor endnu ondt og vildt folk.” Om telemarkingene siger han at ”de havde deris største lyst i gammel tid at dræbe bisper og prester, fogder og befalingsmænd. Jeg haver kjendt en der var fød, hvis fader havde ihjelslaget 3 prester, og naar denne var drukken, bad han Gud, at han ikke maatte dø før end han og finge slaget saa mange prester ihjel.” Om der end kan være endel overdrivelse i dette skudsmaal, vet dog de historiske dokumenter at fortælle om mange saadanne tilfælde. Fogden Lasse Skjold på Romerike blev saaledes dræpt i 1497, og det er betegnende for hele bondekampens karakter, at uagtet en enkelt hadde utført drapet alene, lot dog bønderne bekjendtgjøre at det maatte betragtes som en fælles gjerning av dem alle. Bønderne paa Romerike utsendte efter gammel skik budstikken, som hadde form av en gren der var brændt i den ene ende og kroket i den anden, for at antyde at den som ikke fulgte med, hans gaard skulde bli brændt og han selv hængt. Oprøret bredte sig paa Oplandene; men ved at forhandle med bønderne, fik man dem dog til at dra hjem igjen.

Karakteristisk er særlig en begivenhet som forefaldt i Raabyggelaget 1541. Her samledes en flok paa 15 mand, som drog til Nedenæs og slog fogden ihjel. Derefter gik de til gaarden Egeland for at dræpe den derboende foged, som imidlertid ikke var hjemme. Han samlet folk og fik fanget nogen av voldsmændene. De tilstod under forhøret at det hadde været deres agt at slaa ihjel alle fogder og lensmænd og siden reise menigmand og gaa al verden over for at utrydde fogdene.

Under forhold som disse fandt de danske myndigheter det klokest at gi efter; og selv om bønderne ikke som i disse tilfælde tok sig tilrette mot sine plagaander, blev dog disse næsten uten undtagelse dømt av herredagene. Erik Munk endte sine dage som fange paa Dragsholm slot, og Ludvig Munk maatte bøte til de henrettede mænds efterlatte, samt tilbakebetale den skat han hadde indkrævd ulovlig.

Disse spredte oprør omkring i bygdene var vistnok ikke utslag av nogen bevisst nationalitetsfølelse. Hvad bønderne kjæmpet for, var den gamle bondefrihet, som sikret hver mand lov og ret i landet, og denne blev de danske myndigheter efterhaanden nødt til at respektere. Men dette førte videre frem. Overfor en saadan stridbarhet og energisk hævdelse av sin ret blev den danske regjering nødt til at utvise forsigtighet, og vi ser den derfor fire paa alle kanter hvor der viste sig misnøie; de forsøk man hadde gjort paa at utslette den norske nationalfølelse, blev man ogsaa efterhaanden nødt til at opgi.

Kampen mot de danske embedsmænd har sat dype merker i folkekarakteren. Den la grunden til den mistro som bonden siden altid har næret til embedsstanden og dernæst overfor alt som var fremmed. Den fiendtlige holdning som bonden herved kom til at indta, virket ogsaa videre, idet den for en væsentlig del var skyld i at vore bønder ogsaa kulturelt blev isolert.

Var mistroen til embedsstanden almindelig, saa var paa den anden side tilliden til kongehuset ubegrænset. Det var odelstanken som laa til grund for denne loyalitet overfor Oldenburgerne. For vore bønder, der levde i slegtssamfund, var det naturlig at overføre odelstanken ogsaa paa statslivet. I kongen saa de derfor rikets rette odelsmand, der styrte riket med samme ældgamle ret som ættehøvdingen ledet familiens anliggender, og hvem de derfor trohjertig kaldte ”han far”. Naar de følte sig forurettet av embedsmændene, opsatte de derfor klageskrifter og henvendte sig direkte til kongen med dem, og det var sjelden at kongen ikke laante dem øre.

Det hjertelige forhold mellem de norske bønder og kongehuset skyldtes dog især bøndernes tapperhet og fædrelandskjærlighet, som gjorde dem til kronens og enevoldsmagtens bedste støtte. I disse krigførende tider var det et stort held at landets forsvar udelukkende hvilte paa landets egne sønner. Hvorledes de danske myndigheter opfattet situationen i Norge, har faat et klart uttryk i statholderen U.F. Gyldenløves forslag til skattelettelser for de norske bønder, hvori det heter: ”Som det nu vel synes, at Norge formedelst egen kraft maa forsvares, saa vil det og ankomme paa indbyggernes vilkaar, affektion og villighet. Hvorfor uforgribeligen høit fornøden eragtes, at man i tide tænker paa, hvorledes samme troskab og villighed i saa maade bestyrkes og vedligeholdes kunde.” De norske bønder hadde nemlig tidligere ved flere anledninger git aarsak til bekymring. Telemarkingene hadde saaledes i reformationstiden ikke alene jaget ut de av kronen opsendte tyske bergmænd; men da der sendtes tropper mot dem, samlet bønderne sig i Arnbjørndalen og stanset deres fremtrængen. Under Kalmarkrigen hændte det ogsaa gjentagne ganger at bønderne uten videre forlot grænsen og drog hjem hver til sit; og bønderne paa begge sider av grænsen slutten endog separatfred om ikke ikke at gjøre indfald i hinandens bygder, da de ansaa dette for en krig mellem kongerne personlig og derfor dem uvedkommende. Det middelalderske ledingsvæsen hadde under denne krig vist sig at være forældet, og den gamle bevæbning var ubrukelig mot fyrrørene, som nu kom i bruk. Det blev derfor nødvendig at skape en national hær, og denne fik sin endelige organisation i 1640. Hæren blev utskrevet udelukkende blandt bønderne, og disse fik i de følgende krige anledning til at lægge sine ypperlige soldateregenskaper for dagen. I samtidens litteratur omtales deres offervillighet og fædrelandssind med den største berømmelse, og der anføres hyppig eksempler paa deres krigerske mod. Om telemarkingene fortælles det at de tvang sin foged til at føre dem til armeen ved Gjellebæk, hvor de bad om at maatte faa angripe fiende sammen med hæren. Og biskop Pontoppidan meddeler følgende: ”Da den svenske hær i 1716 gjorde indfald i Norge, kom en dag til general Lützov 300 frivillige fra Telemarken, folk fulde af lyst og mod, bærende hver 3 ugers kost i sin randsel og derhos en riflet bøsse, sigende: Goddag far, vi hører, at du har faaet fremmede gjæster, som du vil skilles ved. Har du lyst til at bruge os, da sig, hvad vi skal gjøre, saa skal du se, at vi er mænd.” Samtidens beundring har faat sitt officielle uttryk i følgende indskrifter paa norske mynter:


Mod, troskab, tapperhed og hvad der giver ære
den hele verden kan blandt norske klipper lære. (1704)
Tro, løve-mod og hvad Dankongens gunst kan vinde
mens Norge klipper har, man skal hos nordmænd finde. (1749)
Urokkelig som Dovres høie fjelde
staar Norges sønners troskab, mod og vælde. (1788)


Den nationale hær har hat stor betydning for nationalitetsfølelsens vekst; ti i den fik vort folk det nationale samlingspunkt som det hittil hadde manglet. De fælles minder som knyttet sig til hæren, samlet atter de spredte bygdeinteresser om det fælles fædreland, og dens bedrifter vakte efterhaanden selvtilliden og troen paa at vi formaadde at staa paa egne ben.

For bonden blev den nationale hær og det ry hans tapperhet og fædrelandskjærlighet hadde skaffet ham, utgangspunktet for en ny bevægelse, der skulde ende med at gjengi ham den plads i samfundet som han hadde hat i middeladeren. Mens vi tidligere, da kampen for bondefriheten var i fuld gang, møter haarde domme over ham paa grund av hans stridbarhet og voldsomhet, er vi fra nu av vidne til en bævegelse som man endog kan betegne som bondedyrkelse. Man har i denne villet se et utslag av den almen-europæiske bevægelse hvortil Rousseau gav støtet, og som kan karakteriseres som en reaktion mot tidens overkultur og forfinelse. Bondedyrkelsen hos os er dog adskillelig ældre end det rousseauske natursværmeri og har sit naturlige utgangspunkt i de hjemlige forhold. Allerede U.F. Gyldenløve priser i sterke ord de norske bønders troskap og mandighet. For de 18de aarh.’s forfattere var det odelsretten som var den dype aarsak til hans store egenskaper. Ludvig Holberg siger saaledes at odelsretten gir ham en ambition, som er nyttig for landet i krigstider, og de har sin ære mere kjær end andre bønder, hvorfor de i tapperhet intet folk i verden eftergir, og odelsbonden kalder han en adelsmand en miniature. Den samme tanke uttrykker Pontoppidan saaledes, at ”hver norsk bonde, særdeles en odelsmand, som kan udrede sin skat, besidder sin gaard med samme frihed som herremanden sin,” og i hans følelse av sin frihet for hoveri og al anden tvang til fremmed tjeneste finder han aarsaken til de fortrin den norske bonde hadde fremfor de fleste andre bønder, nemlig livlighet, ærekjærhet og selvfølelse. Hvor sterkt man var grepet av beundring for de norske bønder, gir følgende anekdote, som Henrik Wergeland gjengir under karakteristiken av Eidsvolds-manden Huvestad, et morsomt uttryk for. ”Et udmærket eksemplar paa disse især i historie belæste norske fjeldbønder, som stundom overrasker den reisende. Kunde ikke ”sættes” (som det heder) i Snorre og besad derhos, i dybet af den elskværdigste beskedenhed under sin telekufte, flere kundskaber i udenverdenens historie og geografi. Disse fremtraadte engang saa overraskende under en discours, prinsen førte i anledning af et af de sidste napoleonnske feltslag, at denne udbrød: ”Hvilke bønder dog der er i Norge.”

Det 18de aarh.’s bondedyrkelse hadde fortjenesten av at ha hævet bonden i den almindelige bevissthet. Da derfor den nye stat skulde grundlægges i 1814, var der almindelig enighet om at bygge det nye samfund paa bondestanden og lægge magten i bøndernes hænder. Vistnok hadde bonden endnu ikke den politiske modenhet som var hovedbetingelsen for en frugtbar deltagelse i det offentlige liv; det skyldtes uten tvil tidens teoretiske retning og det optimistiske syn paa vort folks fremtid som grundlovens givere var besjælet av, at man med engang tok skridtet fuldt ut. Men at Eidsvolds-mændene herved hadde aapent øie for vort folks eiendommeligheter, har den senere utvikling tilstrækkelig godtgjort.

Det unge Norges første repræsentant Henrik Wergeland blev det nye bondedemokratis begeistrede talsmand. Hans livsgjerning virket som en protest mot overkultur, og hans digtning blev en forherligelse av naturlivet, og i bondens liv fandt han derfor sit ideal omsat til virkelighet. For ham blev bonden folkets marg og kraft, hvorav dets fremtid skulde hente sin styrke. Ogsaa i det traditionsbundne ved bondelivet saa han et utslag av dets oprindelige kraft og sundhet. ”Et langt liv forestaar vort folk”, siger han, ”naar sagaerne endnu er saa friske, ætlingerne fædrene saa lige, trækkene saa uforandrede, naar det i minde og reproduktionens styrke og egthet endnu staar sin egen oldtid saa nær.” Denne hans stilling til bonden er betegnende for ham, den aktive natur og det utprægede samfundsmenneske, og den stiller ham paa en vis i motsætning til den herskende aandsretning.

Romantiken bygde vistnok ogsaa videre paa det 18de aarh.’s bondedyrkelse. Men det var en ny side ved det gamle bondeliv som nu optok sindene. Fundet av resterne av det gamle aandsliv, som bønderne særlig i fjeldbygdene hadde bevart med saa stor troskap, gav nationalromantiken nyt stof til digterisk og kunstnerisk behandling. Romantiken fordypet sig helst i fortiden og holdt sig borte fra døgnets larm. Den kom saaledes til at staa bonden som statsborger og samfundsmenneske fjern, og herav bærer ogsaa tidens bondefremstilling præg. Digtningen skulde, efter Jørgen Moe, i rene, lutrede billeder avspeile folkets liv. Og den samme opfatning møter vi i billedkunsten. Mest slaaende viser denne sig i Tidemands bekjendte billedrække Norsk bondeliv. Det er de brokete dragter og røkstuens maleriske belysning som fanger interessen, og interiøret med dets bohave og utstyr er altsammen nøiagtig utført efter omhyggelige studier. Men den norske bondes følelsesliv og tænkemaate, hans levevis og skik er kunstneren fremmed for. Sjælen i det gamle folkeliv har han ikke formaadd at gripe.

Imidlertid var der skedd store omveltninger i samtidens kulturliv. Den mægtige utvikling som de store opfindelser hadde fremkaldt, begynte ogsaa at gjøre sig gjældende hos os. De nye samfærdselsmidler la bygdene aapne for den nye tid og bidrog til at undergrave det trygge grundlag for livet som bonden hadde i sin gamle kultur. Det gamle slegtssamfund var uforenelig med tidens trang til personlig uavhængighet. Den moderne storindustri gjorde det av med bondens selvhjulpenhet. Det nye tids oplysning gav hele tænkemaaten en ny retning. Man kan derfor sige at tiden omkring midten av det 19de aarh. danner skillet mellem den gamle og den nye tid. Det moderne gjennembrud kom saa voldsomt at bygdene ikke fik tid til at tilegne sig det nye organisk, og det skapte derfor en vanskelig og usikker overgangstilstand.

Under den almindelige opløsning hævet der sig dog røster til fordel for den gamle bondekultur. Det var først og fremst Ivar Aasen som i sine digteriske arbeider manet bønderne til ikke at vrake det gamle før man hadde noget nyt som virkelig var prøvet og godt, og han viser samtidig i sine avhandlinger at norsk skik og maal kan forenes med høi kultur. For ham stod den hjemlige overlevering som det trygge grundlag hvorpaa man maatte bygge videre, og han benytter anledningen til at peke paa at det ofte netop er i fjeldbygdene med deres gammeldagse skik at man finder tegn paa virkelig dannelse. Og agtelsen for forfædrene og deres verk skal gjøre os enige om at bevare og forbedre det aandelige arvegods som de hadde efterlatt os, istedenfor at kaste det bort som en uduelig ting. Ved samtidig at bygge et nyt skriftsprog paa bygdemaalene la han grunden til den nye bondekultur som vi nu ser vokse frem hos os.

Kjendskapet til vor gamle bondekultur skylder vi væsentlig de spredte oplysninger som findes i ældre topografisk litteratur. Fra middelalderen er kilderne efter sagaskrivningens ophør meget sparsomme, og man er væsentlig henvist til de magre oplysninger som kan findes ut av de gamle dokumenter. Men med det 16de aarh. vaakner interessen for folkelivet, og skjønt litteraturen hos os i denne tid er den rene armodsdom sammenlignet med andre europæiske land, har den dog i Peder Clausen Friis’s skrifter sat sig et værdig monument, som ogsaa har stor interesse for vort omraade. I det 17de aarh. begynder enkelte embedsmænd ute paa bygdene at optegne hvad de fandt merkelig, og i det 18de aarh. blir dette til en stor litteratur. Vi har allerede berørt Holbergs og Pontoppidans arbeider. Fra denne tid foreligger der ogsaa et stort antal bygdebeskrivelser, hvor skildringen av folkelivet indtar større eller mindre plads. Av disse kan nævnes de Fines beskrivelse av Stavanger amt (1745), Strøms over Søndmør (1762), Gjellebøls av Sætesdalen (1771), Willes av Sillejord (1779), samt Lunds over Øvre Telemarken (1785) og Hiorthøys over Gudbrandsdalen (1785). I de 19de aarh.’s første halvdel er litteraturen over folkelivet meget liten, og av denne er kun at nævne provst Hertzbergs skildringer av folkelivet i Hardanger fra 1820-aarene. Det var dog først ved aarhundredets midte at der blev tale om noget videnskabelig studium av vort folkeliv, og grundlæggeren av dette var Eilert Sundt. Det var oprindelig rent menneskekjærlige bestræbelser som laa til grund for hans undersøkelser paa landsbygden. Men efterhaanden utvidedes disse til omfattende kulturhistoriske arbeider som er temmelig enestaaende i sit slags. Den understrøm av sympati og forstaaelse overfor folkelivet som gaar gjennem alle hans arbeider, og det nære samliv han førte med landsfolket, aapnet blikket for folkelivets eiendommeligheter paa en hidtil ukjendt maate. Han har selv formet programmet for sit arbeide saaledes: ”Hovedsaken er for mig at støtte og belive det gjennem slegterne fortsatte samabeide av de mange tusinder, hvis forenede skjøn forstaar bedre, hvad der passer for deres særegne omstændigheder end den skarpeste og lærdeste enkelt-mand.” Foruten at ha samlet sit store og værdifulde materiale til kundskapen om vort folkeliv, støter man ogsaa hyppig i hans arbeider paa videnskabelige undersøkelser over enkelte emner. Han er den første hos os som var opmerksom paa folkelivets oldtidslevninger og optok dem til videnskabelig behandling. Han eftersporte bygdeskikkene tilbake i tiden og knyttet nutids- og oldtidsskikkene sammen, saa at folkelivet derved fik et dypt perspektiv.

Foruten de litterære kilder foreligger der i vore offentlige samlinger et stort materiale av gamle bruksgjenstande. De skriftlige optegnelser hadde liten værd, hvis ikke samtidig bondelivets egne frembringelser var tilgjængelige for os; disse ting belyser livets forskjelligste omraader, og for enkelte emner er de ogsaa de hovedsagelige kilder.

Men ogsaa bondelivet hos vore sprog- og stammebeslegtede folk kaster lys over vort eget; ti ikke alene er utgangspunktet fælles; men de samme samfunds- og naturforhold og de fælles behov har bevirket at gjenstande, forestillinger og skikker uten vanskelighet overføres fra det ene folk til det andet. Som følge derav er der sammenhæng mellem bondelivet overalt i Europa.

Ogsaa de høiere samfundsklassers kultur som den formet sig i de store kulturcentrer, maa man se i sammenhæng med bondelivet, om den end ikke har været bestemmende for grundlaget i den gamle bondekultur, som fik sit særpreg av at hvile paa jordbruket og slegtssamfundet.