Jakob Jakobsen biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Jakob Jakobsen
Biografisk oversigt

Jakob Jakobsen
(1864-1918)Jakobsen, Jakob, f. 1864, nordisk Filolog. J. er født i Thorshavn paa Færøerne 22. Febr. 1864 og Søn af Boghandler Hans Nicolai J. og Johanne Hansdatter. 13 Aar gammel sendtes han til Herlufsholms Skole, hvorfra han dimitteredes 1883, og underkastede sig 1891 Skoleembedsexamen med Dansk til Hovedfag. Ved Deltagelse i den af Provst Hammershaimb (VI, 548) udgivne «Færøske Anthologi» førtes J. ind paa Studiet af færøsk Sprog og Litteratur, hvortil hans Kjendskab ved Besøg i Hjemmet (særlig 1887) udvikledes. 1892 tiltraadte han med offentlig Understøttelse en 2aarig Rejse, der dels gjælder Indsamling af Sagn og Æventyr paa Færøerne, dels en saa vidt muligt fuldstændig Samling af de Levninger (Ord og Talemaader samt Traditioner), som endnu ere tilbage af den gamle norrøne Dialekt paa Shetlandsøerne. Af «Færøsk Anthologis» 2 Bind skyldes særlig det 2., der indeholder den udførlige og med Sagkundskab udarbejdede Ordsamling, J., som hvis nærmeste Forarbejde maa nævnes den store (utrykte), af Sv. Grundtvig og J. Bloch tilvejebragte «Færøske Ordbog». Blandt sine særlige Landsmænd arbejder J. for Ændringer i Retskrivningen, der kunne bringe denne nærmere det talte Sprog.
Kr. Kaalund.

Kilde: Dansk Biografisk Lexikon (1887-1905)