Källskrifter till Lapparnas mytologi Kap. XII

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Svensk.gif


Samisk kvinde med spædbarn, Nordsverige, 1868
Källskrifter till Lapparnas mytologi

af
Edgar Reuterskiöld


XII.
Forbus’ frågor till lapparna.


Några frågor att föreställa Lapparne om deras afguderi,
som kunna appliceras till folket i orterne, effter det som afguderiet är bekant.


1° Kan tu giöra redo, hwarest Gudarna wistas och hafwa sitt tillhåld? R[espousum] wid stiernehimmelen, i lufften, på jordene och under jordene och mycket diupt nedre.

2° Hwilka af dem har tu tillbedit [och] offrat, Radien, Kirfwa Radien, Rananeit, Rariet, Solen, Månen, Horagalles, Biexolmai, GissenOlmai, Ailkes, PassevaraOlmai, Passevaraneide, Leibolmai, Kasolmai, Maderaca, Saraca, Vxaca, Iuxaca, Jameacca, Vurnesladde, Nubelolmai (diefwul uti lapska språket) Rota ell:r någon annan?

3° Hwilka af them hafwer warit tig gunstigast och gifwit tig den bästa framgången och lyckan?

4° Har tu offrat till Radien, Kirfwa Radien ell:r Rananeit för tina Renars lyckosamme trefnad?

5° Hwad har tu Offrat ell:r hwad plägar man offra till dem.

6° Hafwer tu hafft lycka sedan tu offrat ell:r låtit offra för dig.

7° Hafwa gudarna swarat tig genom spåman ell:r i drömmen.

8° Hafwa Saivogossarne ell:r Passevaraolmai, kommit till dig i drömmen, ell:r huru Offta, hwar weka, ell:r hwar natt och gifwit tig något tillkenna?

9° Har tu Offrat solene ell:r thess Jungfru? och hwad har tu Offrat.

10° Har tu ätit soolgröt?

11° Joickar tu icke esomofftast och på hwem joikar tu? läs upp tin Joikningsång, att man må höra dess innehåld.

12° Har tu ätit Leiboimais lekamen och druckit Sarednis blod i watn? NB Måste wara Radiens lekamen, som gifwit siälen.

13° Hwem har gifwit tig kropp och hwem siälen?

14° Hwad är titt namn som tu i andra dopet undfått.

15° Hwad heter tin Nemogvelle?

16° Har tu tin döpelses ring ell:r har tu hafft honom?

17° Har tu den lilla bogen qvar, som du skulle bära på din kropp?

18° Huru giör tu tin bön till Gudarna? huru läs tu och beder?

19° Huru Offras till dem?

20° Äre flere tå tillstädes än egit folk?

21° Hwem plägar offra och hwad giöra andre tå?

22° Äter man OfferCreaturens kiött för Offrandet ell:r däreffter?

23° Har tu tillbedit 7 stiernorne (Seuloainen på finska) att de skulle wärma wäderleken?

24° Har Saivolmai bewarat tig emot köld?

25° Har tu Offrat till Radien, Horagalles ell:r Saraca, när tu skulle giffta tig, att ditt gifftermåhl skulle bli lyckeligit?

26° När tu war ogifft, lät Saivolmai tig se hwem tu få skulle?

27° Hwem slog på trumman för tig, att wisa om tu snart skulle få barn?

28° Har tu icke bedit Saraca om hielp under barnafödandet?

29° Har tu icke huggit wed Saraca till ähra under tin barnsbörd? NB den weden skall wara helig, och icke röres wid, än mindre uppbrännas.

30° Har tu under den tiden warit till brunn, att hämta watn och slagit det neder Saraca till ähra?

31° Har tu ätit Saracas gröt effter födandet? NB det plägar gemenl. ske Saraca till ähra, som ey allenast hulpit barnawåndan, utan jämwähl Formerat kroppen i moderlifwet.

32° Har tu Offrat till Saraca för tig och barnet?

33° Hwarföre aflägger tu titt bälte och kraga under månadzsiukan? NB det sker Saraca till ähra, och är ett wist tekn till qwinnotiden, när bältet och kragan äro aflagde.

34° Har tu hafft Julekunga stock ell:r käpp i tin kåta? NB Julekung skall wara Strotagalles.

35° Har tu tortz hugga wed om Julemånaden?

36° Har tu spunnit den månaden, passemanu ell:r ankaka kallad?

37° Har tu slagit titt barn om Juleaffton, ett slag for Gud, ett slag för fadren och ett för modren?

38° Har tu Offrat Julemorgon?

39° Har tu slagit med en skål uti Possio (högsätit) Leibolmai, ell:r Possiacca, ell:r Saraca ell:r Vxaca etc. till tienst om Julemorgon?

40° Har tu gådt till brunnen?

41° Hwad har tu Offrat att tu skulle få piltebarn?

42° Hwem af ackerne kan förändra flickobarn i en gåsse i moderlifwet? NB skall wara Vxaca.

43° Giör tu hwar dag tin bön till Saraca?

44° Har Saraca gifwit tig mat ell:r tu henne?

45° Har tu sedt i Bräntwin hwem som stulit hade?

46° Huruledes blir man hulpen i siukdomen?

47° Har tu någon hulpit och på hwad sätt?

48° Hwad fick tu till lön?

49° Har tu talt med hulderen ell:r Govetteren?

50° Har Saivoneide twättat tig med sitt watn Saimocase?

51° Hwad märke gaf hon tig? NB tå får hon gemenl. ett ärr på kroppen.

52° Gaf hon tig icke en swart wårta under titt bröst, ell:r på din arm?

53° Har tu fått watn att dricka af Saivolmai ell:r Saivoneide? NB Saivoneide gifwer thet.

54° Har tu hållit Gudamåltid, ätit Radiens lekamen och druckit Saracas blod, innan du begick Herrans högw: Nattward?

55° Hwarföre skulle du det giöra och hwad nytta hade tu theraf?

56° Har tu slagit på lapptrumman ell:r låtit slå?

57° Har ringen och baja rörtz?

58° Hwart skola de röras och gå, när de spå lycka?

59° Hwart tå när the spå Olycka?

60° Är thet så skedt som ringen och baja wist?

61° Hwad har spåman gifwit tig till swar sedan han stigit upp af Loge?

62° Har hans swar warit sant?

63° Hwad har tu gifwit honom?

64° Hwad har gammalt folk sagt om siälen, att hon skall komma effter döden?

65° Hwart komma de [onda] menniskiornas siälar NB till Rotaimo.

66° Komma de godas siälar straxt till Radien?

67° Hwilkenthera plats är bättre Rotaimo än Jamaimo?

68° Skall kroppen upstå af jorden ell:r skall man få en ny kropp? NB En ny kropp skall fås i Jamaimo.

69° Huru länge skall man bli i Jamaimo?

70° Huru slipper man tädan? NB När man i lifstiden Gudomen lydig warit.

71° Westu att alt sådant är en stor dårskap och idell satans spel och wärk till menniskians ewiga förderf?

72° Kan tu spotta åth Radien, Rananeit, Rariet etc. och säya: Twy tig och förbannad ware tu fördömde afgud. Ångrar tu titt stygga afguderi, bedröfwas theröfwer af allo hierta, förkastar titt syndawesende, omwänder tig till den sanna, lefwande och allsmäcktige Guden; beder honom om nåd och förskoning, om tillgift och en nådig syndernas förlåtelse? Tror tu på Herran Gud allena och på din aldradyraste frälsare Jesum Christum, som tig med sitt lidande pino och död förlossat hafwer? Will tu offra tig Gudi allena och ingen annan, fruchta honom och ingen annan, älska honom och ingen annan, tiena honom och ingen annan jämte honom, tiena honom i helighet och rättfärdighet? Si thesse äro the rätta tekn till en sann Christendom, hwilka förutan en menniskia icke kan behaga Gudi, intet wara Gudz barn, Gudz arfwinge och Jesu Christi medarfwinge till ewinnerligit lif.


Fördenskull sätt tig före med ett fast upsåt och fult alfwar, att igenom Gudz nådh och hielp strida emot satan och hans fördömda synd, som är afguderi. Kämpa manneliga under Herrans Jesu blodiga fana, kämpa en god trones kamp: winlägg tig om, att christeligen lefwa, wäl fullborda loppet och behålla trona, hwilken Herren skall gifwa, den rättfärdige dommaren, på den dagen. 2 Tim. 4: 7. 8. nembligen på sin stora tillkommelsedag att döma lefwandes och döda.


Tro på Herran Jesum, som tig och alle andre menniskior ifrån synden, diefwulen och helfwetit förlossat hafwer: förkasta alt afguderi och satans wärk, såsom det skadeligaste gifft och ditt högsta förderf; Herranom den samma lefwande Gud en wederstyggelse, och wisa din tro med en gudelig och Herranom behagelig lefnad, att tu wandrar i liuset, älskar hans h. ord, hörer det gierna giömmer det i ett ganska godt hierta, och ställer titt lefwerne dereffter att tu i alt titt wäsende och wandell wisar tig för en rätt Christen, och förhåller tig såsom en Christen ägnar och bör. Tro på Jesum så warder tu salig, i denna tro lef och döö, så lefwer tu och dör Herranom och hörer altid honom till. Rom. 14:8 så lefwer tu säll, dör säll och blif:r i ewighet säll och salig. Herren styrkie tig i sådana tro, hålle tig trofast alt intill ändan, och effter sitt sanfärdiga löffte gifwe tig lifsens Crono Apoc. 2:10. Wari din hielp, starkhet och beskydd i den andeliga striden emot alla helfwetis portar, att de intet warda tig öfwermäcktige! ware tin hielp och tröst i sorg och nöd, i lif och död! Amen!