Kong Sverre - Erling Skakke

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Kong Sverre, hodeskulptur på Nidarosdomen.
Kong Sverre


Erling Skakke


av Fredrik PaascheH. Aschehoug & co. (W. Nygaard)

Kristiania, 1920Da Sverre i 1179 hadde fældet Erling jarl utenfor Nidaros, følte han avgjørelsen som en gudsdom: Gud hadde villet det saa, at han nu kunde staa ved den mands grav, som længe hadde baaret "rædselshjelm" over ham. Sverre taler som en mand, der er befriet for en stor byrde. Og hans tilhængere driver spot med den gamle herre, hvis navn og magt saa længe hadde været dødelig alvor for alle hans avindsmænd. "Nu hidset vi Graaen saa haardt, at han blev liggende paa pladsen", sier Traand i Vite.

I ungdomsaarene hadde andre skygget for ham; men døden hadde revet dem bort: han stod igjen og var herren og mesteren. Han hadde tømret en trone for sin søn, han hadde samlet al magt hos sig og med haard haand slaat de gjenstridige ned. Han var blit gammel, han var "Graaen"; men landet skalv for dette graa, hældende hode, — selv ved hans legemslyte var der noget, som tvang til ærbødighet: denne lille skjævhet, som gjorde ham saa let kjendelig, stammet fra fjern fortid, fra hellig kamp paa sydlige have, fra eventyrfærd. Snorre Sturlasson skildrer ham slik: "Erling var en høi og sterkvoksen mand, noget høiakslet, hadde langt og skarpt ansigt, var lys av lét og blev meget graahaaret; han bar hodet noget skakt, var venlig og værdig." Vi hører ved aaret 1166, at han var "tung av sig"; det gjaldt at klatre over et gjærde, og det faldt ham vanskelig. Han har da hat et litt besværlig legeme.

"Han bar gammeldags klædedragt", sier Snorre; "slik dragt lot han ogsaa kongen ha, saa længe han var ung". Han er altsaa ingen ven av nye moder. Der er overhodet noget langsomt ved den svære mand, som efter gamle tiders skik gaar der i høie sko og med lange ærmer. Han er en forsigtig mand, som gjerne venter en stund, før han slaar til, — han tænker og forbereder. Hans sene opstigning til magten stemmer med hele hans væsen.

Stødle kirke fra 1160 i Etne kommune, Vestland fylke. Kirken var Erling Skakkes huskapell mens han residerte på Stødle 1115 - 1179. Foto: Knut Rage.

Han var ingen elsker av krig for krigens skyld; men om ufred kom paa, viste han sig som "den største hærmand". Hans forsigtighet har da intet med feighet at gjøre; den er en del av hans klokskap. "Erling var en forstandig mand", sier Snorre. Allerede under korsfærden til det hellige land og under kampene i Inge Krokryggs dage var han den, som kunde gi de bedste raad i en snever vending. Og paa førerpladsen viste han aldrig tegn til svimmelhet; hans rolige omtanke fulgte ham hit og bestemte hans handlinger. Alt i samme stund han tok styret over Inge Krokryggs gamle parti, la han sin klokskap for dagen: Erling erklærte, at han ikke vilde ha førerstillingen, om han ikke først fik et høitidelig tilsagn om, at han aldrig senere skulde møte "motstand eller fiendskap" av de andre høvdinger, som hadde været paa tale, og som — om alt gik godt — en vakker dag kunde angre, at de hadde vist opgaven fra sig. Alt gik godt; men grunden kjendtes stadig usikker. Erling gjorde den langsomt tryggere. Han kom paa kant med erkebiskopen, men lot det ikke gaa til yderligheter. Det forlik, han søkte og fik, avtvang ham visse indrømmelser; men til gjengjæld opnaadde han kongekroningen for sin søn, og han sørget for, at de dokumenter, som fastslog indrømmelserne, fik en form, som tillike gjorde dem til en moralsk støtte for sønnens magt. Samme kloke forsigtighet viste Erling i det vanskelige forhold til kong Valdemar av Danmark. Hans brudd paa givet tilsagn: at lønne den hjælpsomme Valdemar med Viken - førte til krig; men Erling satte ikke saken paa spidsen. Han indledet underhandlinger gjennem sin hustru, Valdemars søskenbarn, og saasnart han følte sig trygg, smigret han danekongens ridderlighet ved at indfinde sig i hans hall og gi sig selv og hele sin sak i hans haand. Valdemar blev Vikens herre[1] i navnet, Erling i gavnet. Han reiste hjem som jarl, "og blev en mægtig høvding", sier Fagrskinna, "og saa meget større mand end før, som han var høiere av rang".

Forsigtigheten laa ham i nerverne og gjorde ham stundom vaaken for farer, som andre ikke saa. Engang, da han forfulgte en oprørsflok, som hadde tilhold paa Oplandene, tok han ind til en prest, som i al hemmelighet var i forbund med hans fiender. Den nat kunde Erling ikke sove, heter det. Endnu før det lysnet av dag, stod han op og klædte sig og bad presten gaa til kirke og synge ottesang, — det var stor høitidsdag. Erlings urostemning blev hans redning. Presten hadde sendt bud efter hans fiender, og de fór seks miles vei den nat; men nu kom de allikevel for sent til at faa jarlen i sin magt.

Det kunde imidlertid hænde den varsomme mand, at han var for varsom, at han grep til list, som nok blotstillet ham selv, men ikke blev motparten til synderlig ulempe. Saxo Grammaticus nævner et slikt tilfælde, hvor han fortæller om krigen mellem Erling og kong Valdemar. Biskop Absalon, Valdemars tro hjælper, fik endog leilighet til at si Erling, at han ikke var saa vis som han var gammel.

I virkeligheten manglet det meget paa, at Erlings omtanke var rummelig nok. Hans klokskap var begrænset av haardheten i hans sind.

Snorre kalder ham "venlig og værdig". Men hans venlighet synes at ha været av den art, som herren viser tjeneren. Vi hører hans egne tilhængere føre bitter klage over hans hovmod. Det sies ikke om ham som om saa mangen anden norrøn høvding, at han spredte glæde omkring sig. Han synes netop at ha manglet de egenskaper, som her skulde til; derfor blev sønnen — denne søn, som elsket de pragtfulde klær og endnu ikke fik lov til at bære dem — hird-ungdommens haab. Jarlen virker tung og indesluttet ved siden av kongen.

"Erling blev kaldt temmelig grusom og haardtraadende", sier Snorre. Selv mente han sikkert, at haardheten var god politik. I hans sind laa den tæt op mot klokskapen, og hans hovmod saa ikke klart, hvor visdommen hørte op og overskuddet av haardhet begyndte. At skape forsoning i landet var ikke let for nogen; for Erling blev det umulig.

"Han lot faa av sine uvenner faa saa meget som ret til ophold i landet, om de end bad ham om det", sier Snorre. "Av den grund løp mange til flokkene, straks de reiste sig mot ham." Hans voldsfærd mot en av trøndernes ypperste høvdinger: at binde ham og kaste ham i havet — kunde ikke være noget godt middel til at vinde folket i Trøndelagen. Meningen var nok ogsaa at skræmme til lydighet. Ti meningsløs var Erlings grusomhet ikke. Den forsigtige mand handlet ikke i sinne, hans beslutninger kom fra det dyp i ham, der klokskap og haardhet gik i ett. Snorre sier: "Det var Erlings vis, naar hans uvenner kom for ham, at han talte litet eller intet til dem, og stilfærdig, det som var, om han hadde tat det raad at dræpe dem; men han brukte de voldsomste ord mot dem, om han vilde skjænke dem livet". Hans haardhet sat altsaa ikke saa løst som hans harme; den laa i det hovmodig indesluttede ved ham, den blev ubønhørlig.

Det hadde jo sin mening, at han lot dræpe de kongsætlinger, som faldt i hans hænder. Det skedde til gavn for sønnens kongedømme. Selv drapet paa Harald, en søn av kong Sigurd Mund og Erlings egen, noget letfærdige hustru — en ung gut, som altsaa var halvbror baade av Sverre og av Magnus Erlingsson! — selv dette drap har forsaavidt sin undskyldning. "Det blev meget lastet," sier Fagrskinna. Men man kan jo allikevel forstaa Erling, naar han svarer sin søn, som gaar i forbøn for Harald, at skaansomhet var at utsætte Magnus selv "for øksemund". Den aabenbare vold virker heller ikke saa utiltalende som Erlings list; værre er han i slaget ved Sekken, der han faar sin fange, Haakon Herdebred, ryddet av veien under tilfældighets skin.

Hvor langt hans religiøsitet holdt igjen, kan være tvilsomt. Ved et enkelt tilfælde hører vi, at han i religionens navn negter at overfalde sine fiender om natten. Men det var foran en kamp mot mænd, som selv hadde tat nattemørket til hjælp under det avgjørende angrep paa Erlings gamle herre, kong Inge, og som var kommet i slikt vanry paa det, at det hadde git Erling et taknemlig agitationsstof. I andre tilfælde var han ikke saa vaaken for det gudløse ved et natlig overfald. Men at tvile paa egtheten av hans religiøsitet vilde allikevel være urimelig. Middelaldersmennesker flest hadde en gammeltestamentlig religion. Fortællingen om Israels konger og Israels krige hadde aktuel kraft og skygget ofte for beretningen om "fredsfyrsten". Og Erling Skakke har naturligvis tidlig levet sig ind i den forestilling, at retten var paa hans side. Det gjør man let, naar man staar i en kamp paa liv og død, og Erling kunde anføre grunde: han var kong Inges hevner, hans søn var "Herrens salvede", og han sigtet paa at skape fred i landet. Vi hører, at han engang — i sin søns navn[2] — skjænket Hovedøens kloster en gave, til gavn for sin hustrus og sine barns, Orm kongsbrors og sin egen sjæl. Midt i haardheten har hans frelse sikkert ligget ham ærlig paa hjerte.

Men ingen appel til Gud eller til den gode sak kunde hindre, at dommen over hans haardhet blev streng. De mere almindelig mandlige feil — de som gjerne betegnes ved ordene "drik og kvinder" — tok man naturligvis meget lettere. Erling hadde mange friller og frillebarn; men hans egen hustru var jo heller ikke nogen uskyldighet; tilslut løp Sigurd Jorsalafarers datter av landet med en mand, som kaldes Grim "Rusle". Paafaldende var det jo heller ikke, at Erling var delagtig i den svakhet, som en gammel islandsk prædiken nævner som nordmændenes skjødesynd: drukkenskapen. Paa korstoget var han en gang "meget drukken", fortæller den gamle "Orknøying-saga". Han tumlet ut for en brygge, han holdt paa at omkomme i leren, sier hans ven Ragnvald Kaie i et av sine vers; kongens maag saa ikke indbydende ut, der han vred sig i sølen, heter det. Om vi tør tro Sverres saga, gik der i slutningen av Erling Skakkes dage det ord mellem hans mænd, at han la større vegt paa at drikke sig drukken end paa at lægge raad for sin hær.

Man har i det hele det indtryk, at den gamle herre var kommet noget i forfald ved den tid, Sverre traadte frem. Han hviler ut i forestillingen om sin egen fortrinlighet, i minderne om alle de ganger, hans omtanke har ført seiren hjem. Foran sin sidste kamp forsømmer den før saa forsigtige mand at holde god vagt. Til dem, som advarte ham, skal han ha erklært: "Det har sjelden før været sagt om mig, at jeg ikke var varsom nok; det trodde man da før at kunne lite noget paa, og den gang hadde vi at gjøre med større overmagt end nu". Det er en mand, som er blit gammel, som fortaper sig i mindeme istedenfor at rette al opmerksomhet paa øieblikket.

Den nye tronkræver ærgrer ham, forbitrer hans sind. Han kalder ham gjerne "presten", — slik husket han Sverre, han hadde jo set ham og talt med ham, da han kom fra Færøyerne, og hadde kunnet stanse ham i farten, om han bare hadde anet noget. Nu blev det at drive jagt paa "presten". I to aar mislykkes den. Og en bitter tanke kan gripe Erling Skakke: at lykken har forlatt ham.

Men det er lykken, skjæbnen, han skylder paa. Han forstaar ikke, at Sverre har dypere hjælpekilder end den tilfældige medgang. Sandheten var, at den anden var ham langt overlegen. Sverres klokskap var ikke begrænset av nogen sjælebundens haardhet, hans omtanke var lynsnar og gik i ett med beslutningen, hans sind var aldrig tungt av berusende drik, det herredømme han hadde over sine mænd, berodde ikke paa den autoritet, avstanden og frygten gir; dypt forskjellig fra dem, stod han allikevel midt iblandt dem; han var, som det heter paa det æreminde, de satte ham, "alle sine mænds kjærlighet".

Sverres syn paa Erling Skakke er givet; han ser i jarlen sin farligste motstander. Han fortæller, at han fyldtes av skræk i drømmen, da St. Olav bød ham føre merket frem mot Erling og hans søn. Paa de lange og besværlige veie, han gik, maa jarlens billede ofte ha staat for ham, tungt, truende, blodflekket. Ingen seier var hel, før seiren over ham var vundet.

Fotnoter

  1. Kfr. anm. 1 til s. 14.
  2. Gavebrev fra sønnens mindreaarighetstid. Regesta Norv. I 13