Kong Sverre - Fra Færøyerne til Värmland

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Kong Sverre, hodeskulptur på Nidarosdomen.
Kong Sverre


Fra Færøyerne til Värmland


av Fredrik PaascheH. Aschehoug & co. (W. Nygaard)

Kristiania, 1920Norges rike var et nordsjøvælde, kystlinjen dets livsnerve. Som en bred mark, fra vaar til høst pløiet av smidige kjøler, laa havet mellem moderlandet og de norske nybygder i vest. Og saa langt nordmænd bodde, bredte norske konger sin magt ut. Hjaltlands og Orknøyernes jarl bøiet sig for dem, fra tid til anden ogsaa kongerne paa Suderøyerne og Man; paa Færøyerne hadde de tillidsmænd, sam varetok deres tarv; Island og nybygderne paa det fjerne Grønland stod for tur til at komme med i denne krans av "skattland" hinsides havet.

Da skalden Sigvat Tordsson i Olav den helliges erende fór over den svenske grænse og red gjennem skogtykningerne i Vest-Sverige, kom et billede av helt motsat natur og fyldte hans indre blik. Han saa de omgivelser, han var mere fortrolig med, — sjøen, som langt i vest ringet sig om landet og bar hans konges flaate. Sigvat kvad:


Glad laa jeg ute i bygen,
som paa de brede fjorde
kastet sig ind mot kongens
seil, saa de svulmet og spændtes.
Dygtig løp havets heste,
naar vi fra sundene lot dem
storme ut over sjøen, —
kjølerne furet Listers halsring.
Skjoldungens tjeldklædte skibe
lot vi om vaaren duve
langt ute ved øerne
foran det herlige land


Det er en vision, som begynder i uveiret paa fjordene og ender i havstille mellem holmerne foran en vaarlig kyst. Norge er hele tiden med i den. Men andre ganger er der bare hav og himmel i de billeder, sagatidens farende skalder ruller op, en stemning fra øde, farlig sjø og et utbrudd av trodsig glæde over kampen med det oprørte dyp. I maanelys, stormende nat[1] ligger skalden ute paa nordhavet:


Morilden gnistret mot himlen,
sjøen var vælde og vildskap, —
skibet hugg stavnen i skyerne,
havet sig hev efter maanen.
Brottsjøer hamret mot baugen:
det var baaredypet, som bød mig
hjem til sig — men jeg avslog
alle bønner fra bølgen.


Midt i det heftige bølgeslag, høit oppe i havet mellem Norge, Skotland og Island, ligger Færøyerne. Her vokset kong Sverre op.

Færøyerne[2]: 18 smaa øer, nogen holmer og nakne skjær; fjell, som kan naa en betydelig høide, dalstrøk, store stenmarker, lyngmoer, men ingen skog, og fattig græsvekst; langt mere av taake og regn end av blaa himmel og sol; ofte voldsomme stormveir med farlig kastevind fra fjellene; sterk havstrøm gjennem de trange sund.

Kongsgården Kirkjubøur er den største gården på Færøyene. Det har stått hus her sammenhengende i mer enn ett tusen år. Murene og kjelleren (til venstre) er eldre enn de nåværende bygningene. Her fikk Sverre sin presteutdannelse. Foto: Knut Rage.

Det er et haardt og ødslig landskap, men det savner ikke sin skjønhet. Basaltklipperne kan vise fantastisk merkværdige formationer; mange steder har havet brutt en port gjennem fjellvæggen eller boret dype huler ind i den, grottekirker, som ligger i blaalig lys. Mellem fjellene blinker store vatn, og elvene gaar i skummende fosser; langs odderne lyser brændingen. Og sommerkvelden kan sænke en rigdom av farver over land og hav. — Av og til gir de gamle sagaer et glimt av dette landskap, men oftest av det vilde og tunge ved det: "De hadde stormveir om dagen og farlige strømmer — Det var engang om vaaren, da strømmene gik som stridest og det tyktes ufarbart paa sjøen og mellem øerne De var ikke kommet langt ut i havet, før de møtte baade strøm og stor storm; de drev da tilbake til Færøyerne, skibet brotnet og de mistet alt sit gods —"

Forfatteren av Historia Norvegiæ nævner Færøyerne mellem de norske "skatland" og sier, at øerne har navn efter de store mængder av faar, som bønderne holder. Ellers er det havet, som gjør det levelig derute; det er rikt paa fisk, paa hval og sæl; og paa "hylder " i fjellvæggen hækker sjøfugl, tusener og atter tusener. Fangstlivet paa havet og i klipperne kræver mod, aandsnærværelse og kraft. Og færingerne er blit et haardført og snartænkt folk. — Det sterkt naturbundne ved deres liv har git fantasien styrke: her er huldrefolk i fjellmarken, draug i sjøen. Middelalderens "folkedigtning", trollviser og viser om heltesagnets mænd og kvinder, hadde en ypperlig grobund paa øerne. Den dag idag har færingen let for at sætte sine ord i rim. Der kvædes over bordene, og i versene lever et vidd, som ikke altid er harmløst. Færingen har ogsaa en betydelig evne til kvikt karakteriserende fortælling.

I den nordlige del av øgruppen ligger Straumøy, og paa sydvestsiden av Straumøy, mellem sjøen og en bratt fjellvægg, som beskytter mot nordenvind og østenvind, ligger Kirkjubø. I vest miler havet tungt paa; men en høi holme "Hesten", der flokker av edderfugl bor, bryter noget av dets magt. Paa Kirkjubø bodde Færøyernes biskop; der læste han messe i en liten stenkirke, som var viet til Guds moder, og som endnu staar; der levet Sverre sine barneaar.

Sagaen om ham fortæller: En mand som het Unas, "fik en norsk kone", som het Gunnhild; "straks efter" fødte hun en søn, som fik navnet Sverre og holdtes for at være søn av Unas. — Om Gunnhild vet vi fra Sverres saga, at hendes slegt var godt kjendt i det vestenfjellske Norge[3]. Unas var antagelig færing av fødsel, men bodde i Norge; han kaldes i sagaen "Unas kambari", d. e. "kam- maker". Saxo Grammaticus sier, at han var "haandverker".

Sverre er født 1151, mens Harald Gilles sønner Eystein, Sigurd "Mund" og Inge "Krokrygg" raadet i Norge. I 1156 — aaret efter kong Sigurds fald — blev han sendt til Færøyerne, der Roe, en bror av Unas, skulde opfostre ham. Roe, som faa aar senere blev biskop paa øerne, "satte ham til boken" og gav ham geistlige vigsler, tilslut prestevigselen[4]. Men Sverre "forlikte sig" daarlig med prestestillingen, heter det; han var for voldsom av sig. Bøkerne og kirketjenesten har ikke været nok for hans kraft og for uroen i ham. Han maa ha levet med i folkets liv; færderne over fjell og fjord har tidlig hærdet ham og git ham den raadsnarhet og styrke, som birkebeinernes konge skulde faa bruk for. Ikke saa, at "boken"s visdom var spildt paa ham; ogsaa kundskaperne kom og tjente ham — et langt liv igjennem.

Fra Kirkjubø speidet hans øie ut over havet. Skjønt han endnu knapt var klar over det: hans rike var for litet for ham. I hans underbevisste sjælsliv trængte evnerne paa med sine sterke krav. Og som andre av folket derute gav han agt paa det underbevisste livs dunkle ytringer. Sverre har fortalt en drøm fra disse aar: han drømte, at han var i Norge, — naturlig nok, han kunde jo mindes landet, hans forældre bodde der, muligheter lokket der. Han drømte han var i Norge, og der saa han en ørn saa mægtig, at den dækket hele landet; og det var han, som var ørnen. Hans længsel efter det store land, som endnu stod levende for hans indre øie, og evnerne som spændte hans sind og vilde "bryte ut til høire og venstre", blev i drømmen til en levende kraft, føltes som vinger, spilet ut over Norge, saaes som ørnevinger, — dem han kjendte fra Færøyernes fjell.

Men det var langt til hjemlandet. En islandsk kilde nævner en reise, som førte den unge Sverre til Orknøyerne, — intet om færder til Norge.

Da kom i 1175 hans mor, nu antagelig enke, over til Færøyerne og fortalte ham, at han ikke var søn av Unas, men av Sigurd Haraldsson, Norges konge.

Ordene slog voldsomt ned i ham. De tok hans tanker, heter det i sagaen, de jog dem frem og tilbake. Det saa vanskelig ut at skulle prøve sin lykke mot Erling Jarl og Magnus Erlingsson; men det kjendtes ydmygende for kongesønnen at sitte stille "som en anden bondegut". Og han hadde frænder at hevne; han visste, at Erling Skakkes søn sat paa St. Olavs trone med tvilsom ret, og han hadde hørt om sine brødres blodige undergang under forsøket paa at verge den arv, som var deres og hans. Hans tunge tvil fulgte ham ind i drømmene, sammen med hans hete ønske; han hadde mange drømme, og den ene, som han fortæller, gjenspeiler tydelig den kamp han stod i. Han drømte han var i Norge, og dunkelt bares det for ham, at han var kaaret til en eller anden høi værdighet, han trodde en kirkelig værdighet, — det var prestens fremtidsplaner, som endnu levet i drømmen. Saa syntes det ham, at der stod strid i landet, mellem Olav den hellige og Magnus Erlingsson, og at han var i tvil om, hvem han skulde søke til. Men endelig valgte han St. Olav, bar hans merke i striden og saa fienderne vike. Sverre har fortalt, at han hentet styrke av det, "naar han mindtes slike ting." Et aar gik; da hadde han sin beslutning færdig: han vilde fare til Norge for at se, hvad der kunde gjøres. Det var i 1176, antagelig om sommeren; vi vet ikke, hvor han landet, men det ligger nær at tænke paa Bergen. Ikke med et ord antyder sagaen de følelser som grep ham, da han saa sine drømmes land stige op av havet. Om kysten laa der i bølgebrus, som den oftest gjør, har han sikkert hørt det som de store løfters brus, men ogsaa som en streng fordring og et farevarsel. Det var fremtiden, som laa foran ham.

Sverre kom til Norge midt under Eystein Meylas og birkebeinernes reisning. Straks viste han sin omtanke: han vogtet sig vel for at løpe avsted til flokken, han spurte folk ut om dens færd, og det han hørte gav ham ingen tillid til reisningen. Han taug om sin byrd, han optraadte som færøysk geistlig: Saxo Grammaticus oplyser, at han hadde med sig sit vigselsskjærf — sin "stola" — og en bok, som hørte prestetjenesten til.

Sverre drog nordover. Han hadde betrodd sig til sin fosterfar, biskop Roe, og biskopen hadde git ham det raad at sætte erkebiskop Eystein ind i saken. Men Sverre var atter forsigtig; han spurte sig for paa reisen og blev snart klar over, at det kunde være farlig nok at vende sig til Eystein. Han merket sig, at erkebiskopen blev skildret som en særlig trofast ven av Magnus Erlingsson, og forstod, at han ikke "kunde vente opreisning, hvor hans brødre hadde fundet fald". Paa Selja, den hellige Sunnivas ø, der Olav Haraldsson engang hadde landet efter langt fravær fra Norge, vendte Sverre om. Vi hører, at han tilslut slog følge med kjøpmænd, som seilet til Tunsberg, og fór videre til Konungahella, — saa over grænsen til Sverige.

Det heter, at Sverre under opholdet i Norge møtte Erling jarl, som høsten 1176 var vestenfjells, og ofte samtalte med jarlen, som ikke kunde ane, hvem han hadde for sig: ingen fik rede paa, hvad der bodde i Sverres sind. Han behersket sig og skjulte alle sine bekymringer under en maske av glæde. Og her nævner sagaen første gang et karakterdrag, som det altid er let at kjende Sverre igjen paa: hans evne til lek midt i alvoret, til at smile ut over alle vanskeligheterne, — hans faste herredømme over sig selv. "Han var ofte sammen med hirdmænd eller andre kongsmænd", fortælles det, "og han var saa glad under samværet, at de altid syntes, det var en lyst og glæde at høre paa ham". Han hørte nok ogsaa paa dem, hørte nøie paa dem og fik vite ting, som de vilde tiet med, om de hadde visst, hvem den glade fremmede var.

I Sverige søkte Sverre jarlen Birger Brosa, den samme mand, som hadde git Eystein Meyla hjælp; jarlens hustru Brigida var jo en faster baade av ham og av Eystein. Det var i december maaned, og Sverre hadde en tung færd gjennem det vinterlige land. Men tre dage før jul fandt han jarlen, i Östergøtland. Mottagelsen var kjølig. Jarlen hadde nok med at tænke paa Eystein Meyla og kunde heller ikke vite, om gjesten var den han utgav sig for. I Birgers omgivelser gik der det rygte, at det var Erling Skakke, som hadde sendt jarlen Sverre paa halsen — for at drive spøk med hans velvilje mot norske tronkrævere. Det var jul, og man bød gjesten vin og mjød i overflod, med den stille baktanke, at han snart skulde røbe sig. Sverre visste ikke, hvor man vilde hen; men han sat i sine egne tunge betragtninger og lot vinen og mjøden staa. Han merket rigtignok, at noget var i gjære, han kunde aldrig faa grei besked av Birger Brosa; men hans følelse av utryghet gjorde ham bare dobbelt forsigtig.

Over jul for Sverre til Värmland. Sagaskriveren sier, med et humor, som vel kan være Sverres eget: "Ikke var der store flokken i hans følge, ti han fór avsted selvanden". Det blev en slitsom reise; det er her, sagaskriveren minder om de gamle fortællinger, der kongsbarn kommer ut for stedmødre, som hekser. I flere døgn fór færdemændene vild gjennem ødemarkerne, uten mat og uten ly mot vinterkulden. Omsider kom de til Värmland; der møtte de nordmænd, som kunde fortælle om slaget paa Re og Eystein Meylas undergang. Nyheten gjorde Sverre endnu ugladere, end han før var. Ellers fandt han et lyspunkt i Värmland. Der bodde Sigurd Munds datter Cæcilia, som var gift med lagmanden Folkvid[5], og av hende blev han mottat som bror og med glæde. Men nogen vei til magten i Norge kunde hun ikke vise Sverre; de to søsken blev enige om, at det var raadeligst, han reiste langt bort for en tid og ventet paa en bedring for sin sak. Imidlertid var en flok av de slagne, høvdingløse birkebeiner kommet til Värmland, og da disse mænd fik høre, at der skulde være en kongesøn paa lagmandens gaard, drog de dit i forventning om at faa en ny fører. Det var intet opmuntrende syn, da de en dag rykket ind paa gaarden. Der stod de, nogen med svære saar, nogen klædt i de usandsynligste filler, de fleste uten vaaben, alle saa unge, at det var litet haab om at finde gode raadgivere mellem dem. Sverre viste dem tilbake og drog frem alle de grunde, han kunde bruke: han nævnte, at birkebeinerne ikke kunde vite, hvem han var, og ved første leilighet kunde faa lyst til at si ham det; han mindet dem om, at han var vokset op "paa et utskjær, fjernt fra andre lande" og ikke var vant til at lægge raad eller fare med hær eller ordne med landsstyrelse; han bad dem tænke paa, at det var smaat stel, baade med ham og dem. "Det synes mig, som om vi har litet at lægge sammen i fællesbo", sa han, — "bare fattigdom og stor forlegenhet". Han henviste dem til Birger Brosa: jarlens sønner var dattersønner av Harald Gille og kunde ha like stor ret til Norge som Kong Magnus, Sigurd Jorsalafarers dattersøn.

Birkebeinerne hørte efter og gjorde, som det var sagt dem: de drog til Birger jarl. Men de tok den forsiktighetsregel at la nogen faa bli tilbake for at vogte paa Sverre; de trængte et kongsemne og fandt det indtil videre klokest at holde øie med den mand, de først hadde tænkt paa. Han var den ene fugl i haanden, som altid er bedre end de ti paa taket. Der gik ikke mange dagene, saa var birkebeinerflokken tilbake. Jarlen hadde sørget med dem over deres ulykke; men nogen hjælp hadde han ikke kunnet gi dem. Han hadde sagt, at hans sønner var barn og ikke kunde ta vare paa sig selv, langt mindre paa andre. At sende en gautsk hær til Norge kunde det ikke være tale om; det vilde Norgesmændene aldrig taale. Men jarlen hadde idetmindste hat et raad at gi: i julen hadde en søn av kong Sigurd været hos ham, og ham maatte de nu kunne finde i Värmland; denne kongesøn skulde de ta til høvding.

Birger hadde altsaa skiftet syn paa Sverre. Saken var, at efter Eystein Meylas død stod jarlen friere. Og at hjælpe de høvdingløse birkebeiner til en ny fører var god svensk politik. To ætter kjæmpet ved denne tid om magten i Sverige, "Eriks ætt" og "Sverkers ætt"; Eriks ætt sat ved roret, Birger Brosa stod i dens tjeneste; men motpartiets mænd hadde fundet støtte i Danmark, og mellem Danmark og Erling Skakkes Norge var der nu fred og forbund. At vække indre krig i Norge var at svække Sverkerpartiets allierte. Birger jarl visste altsaa vel, hvad han gjorde, naar han nu drog Sverres navn frem. Han hadde endog, heter det, latt birkebeinerne forstaa, at de burde true Sverre paa livet, om han ikke gav efter for dem, og se, om det kunde hjælpe.

Og der stod de nu igjen, utrustet med breve fra Birger Brosa og fra Sveriges konge Knut Eriksson. Sverre brøt brevene og fandt en varm opfordring til at ta styret over "denne fattige flok" og et tilsagn om al mulig støtte fra svensk side. Men han holdt paa sit, han hadde allerede hat en færd til det hellige land i tankerne. Da rykket birkebeinerne ut med truselen om voldsfærd mot Sverre. De mindet ham om, at deres fædre og brødre var faldne i strid for hans frænder, og de nævnte, hvordan de selv var blit fredløse mænd for sin troskaps skyld. Men om Sverre nu var glemsk, saa vilde de bruke et godt middel til at faa fredland i Norge: at vise ham like stort fiendskap, som de før hadde vist ham venskap, og dræpe ham.

Sverre fandt det tryggest at gaa med; der hadde vel ogsaa, hele tiden, været et og andet i hans sind, som fristet til det. Søndagen d. 6 mars i 1177 blev han enig med birkebeinerne; "og paa mandagen gik 70 mand Sverre til haande". Større var ikke flokken; men alle former blev iagttat. Man skaffet den nye høvding en hird saa godt det kunde gaa: somme av birkebeinerne blev hans "hirdmænd", somme hans "gjester", somme hans "huskarler".

I Norge sat Erling Skakke og Magnus Erlingsson og anet fred og ingen fare. Men selv om de hadde kjendt til, hvad der nu var hændt i Värmland, vilde det neppe skræmt dem. Og Sverre var knapt i nogen glad stemning paa denne avgjørelsens dag. Han maatte vite, at det ikke var mange, som vilde ønske ham velkommen i Norge. Under sit ophold der hadde han forvisset sig om, at mængden av folket var kong Magnus hengiven. Og han kunde ikke vente, at han og de 70 birkebeiner — mænd, som til og med hadde et tvilsomt rygte — skulde faa stemningen til at slaa om. Allermindst kunde han, i slikt følge, haabe paa stormændene. Landet var træt av krig, og det var at forutse, at fredsforstyrreren vilde finde den skarpeste motstand. Det var i det hele saa sin sak at reise sig mot Magnus Erlingsson; selv om han ikke var kongesøn, han var dog en kronet konge. Sverre kunde ikke uten videre se bort fra, at Magnus var "Herrens salvede". Kanske har han trøstet sig med en bibelsk fortælling, som motkonger ofte trøstes med i middelalderen[6]: beretningen om David, som paa Guds bud salves til konge av Samuel, skjønt Saul, den første "Herrens salvede" i Israel, endnu er i live.

Ihvertfald har Sverre fortalt, at han natten efter den dag, da birkebeinerne først gik ham til haande, drømte sig i Davids stilling. Han drømte, at en gammel mand (Samuel) kom til ham og salvet hans hænder og talte trøstende ord. Om morgenen gjengav han drømmen og ordene for de tolv mænd, som sov i samme herberge som ham. Det heter, at de alle kunde merke en stor forandring ved ham efter denne drøm. Han trængte slik hjælp; i den hird, som omgav ham, følte han sig kanske mere alene end nogen gang før. Han har fortalt sagaskriveren, hvor tung byrden kjendtes: "Det var en stor prøvelse for ham, at han var i et ukjendt land og hos et ukjendt folk, samtidig som han hadde faat et følge, han selv maatte bære al omsorg for; ti i denne flok var der ingen uten han selv, som kunde lægge raad op". Men han kunde det.

Fotnoter

  1. Ukjendt digter, 10. aarh. ? F. Jonsson: Skjaldedigtn. I A 184—185.
  2. Bygger paa andres skildringer.
  3. G. Storm i Hist. Tidsskr. 2 R. k. 4, s. 270. Mere om Sverres byrd (og om hans drømme) i kap. "Sverre Sigurdson".
  4. Der er ingen grund til at tvile paa, at Sverre virkelig blev viet til prest. Han hadde nok ikke den "kanoniske" alder; men denne grænse blev stadig brutt, over alt i Europa. I de forskjelligste samtidige kilder kaldes Sverre "prest". Naar Saxo sier, at han i Sverige (1177) gav bort sin stola, "en diakons særlige tegn", betyr det ikke, at S. endnu var diakon. Stolaen er diakonens særlige tegn, fordi den gives den geistlige, naar han naar op til diakonens stilling (ikke før); som prest beholder han stolaen. Saxo sier uttrykkelig, at S. hadde opgit sit "prestedømme".
  5. Til denne forbindelse, som kanske ikke var noget egteskap, hadde Erling Skakke tvunget kongsdatteren.
  6. Bernheim: Mittelalt. Zeitanschauungen I 173, 191. Stephani Baluzii Miscell. lib. V 117 (Gerhoh av Reichersberg). Joannis Saresber. Policratius ed. Webb) I 241. Radke: D. escatolog. Anschauungen Bern. v. Clairvaux 95. Winkelmann: Phillipp v. Schwaben II 278.