Kong Sverre - Sverre Sigurdsson

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Kong Sverre, hodeskultpur på Nidarosdomen.
Kong Sverre


Sverre Sigurdsson


av Fredrik PaascheH. Aschehoug & co. (W. Nygaard)

Kristiania, 1920Endnu den dag idag kommer man under magten av hans personlighet, straks man læser hans saga - Sverres saga. Den som har staat paa avstand fra ham en tid, vil faa sine tvil paa et og andet ved ham. Bak denne eventyrlige skjæbne vil man let komme til at søke eventyreren. Men gaar man saa tilbake til sagaen og møter ham i bruset av hans kamp, i styrken av hans retsfølelse, i glansen av hans trygghet, blir han atter kongen, "kong Sverre Magnus, søn av kong Sigurd", Norges konge, og mere end en rik gren av træet i Sigurd Jorsalafarers drøm, — en hel vaiende top over den norske kongestamme blir han, høi og ny, men endda i levende sammenhæng med det gamle, med de viljer som var ættens rot i landet, med Harald Haarfagre og Olav Haraldsson.

Tittelfrise til Sverres saga i Norges Kongesagaer, 1914-utgaven. Ill. Gerhard Munthe (1849-1929).

Naar der stødig staar slik lysning fra sagaens blade, hvordan maa han ikke ha virket paa dem, som kunde komme ham endda nærmere, end vi kan! Som et under maa han være gaat op for de flygtninger, som tok ham til "konge" uten at ane ham, og bare fordi han ved et tilfælde var kommet i deres vei. Han førte dem frelst gjennem ødemarkerne, han stod frem foran dem i snestormen, den eneste i flokken, som endnu mindtes, at der er sterkere kræfter end naturens, den eneste, hvis røst endnu kunde overdøve stormen, hvis øie saa tvers igjennem mørket, som stod tæt omkring. Han blev samlingspunktet for flakkende viljer, hans "fagre ord" og hans raadsnare handling rev hver mand i flokken med, indtil de en dag ropte op til ham: "Signe Gud dine ord og dig selv, konge! Aldrig har det været løgn, naar du har lovet os seiren! Den være niding, som ikke nu vil kjæmpe og falde med manddom, heller end flygte i feighet og frygtl"

De var trodsige sind, og han kunde ikke altid gjøre sin vilje til deres. Hans front var for lang og opløst til, at det blev mulig at holde sikkert øie med dem, og de var mænd, hvis evne til at underordne sig ikke var medfødt evne. Det var stort nok, at han kunde gi dem saa meget av den, som han virkelig gav dem. Hver gang det gjaldt, følte de sig smaa ved siden av ham; da maatte de lægge saken i hans haand, anden utvei visste de ikke. Der var noget ved ham, de kunde kjende sig selv igjen paa. Han var jo likefrem som hver "torpersøn" iblandt dem, han talte jo saa ofte et sprog, som lød gammelkjendt og fortrolig, deres eget sprog, djervt og oprindelig, gjennemsat av mundheld fra lek og lystig lag. Han delte alle deres byrder, han satte sig i speiderskuten med dem og paa vagtholdet med dem, han paala dem intet, som han ikke selv tok op.

Og endda stod han langt borte fra dem og over dem. Endda var der meget ved ham de ikke forstod, men bare bøiet sig for, i hjælpeløs avhængighet. De lyttet nok, i forundring og i frygt, naar han bad dem mindes deres ansvar for Gud og la takken til seiergiveren være skaansel mot de overvundne, omsorg for de saarede og syke. De lot det nok ske, at en fiende, som faldt i deres hænder og straks efter stod i motstanderskaren igjen, kunde faa fred tre ganger paa samme dag (Oslo, 1200). De følte nok ærefrygt for den majestæt, deres konge pludselig kunde klæde sig selv og sine ord i. De prøvet av og til at falde ind i hans tone, at finde frem til bibelens stil, ogsaa de. "Lykkelig er jeg, at jeg har set dine øine", sier forræderen Torstein "den kuede", som er vendt tilbake til Sverre og tat til naade. Og Svina-Peter fortæller, at Gud og alle Guds helgener vil glæde hans fredsommelige og forsonlige konge "og føre ham til fred." — Men endda blev der i al den høiere sammenhæng, Sverre gav sin sak, noget uforstaat og fremmedfølt, noget som skapte fjernhet; birkebeinerne maatte stundom spørre ham, om det virkelig var hans mening at ta deres retskafne hevn fra dem.

Selv føler han sig nøie knyttet til dem. Han vet, hvad han skylder dem; og der er meget ved dem, han kjender sig igjen paa, deres utholdenhet, deres troskap mot den opgave, som er stillet dem; han er trygg i deres flok. Men endda kan han føle sig utenfor og i ensomhet. "Det var en stor prøvelse for ham", fortæller han, "at han var i et ukjendt land og hos et ukjendt folk, samtidig som han hadde faat et følge, han selv maatte bære al omsorg for; ti i denne flok var der ingen uten han selv, som kunde lægge raad." Denne ensomhetsfølelse var en byrde; men engang baaret gjorde den hans styrke mangedobbelt.

Han stod i ensomhet; men han var selv en vrimlende mangfoldighet. Han var en mand for sig, ikke gjennem begrænsning, men gjennem vidde. Evner, som ellers fordeler sig paa mange, var samlet i ham. Skjønt han kom til Norge uten nogensinde at ha staat foran en hær, blev han en hærfører uten like. Skjønt han var vokset op i fjernhet fra alt, som lignet norsk riksstyrelse, blev han en hersker av rang. Skjønt han litet hadde set av verden, var han tidlig "en mand av dype raad". Han hadde aldrig været utenfor Nordens grænser; men endda kunde korsfarere finde det klokt at høre ham, før de stevnet ut paa sin færd, — og faa netop de formaninger, som var de nyttigste for et korsfarerfølge, uttalt av ham som med erfaringens ret. Han var sjælesørger og læge og lovkyndig, han hadde tanke for den kunst, som steg frem med Nidarosdomen, han var sagafortæller og like Edda-kyndig som bibelsterk. Selv den lille hverdagsvisdom at lage vin av nordlandets fordringsløseste bær — kræklingen - hadde Jon Grønlendinga-biskop lært av sin fosterfar, Norges konge.

Til evnernes fylde svarer et heftig bevæget sind, et sjæleliv med indre motsigelser og braa overganger. "Vild som løven, mild som lammet", det er ikke bare en grundsætning, det er en levende virkelighet i ham. Mildheten, forsonligheten er nok en søile gjennem hans væsen; den har trygt fæste i dypet av hans sind; og klokskap og god opdragelse har været med om at meisle den. Men dypt nede i sjælegrunden ligger ogsaa vildskapen færdig til at stige. Den kan reise sig og ta magten over ham, om han merker en farlig selvraadighet hos sine, eller hvor han for sterkt kjender sin ret krænket av fienderne, hvor han føler det som om edsbrytemes og drottinssvikemes had mørkner luften. Da mørkner det i ham selv, da staar han stum og ubønhørlig og ser paa, at en tapper fiende blir fældet, da gir han birkebeinerne gode raad om hevn (1199, under og efter slaget paa Strindsjøen). Men haardheten synker hurtig ned igjen og blir borte, den gjør ham ikke glad, han venter selv paa befrielse fra den. Sagaen har to karakteristiske fortællinger om det. Den ene gang (1197, efter seiren i Oslo) er det Sigvalde "karl"[1] og andre av kongens mænd, som uten tanke paa rikets vern og i trods mot kongens bud vil dele mellem sig redskaper og seil paa de tagne fiendeskibe. "Da kongen fik vite dette, løp han av sit skib. Han hadde en svepe i haanden og lot den suse. De fleste sprang væk og kastet ned det de holdt paa; ti de saa at kongen var vred. Sigvalde ventet og drog sig ikke bort; kongen slog ham to slag tvers over herderne; Sigvalde vilde ikke verge sig. Kongen stanset og sa, at de gjorde galt, som brøt hans bud; landvernet vilde han selv ha, sa han". Det er Sigvaldes ro, som stanser Sverres arm. Han finder sig selv igjen paa et øieblik og tar sin værdighet tilbake. — Den anden gang er, da Sverre har brændt bygden i Aamord, til gjengjæld for bøndernes svig og trods (sommeren 1200). "Om kvelden løp en liten gut ut av skogen frem mot kongen og sa: ´herre, for Guds skyld, la ikke brænde gaarden til min far her fremme!´ Kongen svarte: ´visst skal jeg ikke brænde gaarden hans, siden du ber om det, og ingen gaard var blit brændt idag, om bønderne hadde været hjemme og bedt om fred, og si dem, at fra nu av skal vi ikke brænde en eneste.´" Et barns røst vækker ham og lar ham se elendigheten; en lidelse i ham selv maa ha forberedt overgangen; dette barn kommer som et bud fra kveldsfreden og frigjør et undertrykt ønske i ham.

Den blodige dag i Nidaros efter seiren paa Strindsjøen, en bygd som staar i brand, — det fortæller, at han deler kaar med sit folk og sin tid. Og allikevel, det er smaating mot, hvad der sker i det samtidige Europa[2], mot hvad der berettes om Henrik 6 av Tyskland, Rikard Løvehjerte av England, Philipp August av Frankrig. Historien om deres krige er ofte en fortælling om vel gjennemtænkt grusomhet, om pinsler og lemlestelser. Slikt fortælles sjelden fra borgerkrigenes Norge, — uhyggelig nok, hvor det sker, som i beretningen om Harald Gilles voldsfærd mot Magnus, Sigurd Jorsalafarers søn, "den vakreste mand i landet" — men ihvertfald sjelden, et par ganger om Magnus Erlingsson og om baglerne, aldrig om Sverre.

Men hvor det gjaldt at gi overvundne fred, var Sverres motstandere rigtignok mere end sparsomme; mellem dem var der sjelden nogen, som vaaket over fangers liv. Og Erling Skakke kunde midt i fredens dage slaa ned et vergeløst barn av kongeblodet. Sverre har ret, naar han skildrer de dages tildragelser: "ingen maatte kalde sig kongsætling, ellers skulde han dræpes." Men Sverre tok Erling Skakkes søn til sig, — ikke til fangenskap; ti det var en let sak tor Sigurd jarlssøn at løpe væk den dag han ønsket det. Sverre lot Magnus Erlingssons søn opfostre i det hjem som var nærmest til det, hos den faldne konges søster og hendes mere end upaalidelige husbond, en mand som tre ganger tidligere hadde brutt sin ed til kongen — og snart skulde gjøre det paany (Hallkell Jonsson). Sverre tok imot kongesønnen i Bergen, han lot ham reise uhindret ut av landet, endda han følte, at der var fare ved ham: "vore uvenners fylgjer sværmer nu her i nærheten". Han gjorde det, fordi han var storsindet og tok sig raad til at være det. Han stængte ikke Eirik Ivarsson ute fra erkebispestolen, endda Eirik fra gammel tid var en av uvennerne. Han hørte paa dronning Margreta, da hun bad ham gaa med paa, at Nikolas Arnesson skulde bli biskop, endda han nok tænkte sig, at de begge "og mange andre" snart vilde angre det. Hans fiender hadde liten grund til den vilde klage, de førte over ham. Hans største synd mot dem laa i virkeligheten i hans ret og i hans kamp for sin ret. Og deres største undskyldning laa i alt det, de hadde faat at hevne, og i deres tvil paa ham.

De utnyttet den fred, han gav dem; men de forstod ham selvfølgelig endnu langt mindre end hans egne. De færreste av dem forstod ham, naar han sa, at han tilgav dem; i deres eget sind levet avind og had videre. De hadde ikke bevægelighet og rummelighet nok til at kunne flytte de gamle skranker. Den, som mest hadde det, var kanske erkebiskop Eystein; at han gik til forlik med Sverre, endnu mens hans konge — hans "søn" fra kroningens vigsel — levet, var en svakhet. Men den hadde jo sine grunde. Og Eystein har kanske forstaat, at Sverre sat inde med betingelser for at bli den norske fredskonge, erkebiskopen hadde drømt om.

Sverre hadde fantasi og bevægelighet nok til at ville flytte grænser, til at ville bli færdig med gammelt og komme over til nyt. Midt i skarp virkelighetssans hadde han fantasi: dette var en anden væsentlig motsætning i ham, ved siden av motsætningen mellem mildhet og voldsomhet. Ingen hadde fastere blik for en vanskelighet, ingen stod bedre rustet til at møte den. Men han led ikke av smaalig mistænksomhet; der var noget i hans sind, som vilde leke ut over vanskeligheterne, noget lyst og søkende, som vilde prøve ogsaa kongedrømmen om forsoning og fred.

Hans skjæbne var virkeliggjørelsen av en drøm. Da han senhøstes 1177 kom østover fra den vildsomme vandring over Vossefjellene og endelig, efter maaneders slit, kunde ta et par ukers hvil i ensomheten og stilheten paa Steig gamle kongsgaard, som løftet sig som en borg over gravhaugene paa Dale-Gudbrands og St. Olavs Hundorp, med vældig utsigt til Gudbrandsdalens bygder mot nord og syd, da maa det ha egget og tryllet hans fantasi, dette store sagaland, han skulde vinde, — han som kom fra "nogen utskjær". Og samtidig maa det aldrig ha set haabløsere ut at vinde det; han hadde en liten flok omkring sig og kom fra ulykkesfærd; utenfor, i fjernheten, stod tusener, som var færdige til at slaa ham ned, og naar han kunde faa disse ukers fred, var det bare, fordi landet var saa stort, at det gjemte ham væk. Men han prøvet sin skjæbne, og et aar efter sat han i Nidaros som seierherre over kong Magnus selv.

Det heter i en gammel kilde, at Sverre var en ven av fantasi-sagaer som den om Romund Greipsson, helten, som farer vide over land og hav og kjæmper med haugbuen like gladelig som med de levende. Sagaskriverens ord om en av Sverres første færder: "det var som i gamle fortællinger (sagaer), der kongebarn kommer ut for stedmødre, som hekser" — er kanske Sverres egne, ihvertfald hans egen følelse. Men derfor er han ingen eventyrer. Kongsbarnet blir Norges konge, eventyret blir virkelighet tvers igjennem; og fantasien hos dets helt gjør ham aldrig til fantast. Den gjør ham rummelig og modig, men aldrig svimmel, lar ham ikke tape fotfæstet og glide ut i uklar stemning. Naar han endnu i 1181 er villig til at dele magten over landet med kong Magnus, men aldrig, selv ikke i den farligste time, tænker paa slikt under kampen mot baglerne, er det ikke, fordi medgangen har gjort ham overmodig, men fordi han er vokset med opgaverne, fordi hans kongedømme er blit en realitet med dens ansvar og faste forpligtelse.

Det nøgterne, som ligger ved siden av vaagelysten og fantasien i ham, kommer frem i hans optræden under slaget. Der er situationer saa spændende eller krævende, at han helt henføres av dem, at han ikke agter paa, hvor fiendens vaaben kan ramme, at han handler som i blinde. Men dristigheten er intet ideal for ham, naar den ikke har nogen mening eller ikke ligger i kampens tvang. Han søker ikke krig for krigens skyld og gaar ikke til slag for berømmelsens skyld, men fordi dette haarde middel maa til. Han er ikke ellers ubeslegtet med Olav Trygvesson, men her er han det. Selv skal han ha sagt om kong Olav ved Svolder: aldrig hadde han hørt maken til, at en konge hadde staat i løftingen i slik en strid og gjort sig saa kjendelig, at alle kunde se ham; alle maatte skjønne, at han gjorde det for at vinde ry. De "gamle" birkebeiner, som var særlig stridbare rnænd, fandt Sverre "varsom" — fortæller han selv — mens hans fiender kaldte ham modløs. Modløs? Han kunde trygt spøke med fiendernes ord om det. Da Nikolas Amesson vilde ha tvekamp med ham, svarte kongen i sine mænds paahør: "Det vilde folk si, om Nikolas og jeg skulde slaas, at det var slagsmaal mellem bikkjer, siden ingen av os har mod". Paa birkebeinerne maa det ha virket som kold haan over biskop Nikolas. Her blev den mand, de bitrest hadet og hvis feighet de mente at kjende, nævnt sammen med ham, som med al sin "varsomhet" var deres stolthet, og hvis høie mod saa ofte hadde frelst dem: frelst dem paa Vossefjeldene — disse fjeld er jo hans trone — frelst dem i Norefjorden, mens pilene suste ned i den lille baat, som bar ham. — Og han var ikke "modløs" under baglerkrigen[3], knapt nok "varsom". Like villig som han fortæller, at de gamle birkebeiner hadde fundet ham varsom, like trygt kan han tilføie: "Nu er jeg altid forrest i kampen, og de synes modige, som farer saa langt fremme som jeg."

Tro paa lykken øket hans mod, men tro paa lykken som hjælp fra Gud. Før slaget paa Ilevollene (1180) fortalte han sine mænd en historie, der helten sier, at det er skjæbnen som raader: alt er forut bestemt. Men om dette ogsaa var Sverres egen tro, saa var det ihvertfald ikke vikingtro, ikke blind skjæbnedyrkelse, men tro paa en skjæbne, som utgaar fra Gud. Haakon Haakonsson fortalte (før det avgjørende slag med hertug Skule) den samme historie, og kong Haakon var dypt religiøs. Sverre nævner ustanselig Gud som sin skjæbnes skaper. At han fik tillit til sin skjæbne var rimelig nok. Denne krig med seier paa seier (slaget "paa aakeren" — paa llevollene — ved Nordnes — i Norefjorden), maa ha git motstanderne skræmmende forestillinger om hans "lykke"; hvor meget sterkere maa ikke seirene ha virket paa ham selvl Men allikevel: under den sidste og kanske farligste kamp med kong Magnus fortæller han ikke, at han er sikker, at skjæbnen skal verge ham mot de susende piler; han sier: "det kommer nær, naar Gud vil". Han er hengiven i sin skjæbne; men bare Gud kjender den.

Ogsaa hans religiøsitet har en dobbelthet, en sterkt ekstatisk side og samtidig en stor klarhet, en fast indre selvstændighet i forholdet til det religiøse livs ytre magter, til alle dem som kom utenfra og i religionens navn stillet krav til hans kongedømme. Gløden i hans tro er uslukkelig; det var den, som reddet ham paa Vossefjeldene, da han "talte, som Gud lærte ham", da han forklarte ulykkerne ikke som Guds haardhet mot flygtningerne, men som hans vei til at faa dem i tale og bli deres barmhjertige herre; det var den, som gjorde ham stille, saa han "ikke rørte en mine", mens døden jaget efter ham under slaget i Norefjorden. Intet viser bedre sikkerheten i hans religiøsitet end at den aldrig blir overflødig for ham. Det er ikke bare i kampen og nøden, han vender sig til Gud; den "herlige seiervinder" gjør det med samme inderlighet. "For Guds skyld" tilgir han sine fiender, i takk til Gud lover han at bli en "fredsommelig og retfærdig konge" for Norge. Den synd, som sterkest fjerner fra det religiøse — og som middelalderen derfor holdt for at være "alle synders moder" — hovmodet, falder han sjelden eller aldrig hen til. Det kunde kommet med seirene, det kunde en dag sat sig fast og røbet hykleren. Men slik kom det aldrig. For Sverre faldt det naturlig at tale, som han gjorde paa tinget i Bergen i 1195: "Jeg kan selv trænge av den almægtige Gud, at han gir mig større miskund, end jeg har gjort mig fortjent til."

Men denne avhængighet av det religiøse gjorde ham ikke avhængig av kirken. Like skarpt som en Bernhard av Clairvaux eller en Gerhoh av Reichersberg eller andre av aarhundredets reformatoriske aander saa han kløften mellem lære og liv hos mange av religionens tjenere. Like fast som en Fredrik Barbarossa holdt han paa sit kongedømmes guddommelige ret, skjønt kjættemavnet blev slynget mot ham. Han gjorde det, som keiser Fredrik, med god samvittighet. Striden med erkebiskopen tok han, i det avgjørende øieblik, kanske heftigere end nødvendig; men det beviser ikke — slik som stridspunktet var — mangel paa religiøs ærefrygt, i høiden en menneskelig forklarlig uvilje.

Han var nok diplomat, ja smidig som faa. Han stillet sig gjerne paa motstanderens eget retsstandpunkt og søkte at fordrive ham fra det med hans egne vaaben. Han kunde lempe sine ord efter tid og sted og føre dem dit, hans klare beregning vilde. Han kjendte den lille kunst at stemme sindene til spænding, før han talte: "kongen stod længe og saa sig om og tok sent til orde". Men ved siden av det rolige og vel overveiede i hans tale gaar en træfsikker heftighet, en stemning skapt av øieblikket. Den gir ordene glød, stundom kanske en sterkere gjenklang av oprøret i ham, end han inderst inde ønsker.

Hans veltalenhet er hans folks og samtidig hans egen. Det sterke, faa-ordige humor i den er det samme, som ligger paa saa mangen sagahelts læber, i nødens stund, og i seirens, — skjønt Sverres kanske er lettere end birkebeinernes og forraader et smil, snarere end en latter. Hvor det slaar over i ironi, blir det straks personligere. Hans ord, f. eks. om biskop Nikolas, hugger ikke saa bredt som birkebeinernes firkantede ukvemsord, de har en skarpere brodd. Hans evne til at gi ironien den indre spænding, som skapes av motsætningskraft i uttryksmaaten, er større end den vanlige. "Ta ikke motstanderne fuldt saa høitidelig: mange av dem passer bedre i et brudefølge end mellem hærmænd". Sterkest lyser denne stilkunst frem i hans tale ved Erling Skakkes grav, der Erling og de andre faldne "helgener" langsomt reduceres til ganske almindelige syndere. Erkebiskop Eystein skulde vel ikke "ha heldet noget til sine venner", da han saa ubetinget lovet disse mænd saligheten? Endnu "kan vi ikke hilse deres jertegn". Det skulde vel ikke være saa galt, "som min hug sier mig, at brustet har de fagre løfter " Det var kanske rent ut det forstandigste at be for de faldnes sjæle?" Her dør ironien, her kommer alvoret ind, tungt og snart patetisk, men ikke ubarmhjertig.

Sverres patos er i høi grad hans egen. I det ytre er den præget av hans utdannelse; presten har hat let for at finde frem til bibelen. Men han bruker dens ord paa den personligste maate; de tjener ikke til retorisk utsmykning; de farver og behersker sine nærmeste omgivelser, har blod og skaperevne, er ord for dagen, skjønt tusen aar gamle. Og Sverres patos, som hans ironi, har faat reisning av en indre spænding, av tankens motsætningskraft. Nu "staar vi over dem, som længe bar rædselshjelm over os". Nu "ser jeg mangen staa uglad herved denne grav, som vilde være storglad, om han stod over min grav, selv om den ikke var saa velstelt." Eller man kan høre ham foran slaget paa Ilevollene, der han peker paa "fylkingerne til kong Magnus", som "staar over alle vollene med forgyldte vaaben og kostbare klær", og pludselig kalder frem et nyt billede, — fredelig kveld, seierrike birkebeiner paa vei til Nidaros: "et godt dagsverk var det, om I bar begge dele til byen ikveld!"

Her stiger hans patos frem av en glæde i ham. Og den har ofte denne lyse tone, denne klang av rolig fortrøstning.

Da Olav Haraldsson vendte tilbake fra sin landflygtighet og red over grænsen ind i Trøndelagen, brast det ut av ham: "I dette land har jeg mangen dag været glad." Der er gjenkjendelse og varme i ordene; men samtidig lyder de som over en tapt herlighet. I Sverres sind sat glæden dypt, visstnok endnu dypere end i den strenge kong Olavs, han levet den ut i sine mænds kreds og i det land, som var blit hans, og lot aldrig motgang og skuffelser ta den fra ham. Hans glæde holder andre fast, lægger glans over samværet med ham og gjør det tomt efter ham. Men pludselig kan han skræmme. Glæden i ham vilde ikke været saa fast og lysende, om den ikke samtidig gjemte en seier, en seier over noget mørkt hos ham. Det kan stundom bryte frem, haardt og med skjærende kulde, naar mindet om en uret blir for sterkt, eller naar menneskene blir latterlige for ham. Han kjender dem, baade venner og fiender kjender han. Og han er i regelen ikke urimelig mot nogen, han er for vis og vid til bare at tænke smaat om menneskene. I høie toner priser han sine birkebeiners mod og troskap, de er mænd efter hans hjerte og ikke bare efter hans behov. Han kan nævne ogsaa sine motstanderes færd som forbilledlig. Og han ser, at Magnus Erlingsson er "en værdig høvding", han føler sig vel i selskap med den kloke Reidar sendemand og vil ikke huske hans svigfærd mot ham, men bare at han er en mand, som "forstaar sig paa mange ting." Men med menneskekundskapen følger ogsaa en snev av menneskeforagt. Sverre svarer ikke den angergivne forræder Torstein "den kuede" i den religiøse stil, som Torstein har avlyttet kongen og nu finder det klokt at slaa om sig med. Han spør ham tørt og kort efter nyt fra baglerleiren. Under et sjøslag (ved Torsbjorg 1198), der birkebeinerne ikke tør angripe de svære fiendeskibe, men ror i ring rundt dem, blir de smaa for ham, saa meget mindre end de gamle birkebeiner, som de i det ytre ser pragtfuldere ut; og han roper bort til dem: "I med dragkjortlerne ". De gamle birkebeiner hadde "kortere og trangere kjortler, men modigere hjerter." Under kampen mot bondehærene i Oslo (1200) virker det motbydelig paa ham at se birkebeinerne i modløshet kysse de kirker, de farer forbi, de var ikke ellers saa opmerksomme paa gudshusene. Og det bryter frem av ham: "I birkebeiner er meget gudfrygtigere nu end før; I later nu, som om I skal slikke hver kirke, I kommer til; men ellers er det oftest slik, at I ikke agter stort paa kirkeme." Sverre kysser selv kirkerne; han gjør det i Bergen efter en seier over en vestlandsk bondehær; der er forskjel: han gjør det efter seiren, og til takk.

Der er en mellem motstanderne, som utfordrer hans menneskeforagt; det er Nikolas Arnesson. Nikolas "har hjerte som en hare og troskap som en ræv", sier Sverre. Hans mænd er "høiest i ordene — som ræven i halen". Det er Sverres triumf paa dødsleiet, at han skal dø under andre kaar end dem Nikolas har spaadd ham. Det er hans triumf, samtidig som han tilgir.

Midt i alt det sammensatte, ja det motsætningsfulde, som gir hans væsen bredde, saa det spænder over store avstande, er Sverre en hel mand. Han har mangfoldige hjælpekilder i sit sind, han har ogsaa mange fiendtlige kræfter der. Men han kjender dem alle og behersker dem alle.

Han er en sterkt bevisst natur. Han føler intenst de mægtige tildragelser, han oplever — og bringer. Han kalder sin seier over Erling Skakke "et stort tidsskifte", han understreker, at det er kommet med ham: "Én mand er nu traadt i stedet for tre: for konge, for jarl og for erkebiskop, og jeg er denne mand". Med dramatisk kraft skildrer han sin opstigning, i den store tale han efter Magnus Erlingssons fald holder paa Kristkirkegaarden i Bergen: jarlen og kongen "hadde hos sig de bedste raadgivere, som var i landet, og tok under sig hele riket til de konger, som var ættbaarne til det — indtil Gud sendte ind fra nogen utskjær en liten og lav mand for at faa deres hovmod til at stupe. Og denne mand var jeg. Vi tok det ikke av os selv; men Gud viste, hvor let en sak det var for ham at faa deres hovmod til at stupe".

Han har en følelse, som geniet altid har — selv om det ofte maa dele den med de mindre geniale — følelsen av at være utvalgt til sin gjerning: "vi tok det ikke av os selv, men Gud viste, hvor let..." Han er sikker paa sine evners ret. Da han i 1197, paa vei til Oslo, holdt ting paa vestkysten og talte til bønderne og ledingsmændene, "sa han, at han hverken for Gud eller mennesker visste nogen, som i denne tid var bedre skikket[4] end han til at bære konges navn i Norge."

Hans hjælpekilder er i orden, og han kjender dem. Men selviagttagelsen hos ham betyder ikke selvoptathet, den skaper ikke grænser omkring ham, faar ham ikke til at gruble og gjør ham ikke hovmodig: "vi tok det ikke av os selv." Hans begavelse er ham git, ikke til studium, men til en opgave. Den tar han alvorlig, sig selv har han raad til at spøke med. I hans ironi gaar en god dei selvironi ind. Med et smil sier han til den ærbødige mand, som trækker ham op av skibsrummet under den uheldige kamp ved Hattehammeren og ikke glemmer kongetitelen, naar han taler (1178): "Du skal ikke ´konge´ mig saa meget med det første, Helge!" Han tar aldrig i betænkning at referere for sine mænd de mindre vakre ting, hans motstandere sier om ham. Det er klokt; han undgaar paa den maate, at der hviskes i krokene, han kan faa vite, om den onde tale har gjort hans egne usikre. Men naar han saa villig gir sin høihet til pris, naar han rolig fortæller at fienderne tror, han er djævelen selv, eller finder ham feig og kalder ham "bikkje" og "mær" — hvad der efter god, gammel regel hørte til de forsmædeligste av alle skjældsord — saa maa det ogsaa bero paa en ubestikkelig naturlighet og selvstændighet: han tar ikke sin person saa høitidelig; han kjender sig trygg og høi i sit kald og sin kraft og gjengir uten at blunke, eller kanske netop med et blink i øiet, hvad andre norrøne høvdinger, ni og nitti av hundrede, vilde tiet med, indtil timen for blodig hevn var inde.

Den likevegt, livet vil, er hans. De forvirrende røster i hans indre, kan lokke ham ut av den; men i regelen hersker han frit over sine evners og egenskapers yrende fylde og fører ord og handling dit han ønsker, saa han stadig kan kjende sig hel og ikke behøver at se tryggheten og glæden i sit sind brutt. — Han tok alle ytre midler til sikker selvbeherskelse i bruk, han hærdet sig i "stræv og nattevaak", "aldrig drak han sterk drik, saa han spildte sit vett paa det, oftest spiste han bare ett maaltid om dagen".

Om hans erotiske liv vet vi ikke meget. Med fuld menneskelig forstaaelse nevner han, at der findes mænd, for hvem striden mellem Sverre og Magnus er en smaating ved siden av "den mundfagre Ingunn". Før sit egteskap med dronning Margreta hadde han flere barn, visstnok med en færøyisk kvinde, som knapt har fulgt ham til Norge. Kongens fiender i den norske geistlighet visste at fortælle, at hun var i live endnu ved Sverres bryllup, og at han hadde været lovlig gift med hende; men sagaskriveren kalder det "baktalelse". Om der i bruddet med hende, og i Sverres egteskap med den svenske kongedatter, laa et offer, vet vi ikke.

Paa norsk grund nævnes ingen kvinde, som skal ha spillet en rolle i hans liv, uten dronning Margreta. Hun fødte ham en datter, ingen søn. I sagaerne bærer dronningen intet hædersnavn; hun blev i 1204 mistænkt for at være skyld i sin stedsøns, kong Haakons, pludselige død. Men forholdet mellem Sverre og hende ser ut til at ha været det bedste. Som enke vil hun ikke sitte i høisætet med stedsønnen paa juleaftnen; det er bare at faa nye mindelser om, at de lykkelige dage er forbi: "jeg kommer længe nok til at huske, hvorledes jeg sat i høisætet om julekvelden med min herre, kong Sverre." — Det var indenfra, Sverre vandt og behersket sine omgivelser. Hans ytre stemte ikke med de fordringer, nordiske mænd gjerne stillet til en fyrste. Han var lav av vekst (som keiser Fredrik Barbarossa og de andre herskere av den hohenstaufiske slegt[5]). Vi hører, at keiser Fredriks krigere talte haansord om sin herre, fordi han var saa liten ved siden av den kjæmpelange danske konge. Med Sverre var det rent galt; hans søn kong Haakon, som var av middels høide, kaldes allikevel "meget høiere" end sin far. Men saa hadde jo kong Sverre ganske særegne betingelser for at faa omgivelserne til at glemme, at han var "en liten og lav mand". Hans mænd har nok set ham stor i alle fald.

"Han var en værdig høvding, naar han pragtklædt sat i sit høisæte. Hans ansigt var bredt og velformet, skjegget bar han oftest kort. Der var rødlig glans over øinene; de laa fagert og fast. Han hadde en vakrere hudfarve end nogen anden." De som saa ham efter døden "sa alle som med én mund, at de aldrig hadde set en død mands legeme fagrere."

"Han hadde et klart mæle og saa sterk en røst, at selv om han ikke syntes at tale høit, saa skjelnet dog alle hans ord, om de end stod langt fra ham". Denne klare, sterke stemme var vel det største ytre hjælpemiddel, han raadet over. Hvor ofte hadde ikke hans mænd hørt den gjennem storm og bølgebrus og vaabenlarm, myndig, trygg og trøstende!


__________


Midt i sin genialitet er han betinget av sin tid og av sit miljø. Den katolske kirkes tro deler han, tvers igjennem; før slaget i Norefjorden søker han forbund med de hellige relikvier i Mariasudens stavn. I statslivet virker han nok fornyende, men staar overalt paa gammelt grundlag. Hans evne til klar teori skiller ham endda ikke ut fra tiden; da han stod frem, hadde de ledende kræfter i Europa gjennem mere end hundrede aar tumlet med teorier, i politik, i retslære og i teologi. Og de mange drag ved hans personlighet, som fører ham saa nær til os, er ikke i særlig forstand "moderne". Det er dypt menneskelige drag, som kan gjenfindes overalt i historien, hvor man har lykke til at komme indenfor tidsrammen.

At "lokalfæste" ham er vanskelig. I det hurtige og energiske ved ham kunde man fristes til at se vestlændingen; det er mulig, at hans mor var av vestlandsk, god ætt. Og Færøyerne har ihvertfald hat sin betydning for ham; det haarde liv ute paa øerne maa tidlig ha git ham dristighet og styrke, og land og folk derute har sikkert næret fantasien i ham.

Men der er træk ved ham, som like meget eller mere peker østover: bredden i hans humor, det frigjorte i hans selvironi, den trygghet, som i regelen præger hans fremtræden. Samlet virker han norsk, og ikke lokalnorsk.

Men kanske er der ogsaa et fremmed indslag i ham. Intensiteten i hans følelser, den sterke bevægelse i dem, den braa overgang fra dyp religiøs stemning til verdensklokskap eller til lystig lek med ordene, — alt det pludselige ved ham, — kunde kanske være keltisk arv, en mindelse om farfarens irske blod.

Men randt der irsk blod i hans aarer? Var han den, han utgav sig for at være: "søn av kong Sigurd"[6]?

Hans motstandere drog det i tvil; Magnus Erlingsson mente, at Sverre "ingen ætt" hadde til at være konge. Men hans og hans venners tvil beviser ikke mere end birkebeinernes tro; baade tvil og tro hadde let for at komme av sig selv. En fiende av Sverre var naturligvis like villig til at tvile, som en ven av ham var villig til at tro.

Allikevel ser det ikke ut til, at alle Sverres motstandere har tvilt paa hans kongelige byrd. Saxo Grammaticus fortæller som kong Magnus, at den er løgn i hans mund; William av Newburgh, som ogsaa har sin kundskap fra kongens fiender, synes at mene det samme. Men en anden engelsk krønikeskriver, som beretter om Sverre og er næsten like klar over al hans ondskap, som William er — Roger av Hoveden — kalder ham, midt i al sin avsky, "søn av Sigurd, fordum Norges konge". Og "Sigurds søn" heter Sverre ogsaa i den anonyme "Henrik 2’s historie", skjønt heller ikke dette verks forfatter er ham synderlig gunstig.

"Henrik 2’s historie" gir en saa utførlig og sammenhængende og i hovedsaken rigtig fremstilling av gangen i de norske borgerkrige, helt fra begyndelsen av, at en paalidelig mundtlig eller skriftlig norsk kilde maa forutsættes. Da fortællingen slutter med en forholdsvis indgaaende omtale av erkebiskop Eysteins stilling, av hans flugt til England i 1180, fordi han paa ingen maate vil bøie sig for Sverre, og av banlysningen, han fælder over kongen — ligger det nær at tro, at denne kilde er Eystein selv. Erkebiskopen hadde i Sigurd Munds dage været kapellan hos hans bror Kong Inge og kunde vel vite et og andet om kong Sigurds forbindelser. Det falder vanskelig at tro, at en mand som Eystein i 1183 kunde gaat til forlik med Sverre — trods mange andre gode grunde — om han ikke ogsaa hadde ment, at kongen var den, han vilde være. Han kunde vel ikke godt gaa over fra den fyrste, han selv hadde kronet, og til en ren bedrager. Heller ikke kan han vel ha ønsket at se bedrageren ved sit dødsleie.

Det er først i 1181, efter Eysteins flugt til England, vi hører Magnus Erlingsson erklære, at Sverre er uten "ætt". Det er mulig, mistanken har fæstnet sig, først efterat motgangen og den voksende bitterhet la det nær at gjøre sterk bruk av den i agitationen, og at det er derfor den findes hos de krønikeskrivere, som sidst tar til orde: Saxo Grammaticus og William av Newburgh.

Men selv Innocents 3 benegter ikke med rene ord at Sverre, "hint fortabelsens barn", tillike er kongesøn. Han sier rigtignok, at efter hvad han har hørt, har Sverre opnaadd kongedømmet hverken ved valg eller ved "blodets ret". Men han refererer ogsaa Sverres standpunkt, om end paa en litet velvillig maate: "til sin mors skam forsikrer han, at han stammer fra kongelig slegt". Og paven har knapt faat nogen fast overbevisning om, at Sverres motstandere har mere ret end kongen selv; han fremhæver nemlig hvor galt det er, at en mand, "som endog efter sin egen forsikring er uegte født", har faat prestevigsel. Helt vantro overfor Sverres forsikring har da han (eller rettere hans hjemmelsmænd) knapt været. Ti om Sverre ikke var søn av kong Sigurd, saa var han heller ikke "uegte" født.

Det maatte hans fiender vite. Han hadde selv underrettet sagaskriveren og dermed alle og enhver om, at han var født efter morens giftermaal med Unas og til en begyndelse ansaa sig "egtefødt" nok.

Da Sveriges konge Knut Eriksson i 1185 giftet sin søster Margreta bort til den norske konge, var Sverre i trygg besiddelse av magten. Allikevel blir dette egteskap litt paafaldende, — om kong Knut virkelig har trodd, at det var til en bedragers haand, han fæstet sin søster. Og Erik den helliges datter selv virker stolt nok; naar hun egtet Sverre, har hun knapt holdt ham for at være Unas "kammaker"s søn. Hendes ord efter hans død tyder ikke paa, at hun nu, efter sytten aars samliv, har noget at skjule om han. Hun mindes med stolthet sin herre, kong Sverre, som han sat ved hendes, kongedatterens, side.

At al tvil om Sverres byrd forstummer i tiden nærmest efter hans død, er rimelig nok. Aar for aar vokser mindets glans omkring hans navn, indtil han i Haakon Haakonssons dage er blit skinnende i nordmændenes bevissthet. At tvile paa ham nu faldt neppe mange ind, allermindst hans efterfølgere paa Norges trone, som saa op til ham i lærvillig beundring. Men i dette ligger jo ingen beviskraft, det er en naturlig følge av utviklingens gang.

Av strengt samtidige norrøne kilder er der bare en — foruten Sverres saga — som gir en antydning om kongens byrd. Det er det islandske kvad "Noregs konungatal", som er opstaat i fjernhet fra norske sympatier; det er en hyldest til en islandsk høvding, som hadde norsk kongeblod i sine aarer. I dette digt (o. 1190), som har lovord nok om Sverres motstander kong Magnus, er ogsaa Sverre tat med i rækken av Harald Haarfagres etterkommere.

Sverres saga oplyser ikke meget, hvor det gjælder rent ytre ting. Overordentlig knap er fortællingen om kong Sigurd og Gunnhild, Sverres mor, om Gunnhilds egteskap og Sverres fødsel og opvekst. Og denne fortælling skyldes kongen selv. Men knapheten i den behøver ikke at betyde, at bedrageren skammer sig. Netop en bedrager kunde følt trang til at utmåle; kortheten kan like godt bero paa sønnens sky for at røre for sterkt ved forhold, som i alle fald hadde sin pinlige side.

Sverre blev sendt hjemmefra og over til Færøyerne i 1156, aaret efter kong Sigurds fald. Han alene blev tat ut av søskenkredsen og sendt bort fra hjemmet og landet; og han var endnu ikke mere end fem aar gammel. Det beviser ikke det ringeste; men det kunde tyde paa, at han har været "gjøkungen" i Unas "kammaker"s hus[7].

Da hans mor i 1175 kom over til øerne (nu antagelig som enke), fortalte hun (ifølge sagaen), at hun hadde været paa pilgrimsfærd i Rom. I det hellige skriftemaal hadde hun nævnt for en prest, at hun hadde fortiet for sin søn hans sande byrd. Presten hadde bragt saken for paven, heter det, og saa var der kommet paalæg om, at Gunnhild skulde oplyse sønnen om hans virkelige ætt.

Om det er, som Sverre sier: om hans mor har fortalt ham, at han var kong Sigurds søn, — saa var han det. At lyve i en slik sak kunde umulig ha nogen interesse for hende. En oplysning som hendes maatte jo dømme sønnen til store vanskeligheter; selv kunde hun neppe vente at tjene paa den, slik som magtforholdene var i Norge. Hun maatte snarest frygte, at sandheten skulde faa hendes barn til at sætte livet ind paa sin ret. Han ventet ogsaa længe, heter det, før han tok sin bestemmelse.

Men Sverre kan ha løiet, naar han pludselig lot sig forlyde med, at han var kongesøn. Ved sagaens fortælling er der imidlertid intet, som berettiger til at tro det. At hans mor ikke hadde fortalt ham om hans kongelige byrd, da de skiltes i 1156, høres rimelig nok. Av mange grunde, ogsaa av den, at han da var et barn paa fem aar. Siden var det bare blit mindre fristende end før at si fra; i Erling Skakkes dage blev det jo farlig at være kongesøn. — Heller ikke færden til Rom lyder utrolig; at digte den op vilde vel været vanskelig for Sverre; der fandtes nok de, som med lethet kunde kontrollere beretningens rigtighet. Ved en slik færd var der intet usedvanlig; sproghindringerne for et skriftemaal i Rom var heller ikke saa store, som det kan synes, ti i et pilgrimsfølge fandtes gjerne latinkyndige folk; — de geistlige var jo blandt de ivrigste Romafarere. At paven skulde paalagt Gunnhild at fortælle sønnen, at en norsk konge var hans far, vilde kanske været paafaldende, om "paven" virkelig skulde været Alexander 3, den mand, som hadde indviet erkebiskop Eystein; han maatte ha interesse av at holde oppe den tingenes tilstand, som raadet i Norge[8]. Men Alexander levet i landflygtighet. Den "pave", som hadde magten i Rom (og over den allerlængste del av pilgrimsveien fra Norden til Rom), var en anden: det keiserlige partis "motpave". Presteskapet i Rom holdt sig mandjevnt til ham.

Til fordel for Sverres oprigtighet taler det, at han aldrig la skjul paa, hvor naturlig det kunde falde at tvile paa ham. "Ingen vet noget om min ætt, ikke mere end det alene, som jeg selv fortæller", — sier han til de birkebeiner, som i 1177 (i Sverige) vil ta ham til høvding. Han ønsker ikke at utsætte sig for, at de en vakker dag skal begynde at tvile høit paa ham, sier han. Senere (i Norge) vil han helst vente med at ta kongenavn: "han sa, det sømmet sig bedre, at hans sak først blev oplyst gjennem sande vidnesbyrd". Han har altsaa ment at kunne skaffe slike; ti at dette er en efterpaa-fortælling av ham er ikke mulig: dens rigtighet kunde kontrolleres. Men hvad vidnesbyrdene skulde bestaa i, vet vi ikke. Kanske har han tænkt paa sin mor eller paa nogen av hendes ætt. Vi ser ihvertfald, at Sverres mødrenefrænder har git hans paastand den støtte, som laa i tilslutningen til hans sak. En av dem var Gunnhilds bror Nikolas Sultan, som stod i høi anseelse ved Sverres hof, og som vel maa ha kjendt noget til sin søsters skjæbne. Vi merker ikke at kongen har frygtet de spørsmaal, som mange maa ha stillet til Nikolas. Men ogsaa han kan jo ha løiet, "til sin søsters skam", som Sverre til sin mors; han kan ha hat interesse av det. Naar saa mange av Sverres mødrene frænder — og ogsaa en færøying, en søn av kongens fosterfar biskop Roe[9] — nævnes i Sverres følge, kan det imidlertid tyde paa, at Gunnhild har talt, som Sverre beretter. Biskop Roes søn, som var vokset op sammen med Sverre, maa idetmindste ha set Gunnhild ute paa øerne, om hun virkelig har faret dit. Har Sverre løiet i dette, blir ogsaa han en løgner, naar han følger Sverre; men da blir der lovlig mange av dem. Til syvende og sidst maa ogsaa biskop Roe selv tages med.

Med de "sande vidnesbyrd" kan Sverre imidlertid ha tænkt ogsaa paa jernbyrdens bevis. Netop dette bevis maatte en tronkræver bringe, før han tok kongenavn. Ti det ansaaes ikke stemmende med en konges værdighet at bære jern. I 1218 kommer en gammel birkebeiner i oprør over, at nogen kan ville kræve jernbyrd av Haakon Haakonsson, som allerede er konge, og Haakon selv er just ikke blid for det. Det ender med, at hans mor bærer jernet.

Ogsaa Sverre søkte en gang — i forbifarten — at faa en anden til at bære jern for ham. Det var ved Eirik kongssøns jernbyrd; Eirik skulde bevise at han var kong Sigurds søn "og min bror", sa Sverre. Men Eirik verget sig mot tillægget. Det var rimelig, allerede av den grund, at kongen paa forhaand hadde tvunget ham til at fraskrive sig enhver ret til norsk land; Eiriks følelser for ham var i øieblikket neppe de varmeste. Men Sverres ord viser i hvert fald, at allerede samtiden i hovedsaken var henvist til tro eller til tvil paa kongens byrd; beviser av absolut bindende kraft forelaa knapt.

Det hele er inderst inde et spørsmaal om psykologi. For det første: er det Sverres skik at lyve?

Vi vet, at hans motstandere har løiet grundig under striden mot ham og hans ætt. Et blik paa Roger av Hovedens og William av Newburghs beretninger viser det. Heller ikke mot paven var de ærlige. Erkebiskop Eirik vogter sig vel for at nævne for ham den høist verdslige stridsgrund, som førte til det endelige brudd mellem Sverre og Eirik: spørsmaalet om antallet av erkebiskopens hærmænd. Biskop Nikolas lyver sin søstersøn Philippus, som han vil ha til konge i Norge, frem til kongelig byrd.

Sverre kunde naturligvis som enhver anden lyve til krigsbruk, kunde f. eks. sprede ut falske rygter om sine færder. Det er mulig, at han ogsaa har forfattet "pavebreve", som ophævet bannet over ham. Men det var paa et tidspunkt, da bansættelse av konger var blit saa vanlig, at ingen europæisk fyrste betragtet den som andet end en krigserklæring fra Rom[10]; man svarte freidig paa den med krigslist (s. 179). Og et bedrag paa dette punkt, midt i en given situation, et bedrag som bare er en episode, kan i intet tilfælde jevnføres med en "løgn", som danner grundlaget for Sverres hele kamp og hele tilværelse som konge, — en løgn, som, om den er en løgn, maa gjøre alle hans paakaldelser av Gud, av retfærdighetens Gud, til den vildeste svindel.

Det maatte være et eiendommelig middelaldersmenneske, som skulde vaage denne svindel og ikke røbe sig. Sverre røber sig aldrig. Gjennem 25 aar klinger hans ord om den ret, som er hans, med samme styrke. I situationer saa truende, at det maatte synes en evig fare at utfordre Guds straf over løgneren, vender han sig til Gud: i rettens navn, som den kongebaarne. At fastslaa midt i værste nød, at det, som nu kommer, er en gudsdom, — der skal kraft til, om man møter frem til dommen som bedrager. Der skal kraft til, ogsaa naar man takker Gud efter den blodige seier. At kunne spille og atter spille, aar efter aar, uten nogensinde at staa der avklædt som svindleren, av ulykken eller av hovmodet, — man kan tro, at det er mulig; men det er for letvindt at kalde det sandsynlig.

Naar Sverre sier til dem, som mener, at han har "git sig til djævelen" — og sier det like efter seiren over den hæderlige fyrste, han i rettens navn har bekjæmpet og slaat ned: "En daare var Sverre, om han vilde ofre saa meget for at vinde dette usle rike: tape sin sjæl og al sjælehjælp paa det", da virker ordene egte. Han hadde staat i langvarig, trættende strid. Han hadde lært, at magten er en byrde, ikke mindst magten over dette land, "som ingen stund er i ro". Han hadde nok set landets skjønhet og følte sig sikkert stadig dragen og lokket av den. Men allikevel: hvad er et stakket herredømme over et fattig land mot "sjælen" og "sjælehjælpen"? Der er baade middelalder og evig menneskelighet i tankegangen.

Men hvorfor vil han saa — om han virkelig er egte i sine ord — vinde "dette usle rike"? Selvfølgelig har han sin ærgjerrighet, samtidig som han er krigstræt og har lært at se paa tingene under evighetens synsvinkel. Men det er ikke alt. Med retten følger en pligt. Det er middelalderlig opfatning, at det hele folk tar skade, om det tjener en konge, som ikke er konge med rette. Det sker "til sjælens fordærvelse", fortæller Innocents 3; vidnesbyrdene om denne anskuelse staar tæt. Ganske rigtig sier Sverre, netop naar han taler om "dette usle rike" og nævner, at han mangen gang har hat lyst til at gaa fra det hele, — han sier, at han fortsatte kampen, fordi han saa sit folk staa under uretfærdig og derfor skadelig herredømme.

Der er naturligvis agitation i ordene, samtidig som de ogsaa er følt. Men der er et øieblik i hans liv, der agitationen vel maa være borte. Det er paa dødsleiet. Og der vaager han en utfordring til døden, som bare den kan vaage, som vet sig i god sak.

Til vidnesbyrd om sin saks retfærdighet fortæller Sverre gang paa gang drømme, han har hat. Som de er gjengit i sagaen, kan de synes klarere og mere "velordnede", end drømme gjerne er. Men dette gir endda intet bevis for, at de er digt og løgn. Naar man beretter en drøm, gir man den uvilkaarlig fastere omrids, end den hadde; den vaakne bevissthet, som henter drømmen frem, lar meget av den bli liggende i dunkelheten, isolerer det væsentlige ved den og vil let komme til at gi ord, man har hørt, og samtaler man har ført, en helere og klarere form, end de kanske hadde. Ikke mindst maa denne forenklingens lov gjælde den litterære nedskrift av en drøm, — mange aar efter selve oplevelsen.

Intet er naturligere, end at vi finder Sverre som en sterk drømmer. En fantasi som hans, et liv som hans — dag som gaar under i spænding — fostrer drøm. De underbevisste forestillinger vælder op og gir svar paa, hvad den vaakne bevissthet spurte om, i frygt eller med et ønske. Sverres drømme er født netop av ønske eller av frygt; de har levende sammenhæng med den situation han staar i, med de tanker han arbeider med. At han lægger slik vegt paa dem, kan ikke undre, om man vet, hvad drømmelivet var for sagatidens mennesker. Sturlungasagaen, som fortæller om kampene paa det 12. og 13. aarhundredes Island, kan gi et begrep om det. Over dagens strid falder ustanselig skyggerne av nattens drøm, skræmmende eller trøstende, — det dunkle drag gjennem al kampens realisme og al tankens aarvaakne kraft.

Den første drøm, Sverre beretter, vil han ha hat, endnu før han visste, at han var kong Sigurds søn[11]. Det er drømmen om ørnen, som dækker hele Norge (s. 22). Han hadde været barn i det store land hinsides havet, det levet endnu i hans minde og i hans krav. Drømmene tok ham dit, han saa ørn i luften — og ørnen var han selv. De store kræfter i ham trængte paa med sprængende magt; dette vingefang over fjellene var hans. Sverre nævner en saa likegyldig ting, som at den drømmekyndige mand, han først berettet sin drøm for, het Einar. Denne realisme midt i omtalen av fantasilivet kan støtte, hvad han ellers fortæller her.

Saa kommer en drøm fra det aar, han gik i tunge tvil ute paa Færøyerne: Nu vet han, at han er en konges søn, nye ønsker følger denne visshet, men samtidig staar han i frygt. Atter drømmer han, at han er i Norge, landet, alle hans tanker søker, landet der de dag efter dag gjennemarbeider alle forhold og prøver alle muligheter. Han drømmer, at han staar i en eller anden høi geistlig stilling: det er prestens ærgjerrighet, som endnu lever i underbevisstheten. Der er strid i Norge, kong Magnus strides med Norges usynlige konge: det er forestillingen om bruddet paa St. Olavs lov, som kalder frem dette drag. Drømmeren vet ikke, hvem han skal søke hen til: det er frygten og tvilen i ham, som virker. Da kalder kong Olav paa ham: det er ønsket i ham, som blir til virkelighet.

Saa kommer drømmen efter den krævende dag, da birkebeinerne har tat ham til høvding over sig, en drøm fra den tid, ensomhetsfølelsen var sterkest i ham, motforestillingerne mest pinende. Han drømmer, at en gammel mand kommer til ham og salver hans hænder: han skal gaa til kamp mot kong Magnus, "Herrens salvede" — og nu faar usikkerheten i ham et styrkende svar, svar fra en forestillingskreds, som maa ha optat ogsaa hans vaakne bevissthet, fra bibelens fortælling om Samuel, som forkaster Saul og salver David til konge. Det er en fortælling, som har aktuel kraft i samtidig europæisk tankegang. Hvor levende den er for Sverre og Sverres Norge, fremgaar ikke bare av navnet paa den første borg, Sverre reiser — Sion — eller av hans store tale efter seiren over kong Magnus (s. 105). Endnu forfatteren av Kongespeilet bringer Sverre i forbindelse med David, enten han nu gjør det paa grundlag av Sverres saga (og først og fremst drømmen) eller for egen regning[12]. Hvor han gjengir bibelens fortælling om David, som faar kong Saul i sin magt, men viser fra sig enhver fristelse til at "lægge haand paa Herrens salvede", har han et tillæg, som bibelen ikke kjender: David gjør det, fordi han ikke behøver at mindes nogen pligt til hevn over Saul, "hverken for far eller brødre eller andre frænder". Og ikke har Saul "med list eller vold" revet "kongssætet væk under mine frænder". Det er Sverres strid mot "Herrens salvede", kong Magnus, som faar sin undskyldning.

Før den sidste kamp mot Erling Skakke har Sverre en drøm, som varsler lykke. Han nævner det i sin tale før slaget; men han fortæller ikke selve drømmen endnu; der er ikke tid til det. Dens indhold har han altsaa ihvertfald ikke opdigtet "for anledningen", ikke hat nytte av i agitationen. Og som han senere har fortalt den, virker den heller ikke opdigtet; den er for dunkel og drømlik til det. Han drømmer, at han sover; men allikevel vet han, at natten er lys, og allikevel ser han en mand komme hen til sengen. Og denne mand tar ham ut med sig, og de gaar, indtil de kommer til en ild, og i ilden ser han et menneske ligge. "Drømmemanden" byder ham spise av dette menneske. Og han maa gjøre det; men hodet faar han ikke røre. Drømmen er skapt av forhaandsspændingen, av spørsmaalet om det denne gang skulde lykkes at slaa ned de høvdinger, som stod med "rædselshjelm" over Sverre. efter seiren og Erling Skakkes fald, tyder kongen "hodet" som Magnus Erlingsson.

Sverres sidste drøm — paa dødsleiet — kan ikke utfordre nogen til tvil[13]. Han drømmer, at en mand kommer til ham, at han selv er syk og "meget kraftløs" og spør manden, hvad vei hans sygdom skal ta; "men da syntes det mig, som om han straks vendte sig bort fra mig og svarte: gjør dig bare rede til opstandelse, Sverre!" Kongen fortalte denne drøm til en av dem, som vaaket hos ham, og han sa, da han nevnte "drømmemanden", som hadde vist sig for ham: "en mand kom til mig, den samme som ofte har vist sig for mig før". Ordene har "tilbakevirkende kraft"[14]. De fortæller, at det har sin rigtighet med den "drømmemand", Sverre tidligere har paaberopt sig. De kommer helt naturlig. At han skal ha løiet dem — nu, paa dødsleiet — er det ikke mulig at tro.


__________


Kan vi stole paa det billede, sagaen tegner av Sverre ? Har han ikke selv sin del i denne sagas tilblivelse?

Det har han. Det heter i fortalen til det samlede sagaverk, at "begyndelsen til boken er skrevet efter den bok, som abbeden Karl Jonsson først skrev, mens kong Sverre sat over og raadet for, hvad han skulde skrive."

Allikevel maa vi ikke vente at finde — og finder da heller ikke — sterk agitation i Sverressagaen. Det ligger i den (norsk-)islandske sagas væsen, at dens forfatters mening træder tilbake for det, han fortæller. Sagaen er netop en "fortælling", det sier allerede dens navn. Sagaskriveren er overordentlig sparsom med den direkte karakteristik, han ræsonnerer ikke og dømmer ikke, han beretter tildragelserne, og først og fremst de krigerske tildragelser. Det er betegnende, at ved det tidspunkt, da kongelig administration og kabinetspolitik blev vel saa sterkt fremtrædende drag i norsk statsliv som krigen — da kansleren blev den sterkest anvendte kongstjener — da døde den norske kongesaga. Den hadde ikke interessert sig stort for Olav Kyrres 26-aarige fredsstyre eller for Sverres diskussion med biskoperne, den gjorde et bare delvis vellykket forsøk paa at faa skildringen av fredelig norsk indre historie under Haakon Haakonsson og Magnus Lagabøter til at bli underholdende litteratur. Saa døde den. Den døde samtidig med ættesamfundet; ti hele dens liv hadde været knyttet til striden mellem ætt og ætt, mand og mand.

Hvor litet kong Sverre har agitert[15], da han "sat over", mens islændingen Karl abbed skrev, fremgaar med slaaende tydelighet av den kjendsgjerning, at det ikke er mulig at fastslaa, hvor kongens medarbeiderskap tar slut. Nogen forskere mener: med skildringen av Erling Skakkes fald (1179); andre tror: med fortællingen om Sverres seier over kong Magnus (1184). Resten av sagaen (hvor stor den nu end er) blev nedskrevet flere aar efter Sverres død, og i fuld uavhængighet. Men endda er det altsaa ikke mulig at se, hvor denne "rest" begynder. Man kan nævne tungtveiende grunde for, at det er ved 1179; men det er grunde, som ikke vedkommer karakteristiken av kong Sverre. Han er ikke mindre efter sin store seier over Erling Skakke end tidligere: han er ikke mindre, hvor sagaen slutter, end hvor den begynder.

Lægger man Sverres saga ved siden av europæiske krøniker, faar man rede paa, hvad et agitationsskrift er og ikke er. I Europa gaar ros og dadel over alle grænser; forfatterens eget synspunkt, som privatmand eller som partigjænger, gjør sig ustanselig gjældende. Sverres saga har nok sin helt; men forfatteren (eller forfatterne) slænger ikke ukvemsord efter kongens motstandere, ikke ett, — selv om de nu og da blir omtalt med let ironi. Midt i beundringen for Sverre har sagaen en tydelig sympati for Magnus Erlingsson, den sværter ikke erkebiskop Eirik, og den tar Reidar sendemands bedrageri mot kongen med den største ro. Den refererer nok birkebeinernes og Sverres mening om biskop Nikolas, og det ganske uforbeholdent; men den fortæller ogsaa hvad Nikolas (og andre av kongens fiender) sa om Sverre, og det er paa ingen maate vakrere ord.

Om man kunde tænke sig en sagaskriver, som hadde de fleste av sine fortællinger fra kong Sverres fiender, vilde han naturligvis berettet mere om dem end om kongen, ting som kunde tjene til ros for dem, og som nu ikke findes i Sverres saga. Paa den anden side er det vanskelig at se, hvor den sagaskriver (eller de sagaskrivere), vi virkelig kjender, skulde ha forfalsket traditionen. Hvad sagaen beretter av ytre tildragelser, — og stort andet indeholder den jo ikke —var endnu i mands minde, da den blev til, og stod under fuld kontrol.

Heller ikke har den skildret Sverre slik, at det virker mistænkelig. Den gjør ham ikke til et idealmenneske; den tier ikke om de dage, da haardhet og utaalmodighet tok magt over ham. Og den stiliserer ham aldrig.

Hoveddragene ved selve kjendsgjerningene: hans opstigning til magten, hans evne til at holde den fast, efterslegtens beundring, som lyser frem av saa mangen gammel kildes ord, er bevis nok for det overordentlige ved Sverre Sigurdsson. Og han er ikke anderledes i den latinske beretning om de danske og norske høvdingers reise til det hellige land end i den norrøne saga. Selv William av Newburgh, midt i sine utgydelser om "voldsherskeren", djævelens forbundsfælle, maa jo forundret ind" rømme, at han "øvet mildhet mot undersaatterne og viste ærefrygt for kirker og klostre."

"Sverus rex Magnus, ferus ut leo, mitis ut agnus".

Fotnoter

 1. Tilnavnet er vel git ham i motsætning til Sigvalde "jarl".
 2. Den "milde" kong Philipp av Schwaben herjer og brænder (under borgerkrigen) stadig i sit eget rike; han straffer forbrydere ved at kaste dem i kokende vand.
 3. Heller ikke under krigen mot øyskjeggerne, da han i en liten baat rodde ut til sine fienders flaate for at speide. Han maatte vite at om de opdaget ham, stod hans liv i fare. Men han ønsket at løse opgaven selv; paa hvad han selv hørte, kunde han tryggest lite, og dert gjadt at være vel utrustet til avgjørelseskampen.
 4. Der staar bedre skikket, der tales ikke om Sverres ret, som enkelte oversættelser av sagaens tekst vil ha det til. Og først oversættelsen "bedre skikket" gir sammenhæng med de følgende sætninger av Sverres tale.
 5. Jfr. A. Kühne: Das Herrscherideal des Mittelalters 40.
 6. Om Sverres byrd, se G. S Storm i Hist. Tidsskrift 4 R. 2, S. 163-191. Daae tror ikke på Sverre (i motsætn. til Storm), se Hist. Tidsskr. 4 R. 3, S. 1-28. Det følgende (i forf. tekst) indeholder til dels en imøtegaaelse av Daae.
 7. At Gunnhild, som synes at være af god bonde-ætt, gifter sig med en "kammaker", kan allerede antyde, at hun har været i en vanskelig stilling.
 8. Daae har ikke tænkt paa, at Alexander mellem aarene 1167—1178 var landflygtig, og at den keiserligsindede motpave stod høiest hos det romerske presteskap. Alex. 3's person er for Daae den bedste garanti for det usandfærdige i beretningen om Gunnhilds skriftemaal. Men indvendingen har altsaa intet grundlag i virkeligheten. Jfr. Reuter: Gesch. Alex. 111, b. 3, 5. 342, 344-345.
 9. At Svina-Peter og Peter Steyper var "færøiske frænder" av Sverre, har vi intet bevis for.
 10. Jfr. V. Domeier: Die Pabste als Richter über d. deutschen Könige 52.
 11. Sagaen fortæller ogsaa en drøm, Sverres mor skal ha hat under svangerskapet: hun drømmer, at hun har født en hvitglødende sten, som sender gnister til alle sider. Det er mulig, at denne drøm er et senere indskudd i sagaen. Det er ogsaa mulig, at den er litterær: lign. fortælles jo ofte, hvor det gjælder mødre til merkelige mænd (f. eks. om Thomas av Canterburys mor, se Materials for the Hist. of Th. Becket, cd. Robertson, II 356—357, og Reuter: Gesch. Alex. 111 (2. utg.). b. 1, 8. 241). — Men en drøm som Gunnhilds kan tænkes, netop om hun gaar med en konges barn.
 12. Jfr. Kristianiautg. s. 157. Det ser ut til, at Kgs. oftere hentyder til Sverres historie. Om "Abiathar biskop" heter det, at han (biskopen) med rette blev avsat fra sit embede, fordi han endnu mens David levet, vilde frata D. det kongelige embede. "Han stjal Guds hall fra den høvding, som Gud selv hadde sat til vagtmand i sit hellige domssæte. Og Abiathar biskop hadde ikke ret til at ta nogen (til konge) og til at ta noget fra nogen det valg, som A. traf, var til ingen nytte" (s. 174—175). Man maa tænke paa forholdet mellem Sverre og biskop Nikoias, skaperen av baglernes motkongedømme.
 13. Sverres drøm før slaget i Oslo (1200): at et lægg er stjaalet ut av en bok, han eier, — har neppe saa tydelig en sammenhæng med den oprindelige motgang i slaget, som kongen tror, og virker ikke opdigtet for anledningen.
 14. Jfr. Cederschiöld: Konung Sverre 184.
 15. Ifølge Snorre har kongen (i et tapt verk, jfr. S. 232) "latt skrive", at hans farbror Eystein blev dræpt efter Inge Krokryggs vink. Men Snorre fortæller ogsaa, at Sverre ikke var alene om denne opfatning.