Konung Gustaf I och dalkarlarne

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


101. Konung Gustaf I och dalkarlarne


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius1. Kunungh Göstaf rijdher till Dahlarne,
Han tingar medh Dahlkarlar sin,
Men Christiern ligger för Södhermalm,
Han äter stulin swijn.
Christiern sitter i Stocholm
Och dricker bådh miödh och wijn.


2. »Hören i, mine Dahlekarlar,
Altt hwadh iagh biuder uppå:
Welen J migh fölia till Stocholm,
At slå dhe Jutar åff?
Welen i migh fölia till Stocholm
Och slå the Jutar af?»


3. Tå swarade the Dahlekarlar,
The swarade alle i sänder:
»Thet stodh itt slagh om longfredagx,
Wij minnas dhett alle ähn.
Thet stodh itt slagh &c.» |


4. Så swarade ock konungh Göstaf,
Han swarade för sigh så:
»Wij bidie Gudh fadher i himmelrijk,
Oss må nu full bättre gå.
Wij bidie &c.»


5. Tå swaradhe och the Dahlekarlar
The swarade altt för dhy:
»Welen i wara wår höfwidzman
Altt in för Stocholms By?
Welen i wara &c.»


6. »Snioskrafuen och furufnatten
Rätt pijlen han råckar uppå;
Christiern, hin blodhe racken,
Må nu eij bättre gå.
Christiern, hin blode racken,
Giffue Gudh ei bettre gå!»


7. »Gerna ähr iagh edher höfwidzman»,
Konung Göstaff swarar så;
»Welen i wara migh troogne,
Altt under min fahna blåå?
Welen i wara &c.»


8. Så swarade the Dahlekarlar,
The swarade all' een man:
»Wij blodh och lijfwet wåga
Moot een så grym Tyran:
Wij blodh och lijfwet wåga
Altt för wårt fädherneslandh.»


9. The Dahelekarlar begynte sigh rusta,
The rusta' sigh i dagar twå,
The wilie fölia Konung Göstaf,
Hwart uth han lägger på.
The willia fölia &c.


10. Så gladeligh rijdher Konung Göstaf
Uthöfuer Tuna Broo,
Flere åthte han the Dahlekarlar
Ähn Danske monde troo.
Flere &c.


11. The Dahlekarlar böria sigh sträckia
Altt öfuer then Tuna heedh,
Flere woro the Dahlekarlar
Än Konung Göstaf kunde öfuer se.
Flere woro &c.


12. The Dahlekarlar böria sigh hasta,
Altt in för Stocholms Stadh.
Flere woro the Dahlepijlar
Ähn hagel faller på haaff.
Flere woro &c.


13. The Dahlekarlar böriade wancka
Altt in för Stocholms Byy.
Fast flere woro the Dahlepijlar
Ähn hagel faller aff sky.
Fast flere &c.


14. The Dahlekarlar begynte att skiuta,
The skuto och all een man.
Tiockar röke the Dahlepijlar
Ähn sanden på siögastrandh.
Tiockar &c.


15. The Dahlekarlar monde så skiämpta
Och pijlarna hafwa sin gong,
Twå Jutar boro then tredie,
Uppå sin spetzsestongh.
Twå Jutar &c.


16. Uth kommer en mölnare hustru
Altt widh dhett samma sin:
»The säckiar ähro malne,
Hwij dragen i them här in?
The säckiar &c.»


17. »Thett ähr icke maldre säckiar
Fast i nu säije så;
Thett ähr then ypperste Juthe,
Som stodh på Malmen i går.
Thett ähr wår fattige Juthe
Som stodh för pijlen i går.»


18. »Jagh hafuer så ondt i hufwudh,
Jagh gitter eij lemman rördt;
Jagh hafuer druckit dhet starke porssöhl,
Som ähr ifrån Dahlarna fördt.
Jagh hafuer &c.»


19. »Thett werker och i min sijda,
Jagh gitter migh icke wendt;
Jagh hafuer smakadt then härske strömingh,
Som ähr ifrån Dahlarna sändh.
Jagh hafuer smakadt &c.»


20. Uth kommer man aff huuse
På Stocholms gatu longh;
Thett war stoor lust att skoda
Huru Juthen från hättan språngh.
Dhett war stoor lust &c.


21. Thett war een Ryttar Erich,
Så skrija han som fler:
»Herre Gudh nådhe oss Juthar,
Wij see eij Juth Landh mehr.
Herre Gudh &c.»


22. Konnungh Göstaf rijdher på högan häst
I fältet aff och ahn:
»Tacka will Jagh mine Dahlekarlar,
För edher trooheet san.
Tacka wil &c.»


23. »J hafwen medh migh ståndit
Som troogne Swänske Män;
Will Gudh migh lijfwet unna,
Jagh gör edher godt igen.
Will Gudh &c.»


_____


Se Variant af denne vise