Konungabarnen (Variant 1)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


19. Konungabarnen
Variant 1


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius1. Thet wore tw edla konunga barn,
The lofde hwar annan sin troo,
Elskogh och en godh vilia
Them bådom tilsamman drogh.


2. »Hörer I, min sköna jungfrw,
Huru skal jag komma till edher?
Här faller så strijder een strömer
Alt både emellan edher och migh.»


3. »I kläden aff edher klädhe,
I simmen medh eder hand.
Jagh tänder vp ljus i lycktan,
Ther I kommen i land.»


4. Ther stod een ond menniskia,
Som lydde på theras taal:
»Then vänskap skal jagh skilia åth
Then stund jagh lefwa må.»


5. Och skam få then menniskia,
Herre Gudh gifwe henne skam!
Hon slechte uth ljusen uthur lychtan,
Som konungs sonnen efftersam.


6. Inkom tå en lijten hofwedräng,
Han stannade widh brede bord,
Han hade een snäll tunga,
Och wäl förde han sin ord:


7. »I sittien både frwr och mör,
I sömen som I förmå;
Jagh såg ett ädelt konunga barn
At siunka i böllian blå.»


8. Alle tå såtho the sköna jungfrur
Alt under skarlakan sijn;
Förvthan then ädle konungedotter,
Hon fälte tårar aff kin.


9. »O min aldrakäreste moder,
Höre I hwad jag säger eder:
Är mig loff gå i örtegård,
Ther the små roser stå?»


10. »Thigh är loff gå i örtegård,
Alt ther the små örter stå;
Tu väck vp tin yngste syster,
Hon skal wäl medh tigh gå.»


11. »O min aldrakäresta moder,
Hören I hwad jagh spör eder til:
Är migh loff gå vppå siögastrand,
Och hälst på hwijtan sand?»


12. »Thigh är loff gå til then hwijta siö
Och hälst på hwijtan sand;
Tu wäck vp tin yngsta broder,
Han skal wäl medh tigh gå.»


13. »Min broder är så lijten.
Han kan sigh intet förstå,
Han kan och icke åthskilia
The roser, som ibland ogräset stå.»


14. Then jungfru går så söriandes
Alt til then hwijta siöstrand;
Ther fan hon en fiskiare,
Han fiskiade uth medh land.


15. »Hören I, min käre fiskiare,
Alt hwad jagh spör eder til:
Sågen I något konunga barn,
At siunka i bölian nedh?»


16. »Fiskiat hafwer iagh i alla natt
Widh landet medh min båt;
Jagh fan en ädeligh konungs son,
Han hade warit eder til måt.»


17. Hennes hjerta bleff aff sorg fult,
Med wee klaga och jemmer stoor,
Och sade: »är min käreste död,
Så wil jagh ey lefwa en stund.»


18. Hon tog gulkedien aff sin hals
Och gullringar aff sin finger,
Them gaff hon then fiskare
Och tog lijket i sin fampn.


19. »O fiskiare, säg min moder god natt,
Min fader och mine bröder,
Ther til och mina systrar små;
Jagh seer them aldrigh meera.»


20. »Hälsa them alla med ett ord
Och bedh them ey hafwa harm,
Jagh säncker migh i haffzens grund,
Och hafwer min käresta i fampn!»


21. »Far nu väl, tu sköna werld,
Nu måste iagh skilias från tigh,
Och blifwa hoos min hiertelig kär,
Han är aldrakärest migh.»


22. Ack hvad jämmer och stoor sorg
Bleff tå i konungens land!
Tårar fältes i hwarie vrå,
Så ingen thet vthsäya kan.


23. Ty konungens dotter var tå dödh,
Och druncknat i bölian blå,
Ther til ock så en konungs son,
Som wore både skön och from.


24. Men Gud han straffade them ock så,
Som orsak war ther til;
Så gör han ock i thenna dagh,
Som godh kärleek skilia wil.


_____


Se varianter af denne vise:
Konungabarnen
Variant 2