Kovre eller Kevre, Finnernes Kekri. eller Køyri

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Jens Andreas Friis
Temaside: Samisk religion og mytologi

Lappisk Mythologi


Jens Andreas Friis


Gudelære
4. Underjordiske Guder

§ 33.
Kovre eller Kevre, Finnernes Kekri. eller Køyri


De terske Lapper eller Lapperne, som bo paa Halvøen østenfor Kola i russisk Lapland, skulle, ifølge L. Læstadius, for ikke ret mange Aar siden have havt for Skik at ofre paa en eiendommelig Maade en hel Ren for at faa Lykke med Rensdyravlen. Dette, siger han, gik til paa følgende Maade: Enhver Reneier fremstillede til dette Øiemed sin bedste og smukkeste Ren, og af disse udvalgte Noaiden en enkelt. Denne skulde flaaes uden Hjælp af Jernredskab, en Bestemmelse, som maaske tyder paa, at denne Offerskik var meget gammel eller fra en Tid, da man endnu ikke kjendte Jernredskaber. Efterat Renen var flaaet, lod man den fryse stiv og stillede den saa op paa et Fjeld, hvor den af Noaiden og den forsamlede Mængde ved Sang og Trylleformler blev indviet til hele Bylagets Guddom, til hvem man da igjen ofrede. Rimeligvis var det dog ikke den flaaede Renkrop, som dyrkedes, men denne stod i samme Forhold til den Guddom, der antoges at fremme Rensdyravlen, som andre Billeder til andre Guder. Sandsynligvis var det en Hunren, som ofredes, og heri faar man da Forklaring paa den særegne Omstændighed, at flere af de Basse-varek, hellige Fjelde, som Leem opregner, have Tilnavnet Basse aldo, hellige Simle, f. Ex. Mæiske vare basse aldo, Mæiske Fjeldets hellige Simle. Nieid vare basse aldo, Jomfrufjeldets hellige Simle, og flere. Uagtet Intet nævnes derom i Missionærernes Skrifter, har det rimeligvis ogsaa i Finmarken i de ældste Tider været brugeligt om Høsten at ofre en hel Ren for Held med Rensdyravlen. Det, som nemlig tyder herpaa, er, at man paa Runebom No. 1 finder en Hunren stillet op iblandt de øverste Guder som Offer. Kovre eller Kevre, som denne Offerren kaldtes af de terske Lapper, er rimeligvis Finnernes Kekri, Käkri eller Köyri, der, efter Agricola, var en Guddom, som havde Omhu for Kvæghjordens Trivsel. Til denne Guddoms Ære holdt Finnerne fordum en Fest om Høsten paa Allehelgens Dag, som derfor endnu af Finnerne kaldes Kekri. Man slagtede et Faar, som tilligemed anden Mad spistes til Ære for Guddommen. Lappernes Kovre eller Basse aldo, hellige Simle, og Finnernes Kekri har altsaa i Almindelighed taget været Yppighedens og Frugtbarhedens Symbol, men det er vel nu ikke muligt at afgjøre, om Lapperne have laant Ideen af Finnerne — eller omvendt.