Rađien ačče

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Jens Andreas Friis
Temaside: Samisk religion og mytologi

Lappisk Mythologi


Jens Andreas Friis


Gudelære
I. Overhimmelske Guder

§ 9.
Rađien ačče


Det synes, som om Lapperne aldeles ikke har kunnet fortælle Noget om Verdens Skabelse og de første Menneskers Tilblivelse. Ialfald finder man, paa et Sagn om Syndfloden nær (§ 39), Intet derom i Missionærernes og ældre Forfatteres Skrifter. Alt forudsættes som værende til fra Evighed af, underkastet velvillige eller fiendtlige overnaturlige Væseners Indflydelse.

Af de overhimmelske Guder eller de, "som bo aller øverst oppe i Stjernehimmelen", siger Jessen, [1] "var Rađien ačče den allerhøieste og største. Han regjerede med uindskrænket Magt og Myndighed baade over Himmel og Jord, ja, over alle andre Guder og over Lappen selv med Alt det, som er paa Jorden."

Der er intet usandsynligt i den Tanke, at Lapperne skulle have kunnet hæve sig til Forestilling om en Overgud eller indrømmet en af sine Guder den mest udstrakte Magt over Naturkræfterne og dermed ogsaa den største Indflydelse paa Menneskets Ve og Vel. Ideen om en saadan Overgud findes hos andre — ligesaa lavt og endnu lavere staaende — Nationer, f. Ex. Grønlænderne og Samojederne. Mindre sandsynligt er det derimod, at denne Guddoms Navn oprindelig har været Rađien ačče. Vistnok er ačče et ægte lappisk Ord, som betyder Fader, men Rađien er enten en forkortet Form af rađđijægje, rađđije, (hvortil de i Sproget ukyndige Forfattere have føiet den norske Artikel - n), der betyder herskende, Hersker, eller en gammel Genitivform af Substantivet rađđe, Raad, Magt, Herredømme. Rađien ačče, eller, som han ogsaa ofte nævnes, blot Rađien, betyder altsaa den herskende Fader eller Magtens Fader, den almægtige Fader. Men i ethvert Fald er baade Verbet rađđit, raade, herske, og Substantivet rađđe, Raad, laant af de nordiske Sprog.

Ogsaa Jessen finder, "at Læren om Rađien ačče og Rađien kiedde, hans Søn, og hvadsomhelst Lapperne fordum have troet om dem, ikke staar i nogen Sammenhæng med Lappernes Hovedreligion, men synes at være laant i de nyere Tider af de Kristnes Lære om Treenigheden". Jessen oversætter Rađien ačče med "Magtens Kilde" og har forvexlet ačče eller attje med aggja eller addja, som betyder Kilde. At udlede Ordet Rađien af det ægte lappiske Ord ragje eller radje, Grænse, kunde til Nød have Formen for sig, men har Betydningen altfor meget mod sig.


Fodnoter

  1. De norske Finners og Lappers hedenske Religion, Pag. 11.