Slaget vid Brunkeberg

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


98. Slaget vid Brunkeberg


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius1. Willen j höra
Huadh jagh will göra?
Jagh quädher förty,
Huru the Suenske stridde
Och manneliga bidde
För Stochol[m]s by.
The Suenske hoffmän
The sadhe thet än,
The wille icke fly.


2. Konung Cristiern
Läth resa en wärn
På bärg och högher;
Bösser och pijler
Hadhe ingen huile,
The skottho till nöie;
The Suenske hoffmän
The säya thet än,
The falla ey till fögha.


3. Bössor och slangor
Giorde gatornar trånga
J konung Cristiers krijgh.
The fattige Suenske
The måtte thet säya
Om hans partij ;
The Suenske Män
The säya thet än,
Thet war een hårdan strijdh.


4. Tug hundradhe bösser
Leth konungen lossa,
Han håller stort fyr;
Her Erick Karlsoon
Han månde thett säya
Och hans partij;
The Suenske Män
The säya thet än,
The wille ey för danske fly.


5. Riddare och Suäner
The wille förmena
Med wäriande hand.
The hadhe thet spordt,
Att falshet war giordt
På Suerigis land.
Thee suenske män
Thet hiälpe them än
Gudz wäldiga hand!


6. Thän ädle her Sten
Han war ey seen,
Ty han hade thet sagdt,
Han wille them wäria,
The danske wille häria,
Thes hadhe the tröst.
The Suenske Män
Them görs och än
Hoghen så stark.


7. Thän Ädele herre, en Ridders man,
Herr Göstaff hether han,
En man så tröst,
Han suerdett rörer,
Han baneret förer,
Han ropar så högdt:
»J Suenske hoffmän,
J waren nu alle [än]
J hoggen full tröst!»


8. Thet begynte fast bläsa
J konung Cristiers näsa
Medh haka bysse lod:
[Fyra fram tänder]
Ruko bort all j sänder,
Ther effter rinner blodh.
The Suenske Män
The sadhe thet än,
The tidender voro fullgodh.


9. The togo honom op,
Och ledde honom bort
Alt till sin hålk;
The dane Suener
Honom månde tiäna,
The foro så wille.
The Suenske Män
Thet sade [än],
Thet wille sigh ey stilla.


10. Daghen ledh fast
Och winde bron brast,
Them gaffs ey well åth;
800 folk
Thet ridher sig j sänk,
Theres jacka wart våth.
The Suenske Män
The sade thet än,
Thet war en ynkeligh låth.


11. Tugh hundradhe män
Hadhe han igän.
Han trodde them wel;
Them kom j hogh
Att hugga sijn togh
Och segla så hem.
The Snenske Män
The sade thett än,
The hadhe well vunnet sin harnesk igän.


12. Thän Edle Her Steen
Han stodh ther igän
Alt medh sina fånger:
»Nu haffue j funnit,
Huadh j haffue wunnit,
Thet j effter långe.»
The Suenske Män
The säya thet än,
Thet hadhe vell med them gångit.


13. Nu haffuen j hördt,
Huadh Her Sten haffuer giordt,
Mädan jag så quädher:
»Gudh nådhe theres siääl,
Ther slogos j hääl,
Jagh trolighen bidher!
J Svenske Män,
J wachten idher än,
J torffuen idher well vedher.»