Snorre Sturlason og Sturlungerne - Islands kirke

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Snorre Sturlason og Sturlungerne


Islands kirke


av Fredrik Paasche


H. Aschehoug & co.

Oslo, 1922.Det var ingen staselig kristendom Gudmund dyre hadde, da han stod foran det brændende Langalid og saa sin fiende omkomme i flammerne og lovet at gi en ko til kirkebygningen, om ilden, som dræpte, bare vilde skaane gudshuset. Ærefrygten for det vigslede kirkerum gik trøstig sammen med hedensk vildsind, og fra Gudmunds gode løfte var veien ikke lang til trolldomstroen.

Det hændte, at folk fór i voldsfærd, visse paa at ha Krist til forbundsfælle; det var naar de trodde sig i retfærdig sak; da sa de at Gud var med dem, — som det ogsaa er hændt andre end islendingerne. Slog de urimelig haardt til, kunde angeren komme efterpaa, og om de ikke kjendte sig trygge paa sin ret, kunde de alt i første stund ha den tanke, at deres gjerning var Krist imot. Men allikevel fik den ha sin gang, ti verden krævet sitt.

Kirken talte fredens sak, den lærte mildhet og tilgivelse, den kaldte ugjerningsmanden til skrifte og bot. Skriftemaalet skulde vække skyldkjenslen, om den ikke fandtes, og utdype den, om den paa forhaand var der; men hensigten blev ikke altid naadd. Dels kunde kirkens egne tjenere ta saken meget let, og dels kunde uskjønsomme mænd faa den kjensle, at boten som blev paalagt tok det fulde personlige ansvar bort og gjorde det nogenlunde overkommelig at kjøpe retten til ugjerningen. De kunde glemme, at det ogsaa spurtes efter viljen til et nyt sind, at knæfaldet for presten skulde ha virkning fremover og være mere end en undskyldning for gjort gjerning.

Det som faldt i øinene var tilgivelsen, det lette forlik med kirken. Slik kunde den ytre kristendomsform gi ly for hedensk list og lumskhet og virke opløsende paa det som var etisk værdifuldt i arven fra hedendommen, paa en ældgammel kulturs uskrevne lov. Den kristne mand var ikke sin egen lovgiver og sit eget ideal i samme grad som hans ættfader i hedendommens dager. Og saa længe den nye lov var uten fuldt tak paa ham og det nye ideal ikke var levende for ham, maatte han bli usikker i sin livsføring. Han selv og hans like var ikke det høieste længer, kirkens myndighet skulde være det høieste for ham. Men fæstet han sig ensidig ved tilgivelsen, som kirken bød ham, da kunde han komme i vildrede med, hvad den egentlig krævet av ham, og bare kjende sig avlastet for ansvar.

At kristendommen føiet Island ind i det europæiske kultursamfund var paa mange maater et gode; men det hadde sine farlige sider ogsaa. Ti den europæiske kultur var rummelig; meget av den laa høit, men meget laa lavt, — lavere end den kultur, som hadde været den herskende paa Island i hedendommens dager. De gamle islendinger hadde elsket hevnen, og fienders fald hadde været deres glæde. Men de hadde agtet de levendes ret til frihet og til frihetens fulde bruk. De hadde møtt sine fiender i kamp og hadde stundom kjæmpet med dem paa en lumsk maate; men det hadde ikke været deres skik at rane fra dem eller at ta dem til fange for siden at sende dem vergeløse under bøddeløks, til bane eller lemlæstelse. Den frie mand og hans fulde kraft hadde været det gjæveste de visste. Skjæmmet man en anden mand, var det et avvik fra god sedvane og ikke til hæder for ens egen manddom. Og der fandtes ikke den ytre myndighet, som stod saa høit, at den kunde ta bort noget av skylden.

Men nu spurtes det fra rikerne øst og syd for havet, stundom fra Norge ogsaa, at slik var ikke tankegangen og skikken der. I kampene som rystet disse riker blev mands eiendom, mands frihet og mands kraft ikke agtet; gods blev ranet, mennesker blev sat i mørkestue eller blindet eller lemlæstet, kvinder og barn blev ikke sparet. Ja, der fandtes de samfund — til dem hørte somme av de frie stæder i Italia — hvor selve loven bød at hugge haand og fot av folk som hadde sat sig op mot den.

Minnestein over 1000-året for det første kristningsforsøk på Island. Biskop Fredrik og Torvald Vidførle. Copyright: © Carsten Lyngdrup Madsen, 2011.

Meget av dette smittet til Island, det Island hvor manden stod i indre usikkerhet, fordi han ikke længer var sin egen lovgiver og sit eget ideal og endnu ikke hadde grepet de nye idealer og godvillig bøiet sig under den nye lov. Den tid var nu kommet, da troskapen skulde ta av mellem mand og mand, og mellem mand og kvinde, da ridderligheten i kamp skulde bli sjeldnere end i den gamle sagatid, grusomheten større, smaaligheten mægtigere. Det gjaldt at drive frem de gode kræfter, som kunde stanse og overvinde opløsningen av en gammel og sikker og hjælpsom kultur og bygge videre paa det grundlag, denne kultur kunde bli. Og saa floket var stillingen, at disse byggende kræfter maatte komme fra samme kilde som de opløsende, fra kirken og det kristne Europa. De var magter paa godt og ondt; de tok, — men samtidig gav de.

Om ærefrygten for gudshuset blev inderliggjort, kunde den bli til ærefrygt for Gud. Troen paa den gode gaves trolldomsmagt gjemte en spire til selvforsagelse, kunde fremelske evnen ogsaa til det store offer. Om skriftemaal og bot blev rigtig opfattet, av presten som av brotsmanden, kunde de bli en hjælp til at skjønne Guds bud og krav. Og fortællingen om Krist og hans kjæmper de hellige apostler og martyrer, som levet for sin drottin og i livet og døden svigløst vidnet om ham, kunde gjennemtrænge det bedste i norrøn aand, frimodigheten og ærligheten, med ny varme, den som utgaar fra det grepne sind. Krist og hans kjæmper, det var den nye livsmagt. Og hvor fattigslig og skrøpelig kirken end var, og hvor tvetydig dens formvæsen end kunde synes, gjennem kirken var det allikevel den nye livsmagt virket.

Kristendommen var i arbeide, opløsende og byggende paa én gang, og tiden blev de voldsomme motsætningers og braa omkastningers tid. Den forvirret sindene eller førte dem ut av likevegt. Den skapte mennesker tilsynelatende saa ulike hverandre som det gjerne var mulig, og ulikheten kunde fylde dem med fiendskap mot hverandre. Men faa stod trygt, der de stod, ti der kunde reise sig strid i menneskenes indre ogsaa, og veien til en omvæltning i deres tankeliv og kjensleliv var ikke altid lang. Den kraft og storhet, som kunde findes i det hedenske vildsind, kom fra et levende og lydhørt hjerte og kunde i gjennembruddets stund stille sig til tjeneste for de strengeste krav i kristendommen. Gudmund dyre, som ruget over hævnen, til han paa hedenske mænds vis faldt over sine fiender med ild og sværd, Gudmund dyre som stred for magten og ryet og "mere end de fleste mænd var hjemsøkt av den last, at han elsket andre kvinder end sine egne", kunde en dag gaa bort fra hele herligheten og bare tænke paa sin sjæl og søke frelse for den bak klostermurene.


__________


Samtidig som uroen og kampene tok til, var den kristne kultur i sterk fremvækst paa øen. I takk til Krist gav høvdinger og bønder land til underhold for kirker og fattige; klostrene blomstret op og fortalte om mænds evne til at forsage verden og leve med Krist. Det livlige samkvem med det øvrige Europa banet vei for nye idéer, ny kundskap og en rik boklig kultur. Der blev skrevet flittig, og kirkens mænd hadde den største del i det. De skrev om stjernernes gang over himlen, og om fjerne sydland de hadde set, om helligdommerne og underne derute; de skrev om sit eget sprogs merkværdigheter, og om Olaverne, Norges konger, som hadde kristnet Norge og Island, og om øens biskoper, som hadde tjent Guds kristendom med sin lære og sit liv; de oversatte sagaer om hellige mænd og kvinder, de oversatte prædikener og lærebøker i kristendom og den latinske dyre-bok, som forklarer hvorledes al skabningen vidner om Gud og Krist. Og somme av dem fandt i kvadets form uttryk for inderligheten i sin tro og alvoret i sit liv.

Der blev kvædet om Placitus, den fromme hedning, som elsket retfærdighet og hjalp fattige, og som midt i verdens lyst fik kaldet fra frelseren og blev lokket ind paa ensomme skogdyp og ført til omvendelse; ti en dag da han jaget en hjort, langt og længe, stanset hjorten med étt og stod der, stor, med et skinnende krucifiks mellem hornene og talte til Placitus, som Herren engang talte til Paulus: "Hvorfor forfølger du mig?" Og der blev kvædet om Maria, kvisten av Jesse rot, og om Krist, det rene eple, som har lægedom for alle sjælens saar; og Leidarvisan blev kvædet, det lange digt, som lovpriser drottinsdagens høihet og hellighet og nævner alt det store som er hændt paa denne frednavnkundige dag, englernes skapelse, Krists fødsel, Krists opstandelse og meget andet, som er merkelig og sandhellig.

Den største av alle skalderne var Gamle, som levet i den urolige og onde tid, da Sturla Tordsson og Gudmund dyre kjæmpet, og var munk i Tykkvebø kloster i Austfirdinga-fjerdingen. Dengang var det flere skalder, som gjerne vilde hædre Guds ven apostelen Johannes med den kunst, som var git dem av Gud, og broder Gamle var en av disse mænd. Den signede Johannes hadde forsaget den kvinde han elsket, paa selve bryllupsdagen var han gaat ut av brudehuset, straks han visste at Krist stod utenfor og ventet paa ham. Derfor blev Guds rikes hemmeligheter aabenbaret for ham mere end for andre, derfor blev han værdig til at kaldes Guds moders søn. Og han, den renlivede, blev til styrke og trøst for alle som gik efter ham i forsagelsen.

I sin Jonsdraapa fulgte broder Gamle de første kristneskalders skik og kaldte Krist solens konge. Men han kaldte ham ogsaa barmhjertighetens konge; ti paa denne tid var Krist kommet menneskene nærmere, og de tok til at skjønne, at sindene hører hans kongerike til, like meget som sol og stjerner.

Broder Gamle digtet ogsaa et Krist-kvad, og fordi Krist hadde været solen i hans sorgers mørke, kaldte han kvadet Harmsol. Der bad han først sin sterke og miskundsomme skaper om naade til at finde de rette ord:


Dig, som dypet har grundet,
himmelringen har rundet,
vælger jeg til fører
gjennem digtets dører.
Und mig du de myke
ord, som viker syke
hjerter hjem fra egen
hjælp, til dig — til lægen!


Du som vakte de véne
jordlands liv, din rene
aand skal min tanke tænde,
mørke til morgen vende.
Skilt fra dig har manden
trælskaar, — Ingen anden
end din aand kan gi ham
sindets fred og fri ham.


Du som stormens bolig
bygget, hjælp mig trolig!
Fredens miskundsomme
skat til skalden komme!
Herre, la verdens røster
tie naar du trøster,
endda maa jo mit veke
hjertes ord bli bleke.


Og nu saa broder Gamle paa sig selv og fandt egenvilje og kjærlighetsløshet, menneskefrygt og dømmesyke, og han saa hvor langt han var kommet bort fra sin livgiver, sin elskende drottin. Og han skjønte, at den har et grundt sind, som ikke gir ham sin kjærlighet tilbake. Han kvad om alt dette, han kvad om Krist, som blev slaat og bundet og naglet til et træ mellem onde mænd og endda elsket menneskene. Og han skjønte, at om vi virkelig bar kjærlighet til Krist, da kunde vi ikke ugraatende stille os hans kval for øie.

Og han saa fremover til det store ting paa domsdagen:


Visst skal anden sinde
fyrsten veien finde
hit fra himlens haller, —
høit hans lurer gjalder!
Graadig glød skal raade,
gridske skal bølgerne fraade,
ætterne i mulde
vaakne óttefulde.


Litet vil der trættes
paa det ting som sættes.
Ingen mand vil møte
urædd frem og bøte:
Herren over skyens
borg ser himmelbyens
egen fylking, selve
englehæren skjælve.


Se i dommerstolen
han som styrer solen!
Stortungt vil det være
slik en stund at bære.
Ti i skyen, venner!
Herrens kors vi kjender,
og vor dommers røde
saargap ser vi bløde.


Og efter dette hadde skalden bare én vei at vise menneskene hen til, de botfærdiges vei, den David gik, og Petrus og Maria Magdalena, Herrens elskede venner, som renset sig med den sande angers graat og gjenreiste sig fra synd.

Og broder Gamle kvad om den verden, han engang hadde trodd var vennefast. Nu trodde han det ikke længer, nu visste han at svig ligger til den, og at det bare er Gud, som gir tryghet. Og han bar sine bønner frem for ham i kvadet; om retfærdighet vaaget han ikke at bede, men om miskund bad han. Og han vendte sig til Guds milde moder efter trøst — ti han visste, at ingen mand spilder sin frelse, som dyrker kvindernes blide høvding — og han bad hver himlens helgen gi ham sin hjælp og forbøn hos den sande hæders konge, saa han ingenting skulde ha ubøtt, naar menneskenes elskende fyrste vilde kræve hans sjæl av ham. Og tilslut bad han: la ingen være din miskund foruten, du solens sorg-fjernende konge! Herre, du skyteltets høie vagtmand, la alle døpte mænd møtes, hvor fryd og fred aldrig tar slut!

Samtidig som broder Gamle kvad, gjorde Islands kirke sig rede til at ryste av sig ufrihetens og verdslighetens skam. Mere end 100 aar var gaat, siden pave Gregor den 7. reiste kampen for kirkens frihet, og het hadde den siden staat, rundt om kristenheten. Det var kirkens strid for frit bispevalg og frit prestevalg, for retten til fuld raadighet over kirkegodset og for domsmyndighet i saker som vedkom kirken og dens mænd. Og kravet paa den ytre løsrivelse fra verdslig magt gik sammen med fordringen paa en frigjørelse indenfra: ugift liv skulde gjøre det aandelige kald til alt for presterne og stille dem utenfor de frændskapshensyn, som ellers er de sterkest bindende.


Árbær kirke, friluftsmuseet i Reykjavik. Copyright: © Carsten Lyngdrup Madsen, 2001.


Til Island naadde i Sturla Tordssons dager rygtet om mænd som med heltesind gik foran i kampen for kirkens frihet. Det var paven selv, Aleksander den 3., lovgiveren og fromhetsmanden, som med stort taalmod og i aarelang landflygtighet bar sine fienders avind, og det var hans vigselssøn, erkebiskopen av Kantaraborg Tomas Becket, som blev pint baade til sjæl og legeme; ti kong Henrik drog imot ham med alt sit raad og rike og med støtte av hans egne biskoper og bød ham først utlændighets kaar og gav ham siden en smertefuld død foran Guds eget alter.

Og der var kommet bud fra Norge, at en kardinal hadde gjestet landet og git det en egen erkebiskop og sørget for at kirken fik tilsagn om større frihet end kanske i noget andet rike. Og siden var den norske kirke gjennem erkebiskop Eystein av Nidaros traadt frem som en fredsmagt i landet og hadde været med til at ta bort den gamle lov om alle kongsætlingers like ret til kongsmagten, den lov som i de senere aar hadde voldt ufred og store ulykker i Norge.

Men paa Island var kirken ufri som før. Høvdingerne og bønderne raadet for bispevalg og prestevalg, det gods som kaldtes kirkens stelte de med, som om det var deres eget, og paa Altinget blev kirkelige saker avgjort og kirkens mænd stillet til doms. Det ugifte liv var bare en fordring en og anden kirkens tjener satte til sig selv, — i denne sak stod heller ikke den norske kirke langt fremme.

Men ellers var det fra Norge og fra den norske erkebiskop, som var sat til styresmand over Islands kirke ogsaa, at tiltaket kom til en ny ordning paa øen, en ordning med større frihet for kirken og med strengere kirkelig tilsyn, hvor det gjaldt seder og skik i landet. Med sorg hadde Eystein hørt om ufreden paa Island og om den del kirkens mænd tok i den og om det usedsliv som førtes paa øen. Saa skrev han i 1173 et brev til Islands biskoper og høvdinger og folk.

"Jeg er paa Guds vegne sat til vogter over eder," skrev han, "og det vilde være en glæde for mig, om min vagt kunde være slik, at Gud syntes godt om den og vi alle fik gagn av den. Nu kan I synes, at eders land længe har været hjemsøkt av kamp; men efter kampen følger Guds miskund, ti større er eders misgjerninger mot Gud end hans hævn over eder. Jeg vet at det er nok av gode mænd i eders land, mænd som vil vel; men fordi denne verden ikke vet at skille nøie mellem ondt og godt, da maa mange gode idelig undgjælde for det onde."

Saa skrev erkebiskopen om det onde. "Det er kommet mig for øre, at der i eders land er mænd som har banket prester, eller saaret dem, eller dræpt dem. Somme har forlatt sin hustru og tat horkoner i hendes sted, og somme har baade hustru og horkone i huset. Men om biskoperne vil revse i slike saker og drage mænd bort fra den evige død, da tykkes det en hæder at staa dem imot og ikke gjøre bot for slikt uraad. Og naar denne ulykke er blit saa gammel i eders land, er det fordi de bærer høvdings navn, de lærde eller ulærde mænd som lever et slikt liv. Jeg kunde nævne mange som staar i store synder; men for denne gang vil jeg ikke blotstille dem for almuen. Men længe vil jeg ikke bære ansvaret for deres synd; ti nu kjender jeg baade den og navnene paa dem som har syndet."

Saa forbød erkebiskopen de klerker, som hadde gjort sig skyldig i drap, at lede en gudstjeneste, og alle kirkens tjenere forbød han at ta paa sig søksmaal, naar det ikke var for fattige frænder eller farløse barn eller værgeløse kvinder. "Mangen mand," skrev han, "har for et søksmaals skyld samlet flokk og gaat voldsomt frem og har mistet baade dette liv og livet i andre heimen." Han nævnte, at mange islendinger efter kirkens lov stod i ban for sine misgjerninger, han bad biskoperne gjennemføre bannet, om de skyldige ikke gik til bot, og evner de ikke at gjennemføre det, skulde de komme til møte med ham og med kongen. — Det var to nye magter, som her paa én gang viste sig: erkebiskopen og Norges konge. Det lød som om øens frihet ikke var sikker længer.

Snart fik erkebiskop Eystein en mand efter sit hjerte til at vaake over kirkens hæder og kirkens ret paa Island. Det var biskopen av Skaalaholt, Torlak Torhallsson, senere kaldt den hellige.

Torlak var født i 1133; skolelærdommen fik han i Odde, hos Sæmund den frodes søn Eyjolv, og kundskap om ætter og mænd tok han hos sin mor. Som ung fór han utenlands for at se andre folks seder, blev borte i 6 aar og var først i Paris, siden i Lincoln. Han kom tilbake og tænkte at gifte sig. Da saa han en nat i drømme en mand som hadde et værdig aasyn og var klædt i staselige klæder, og denne mand sa til ham: "Du bærer ogsaa en anden brud i hugen, en som er meget høiere, og nogen anden end hende skal du ikke ha." Da Torlak vaagnet, skjønte han, at kirken skulde være hans brud, og han kom aldrig til at beile til en anden.

Torlak var i nogen vintrer abbed i Tykkvebø kloster; men i 1178 blev han biskop Kløngs eftermand i Skaalaholt. Det var erkebiskop Eystein, som gav ham vigselen, og han kom i venskap baade med erkebiskopen og med kong Magnus og hans far Erling jarl. Kong Sverre, som "baade var troværdig i sin tale og vis i sin tanke," sa mangen gang senere, at kongen og jarlen aldrig hadde mere held under kampen mot ham end i den tid biskop Torlak var i landet og i venskap med dem.

Biskop Torlak var haard mot sig selv, men god mot andre, og mest mot fattigfolk. Han klædte dem og gav dem mat, ti han visste at efter disse ting skal der spørres paa domsdagen; og under de store høitider kaldte han til sig fattige mænd, 12 eller 9 eller 7 i følge, og tvættet deres føtter, som Krist tvættet sine apostlers føtter. — Saa varsom i sine ord var biskop Torlak, at han aldrig lastet veiret, som mange andre gjør, og aldrig sa han, at han længtet til en anden tid end den som var. Han klaget ikke meget over noget, undtagen over Altinget og over de dager han skulde vie klerker til kirkens tjeneste: over Altinget klaget han, fordi han syntes, at mangen mand, som ellers var meget værd, fór vild i tingtrætterne, — men over de dager han skulde vie klerker, fordi han kjendte det som et tungt ansvar, at han mangen gang maatte gi vigselen til mænd, som hadde liten lærdom eller paa anden vis var litet skikket til hellig embede.

Det var erkebiskop Eysteins bud til Torlak, at han skulde ta under sin egen magt alle kirkerne og alt kirkegodset i sit bispedømme og ikke taale, at høvdinger og bønder raadet for den hellige kirkes eiendom. Og Torlak bar frem erkebiskopens bud. "Det er ikke ret og kan ikke taales," sa han til høvdingen paa Svinafell gaard i Austfirdinga-fjerdingen, "at dette fattige land ikke skal staa under den samme lov, som nu har faat fremgang i Norge." Og han nævnte, at denne lov kom fra paven selv og var tænkt til at gjælde for hele kristenheten. Da svarte høvdingen: "Norske mænd, eller utenlandske, har ikke magt til at ta fra os vore rettigheter." Men tilslut gav han allikevel sin kirke og det gods den eide i biskopens haand.

Anderledes gik det, da Torlak bar sit krav frem for Jon Loptsson i Odde. Endda Jon var djakn av vigsel og en stor sangmand i kirkehuset og klerk nok til at han vel kjendte kirkens lov, gav han Torlak dette svar: "Jeg hører erkebiskopens budskap; men jeg har tat det raad, at jeg paa ingen vis vil følge det, og ikke tror jeg, at Eystein har bedre vilje og vett end mine forfædre, Sæmund den frode og hans sønner. Jeg vil ikke være med paa at dømme de gamle biskopers færd her i landet; de agtet landets skik og lot lægmænd raade for de kirker, deres forfædre hadde git til Gud og tilkjendt sig selv og sit avkom raadigheten over." Torlak truet Jon med kirkens ban, men kom ingen vei med ham og maatte gi efter.

Erkebiskop Eystein søkte at hjælpe ham med brev han sendte ut til øen. Han verget sine "nymæle", han sa at vi alle skal skille os fra used, selv om den er arv fra vore forfædre, og han mindet høvdingerne om, at der kommer en dag, da alt vil vise sig at være forfængelighet, undtagen det vi har gjort i Guds tjeneste. Men hjælpen fra Eystein blev ikke varig. Snart kom harmelige tidender fra den kant, hvor Torlak ventet at faa trøst. Ti kong Sverre seiret over Erling jarl og kong Magnus, og erkebiskopen gik i landflygtighet til England. Og da maatte kravet paa kirkegodset lægges ned for biskop Torlaks dager.

Men med kraft søkte biskopen at bøte paa usedslivet i landet. Han viste stor iver for at holde sammen dem, som var bundet til hverandre i hellig egteskap, og la tunge bøter paa slike som brøt det. Men det gods, de bøtet med for sin synd, lot han aldrig lægge til andet kirkegods; han brukte det til hjælp for slike egtefolk, som levet vel sammen, men var fattige, og vilde paa den vis styrke det gode samliv dem imellom. Jon Loptsson i Odde var meget lagt for kvinde-elsk og hadde Ragnheid, biskop Torlaks egen søster, til frille; de hadde elsket hverandre fra barndommen. Torlak sa til Jon:" Det er utaalelig nok, at du efter landets sed unddrager biskoperne styret over kirken, men endda utaaleligere er det, at de ikke faar tat fra dig de horkoner, du imot al landssed holder." Jon maatte gi biskopen ret. "Men," sa han, "ikke Eders ban og ikke nogen mands magt kan skille mig fra mine vanskelige kaar, før Gud selv har aandet det ind i mit bryst, at jeg godvillig skilles fra dem." Og det meste han vilde love biskopen var at fare bort fra kristne mænds samkvem og være alene med Ragnheid, saa længe han likte det. Faa maaneder senere sa han hende fra sig, og baade hun og han gik til skrifte hos biskopen og fik forlatelse. Men det blev aldrig andet end ublidt mellem Torlak og Jon. Den høvding, som Snorre Sturlason vokset op hos, kunde ha stort navn og være dugelig nok og være en vellært klerk ogsaa; men den nye og strenge aand i kirken var ikke til huse hos ham.

Aarene gik, saa kom der atter brev fra den norske erkebiskop, denne gang fra Eirik Ivarsson, Eysteins eftermand. Han paala biskoperne at vaake over egteskapets helg, og sa at ingen som forlot sin hustru skulde faa ta en anden, og at mand og kvinde, som stod hverandre nær i frændskap eller maagskap, ikke skulde faa leve sammen. Og erkebiskopen skrev om presterne, og bød at de skulde være fredsommelige mot ulærde mænd og aldrig bære vaaben. Han satte bans straf for brudd paa kirkefred og kvindefred og aatak paa klerker ellermunker. Og fordi ingen med rette kan bære prests navn og samtidig tjene denne verdens flokede saker, saa fastsatte erkebiskopen til slutning, at godordsmænd ikke kunde faa prestevigsel. Hans formand, Eystein, hadde i et av sine strenge brev med sterke og tydelige ord vendt sig til Jon Loptsson og sagt ham sandheten om hans liv. Ogsaa i et av brevene fra Eirik var han nævnt, men denne gang for sin store magts skyld: erkebiskopen sendte Guds og sin hilsen til biskop Brand og biskop Torlak, til Jon Loptsson og alle andre høvdinger, til bønder og bu-tegner og hele almuen paa Island.

Eirik kom i strid med kong Sverre om kirkens frihet og gik i landflygtighet til Danmark. Faa aar senere døde biskop Torlak, dagen før juleaften i 1193. Paa dødsleiet sa han til sine venner, som stod hos og sørget: "Jeg vil trøste eder med, at jeg med visshet tykkes vite, at Gud ikke vil dømme mig til helvedesmand." Og i den tale høvdingen og lovsigemanden Gissur Hallsson holdt over biskopens grav sa han at faa maatte ha frelsesvón, om ikke Torlak skulde være fuldsalig. Nogen aar senere blev han prydet med helgennavnet og fik sin egen messedag.

Hans eftermand i Skaalaholt blev Paal, søn av hans søster Ragnheid og Jon Loptsson i Odde. Paal hadde været i skole i England og stod langt fremme i klerkekundskap, hadde læst meget og var en mester i at skrive latinske vers. Vigselen maatte han søke i Danmark, siden erkebiskopen nu var der; men paa veien til ham var Paal længe i Norge, først i Nidaros, siden paa Oplandene; der møtte han kong Sverre, og kongen fagnet ham saa vel, som om det var hans egen søn eller bror som var kommet. Paal var endnu ikke prestvigd, men blev det nu, i biskopskirken i Hamarkaupang, av biskop Tore, kongens ven. Til Lund kom han første paaskedag i 1195; 3 uker senere mottok han kirkens høieste vigsel, og siden erkebiskop Eirik hadde faat den ulykke at miste sit syn, blev det erkebiskop Absalon som gav ham den. Paa hjemveien møtte han atter kong Sverre og fór i kongens følge til Bjørgvin. Alle vegne stod det stas av den kloke og høibyrdige mand, som hadde saa lyst et ansigt og saa vakre øine under det lokkede haar, og som sang med fagrere rost end nogen anden. Det skib som bar ham hjem, tok land i Eyjafjord; der holdt Paal straks et stort gilde for biskop Brand og andre venner og satte vin frem for dem og meget andet godt.

Skjærtorsdagen i 1203 blev Paal, som da sat i Skaalaholt, gjestet av Jon, grønlendingemes biskop, som var en fostersøn av kong Sverre, og de to biskoper hadde mange fortrolige og lærdomsrike samtaler. Jon gav islendingerne raad om, hvordan krækebær kan brukes til at lage vin av; men det hadde han selv lært hos kong Sverre, sin fosterfar, og i grannelaget til Skaalaholt blev der laget slik bærvin samme sommer.

Biskop Paal var nær knyttet til sine store og mægtige frænder og vilde ikke reise kirkelige krav, som gik dem for meget imot. Men han øket bispedømmets hæder ved at pryde kirken i Skaalaholt. Da han kom hjem fra vigselen, førte han med sig to glasvinduer til sit gudshus, og senere lot han den mand, som av alle islendinger var den hændigste til at arbeide i træ, skalden Aamunde Arneson, bygge en støpul[1], som blev jævnfager med kirken selv. Til denne støpul kjøpte biskopen ypperlige klokker hos en norsk mand, som het Koll, og siden skaffet han endda flere klokker, mellem dem to, som altid skulde ringe samtidig. Han lot reise en trappegang til støpulen, og høit oppe, hvor trappegangen endte, lot han bygge og indrede et litet kapell. Han fik Atle prest, som var billedmaler, til at male takstol og vægger i støpulen og lot ham hænge tæpper nederst, og baade kirken og støpulen prydet han med bænker og lamper, billeder og kors og al slags biskopsskrud. Han lot ogsaa lage en stenkiste, som blev hugget med stor kunst og som han selv skulde ligge i efter døden, og over hver av gravene i støpulen lot han ridse ind hvem som hvilte der. Den mand som av alle islendinger var den hændigste til at arbeide i metal, Torstein, fik han til at lage et skrin for den hellige biskop Torlaks legeme. Til dette arbeide blev der git saa meget guld og brændt sølv og egte stener, at det var likt med "4 hundrede hundreder", og skrinet blev mere end 3 alen langt, mens de største av de andre relikvieskrin paa Island bare var alenlange.

Med gjæve mænd utenlands stod biskop Paal i gaveveksling. Erkebiskop Tore av Nidaros, Eiriks eftermand, sendte ham sommeren 1210 en guldsømmet biskopshuve, en kostbar guldring og vakre hansker, og næste sommer fik han sendt fra Nikolas Ameson, biskopen av Oslo, krisma-balsam og en guldring med en kostbar sten i. Selv sendte Paal falker og andre gode ting til sine venner. Til erkebiskop Tore sendte han en biskopsstav, som var skaaret av hvalrostand og med saa stor kunst, at ingen mand hadde set dens jævning paa Island. Den var skaaret av en kvinde, Margret hin hage, som av alle islendinger var den hændigste til at arbeide med knivsodd. Biskop Paals sidste tiltak var, at han vilde pryde høialtervæggen med en tavle, og Torstein som hadde smidd den hellige Torlaks skrin blev sat til at være tavlesmed. Biskopen gav guld og sølv til arbeidet og Margret hin hage grov i hvalrostand til det. Samme sommer, den sidste biskopen oplevet, fik han sendt en ladning bygningsved, som han hadde latt hugge i Norge, og som skulde brukes til at reise en baldakin over høialteret.

Vaaren 1207 hændte den ulykke, at Herdis, biskopens hustru, og Halla, hans datter, druknet i en aa de skulde sætte over. Da fik alle se, at Gud visste, hvad Paal kunde bære. Han hadde ikke søvn og kunde ikke nyte mat; men endda søkte han av al magt at glæde dem som var omkring ham og sørget med ham. Før han blev biskop, hadde han været en mand som i mange maater stred for sit eget; men hans vigsel hadde gjort ham til en anden.

Uroen paa Island søkte Paal at stille, som han visste og kunde. Og fra høieste sted i kirken fik han paamindelse om sin pligt. Den 30. juli i 1198 skrev pave Innocentius den 3. til biskop Paal av Skaalaholt og biskop Brand av Holar og alle Islands klerker, og det var et strengt brev, de fik. Paven bad dem mindes, at selv om deres ø y aa langt borte fra Rom, stod de allikevel ikke utenfor det apostoliske tilsyn; og var han end fraværende i legemet, saa var han like fuldt nærværende i aanden og kunde omfavne dem med sin kjærlighets armer. Han skrev, at en sendemand fra biskoperne lykkelig var kommet frem til ham; brevene de hadde git ham med paa veien hadde han mistet i livsfare paa sjøen, men paven hadde hørt paa ham og skjønt, at islendingerne hadde mange sedvaner, som med flid maatte renskes ut av Herrens aker, om ikke evangeliets utsæd skulde kvæles under torner. "Hvad skal vi sie," skrev paven, "om manddrapene, indebrændingerne og horslivet, og om at I tillater Eder at omgaaes banlyste, og fremfor alt Sverre, den bansatte apostata, som har gjort sig til en fiende av Gud og hans helgener?" Vi er bedrøvet, vi sørger, skrev han. Og han nævnte botemidler; han paala de lavere værdighetsmænd i kirken at være lydige mot de høiere, og alle klerkerne paala han at tale til folket om dets synd og ikke længer være stumme hunder, ute av stand til at bjæffe.

Det blev ikke biskop Paal av Skaalaholt, som kom til at gaa foran i kirkens strid paa øen; det blev heller ikke biskop Brand av Holar; han var gammel og skrøpelig nu og hadde været høvding like meget som biskop, — i alt en mand av den gamle skole. De nye retninger fik sin talsmand i Gudmund Areson, Brands efterfølger i Holar.

Han vilde bringe fred og han bragte sværd. I ekstatisk hengivelse arbeidet han for kirkens frihet, og hans arbeide trængtes, om kirken skulde faa den indre styrke, som kunde skape ærefrygt og bli en hjælp til at frede og sede landet. Men veien kom til at gaa gjennem avind og hat og fiendehær. Gudmund Aresons livsgjerning blev i første omgang en kilde til ny ufred paa Island, og selv blev han en martyr for sin brændende vilje og for sin kjensle av at eie det hellige kald fra Gud.

Fotnoter

  1. Støpul = taarnhus, klokkehus.