Snorre Sturlason og Sturlungerne - Snorre Sturlasons Norgesfærd

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Snorre Sturlason og Sturlungerne


Snorre Sturlasons Norgesfærd


av Fredrik Paasche


H. Aschehoug & co.

Oslo, 1922.I aarene efter at striden omkring biskop Gudmund var stilnet, steg Snorre Sturlason frem til stor magt paa Island. Dels skyldtes det ytre forhold, som blev til hjælp for ham, dels den tillit folk hadde til hans vett og hans kundskaper, og dels hans braa og dristige fremfærd mot den mand, som endnu gik for at være den mægtigste i landet, Jon Loptssons søn Sæmund i Odde.

Snorre var vokset op i Odde; som helt ung hadde han trolig staat sammen med Oddeverjerne, og dengang hadde al hans styrke ligget i forbundet med dem. Men saa hadde han faat sit rike gifte og var selv blit høvding, langt borte fra Oddeverjernes magtomraade. Nu bodde han staselig i Reykjaholt, hadde gods nok til stort folkehold og kunde støtte sig til sine brødre Tord og Sighvat, som ogsaa stod med voksende ry. Til den godords-myndighet Snorre sat inde med vestpaa ved Borgarfjord føiet han en ny oppe paa nordlandet, i bygderne syd for Hunafloen. Det var en ætling av Havlide Maarsson, som avstod til ham sit høvdingdømme der nord.

Da stormændene reiste striden mot biskop Gudmund og hjemsøkte Holar, var Snorre med paa hærfærden, men viste sig rimelig og hadde biskopen boende hos sig vinteren over. Det gav ham en formidlende og nogenlunde trygget stilling i den kamp, som rystet landet og delte folket i to leirer. At holde sig helt utenfor i en slik strid var ikke lønsomt. Mellem dem som gjorde det var Sæmund Jonsson. Folk var vant til myndig tale fra Odde; men nu kunde det merkes at tiderne var blit andre. Og mens Sæmund hvilte paa det ry, som han hadde tat i arv efter Jon Loptsson og som endnu syntes stort nok, vokset magten hos Sturlungerne, — saa kaldtes Hvam-Sturlas sønner og senere hele hans ætt.

Paa Altinget sommeren 1215 blev Snorre Sturlason valgt til lovsigemand. Det var lagretten som valgte, Altingets lovgivende forsamling, hvor alle landets høvdinger hadde sæte, og da første gangs valg maatte være enstemmig, faldt det gjerne paa en mand, som ikke var altfor sterkt bundet til den ene eller den anden stridende flokk. Men først og fremst viste valget den tiltro høvdingerne hadde til Snorres lovkyndighet; ti lovkyndighet var det, hans nye stilling allermest krævet. Han skulde lede forhandlingerne i lagretten og ha et visst tilsyn med domstolernes virksomhet ogsaa; han skulde foredrage gjældende lov for tingalmuen og kundgjøre de "nymæle“, lagretten hadde vedtat, og baade paa Altinget og hjemme skulde han "sie lov" til alle som søkte ham og vilde ha retskundskap av ham.

I 4 aar bar Snorre lovsigemands værdighet, den eneste værdighet paa Island, som gav uttryk for, at landet var en enhet. Til takk for sin tjeneste hadde lovsigemanden en fast løn og desuten del i de retsbøter, som blev idømt paa Altinget. Men først og fremst var hans stilling en hæder. Nogen virkelig magt førte den ikke med sig; ti lovsigemanden hadde ingen utøvende myndighet. Magtmidlerne til at hevde lov og ret laa hos høvdingerne, det vil si, at de laa splittet og like let kunde brukes til at trodse lov og ret. Snorre høvet paa lovsigemandens plads; ti han elsket at glimre. Bygdestyret faldt ham tyngre, ti med al sin ærgjerrighet var han en usikker mand, og naar han møtte de vanskeligheter, som til hverdags krævet handlekraft aven islandsk bygdehøvding, kunde han stundom gi indtryk av at mangle myndighet og mod.

Öxará og Lögberg, Þingvellir. Illustration af A. E. F. Mayer, (1805-1890). Kilde: Íslandsmyndir Mayers 1836.

Ved den tid Snorre blev lovsigemand, raadet stor uro i hans høvdingdømme nordpaa ved Hunafloen. Det var folkene i to bygdelag, Videdal og Midfjord, som var blit uvenner. Viddølerne fandt paa den spot, at de sa de vilde lage en mær av Midfirdingerne: en av dem skulde være ryggen i mæren, andre laaret og føtterne; men én, som var ordond og hadde kvædet nidviser, skulde være bakdelen, for han urenet alt han kom nær, sa de. Av dette ordskvalder og anden sladder, som fór mellem bygderne, blev det saa stort fiendskap, at det saa ut til ufred. Folk mente, at det tilkom Snorre Sturlason, som hadde høvdingdømmet, at faa saken vendt til forlik. Og Snorre stævnet mænd fra begge bygdelag til møte paa gaarden Mel i Midfjord og red nordover. Midfirdinger og Viddøler møtte med store flokker paa Mel, og knapt hadde de faat øie paa hverandre, før de løp sammen og brukte vaabnene, i paasyn av Snorre selv. Han ropte til dem, at de ikke skulde slaas, men ingen brydde sig om hvad han sa. En mand som het Torljot kom løpende til ham og bad ham skille dem med magt; men Snorre svarte, at det kunde han ikke, saa litet mandskap han hadde med sig, og saa uvettige og hidsige som de andre var. For dette svar fik han haarde ord av Torljot og maatte finde sig i det og fik staa og se paa, at den anden klarte vanskeligheten paa egen haand: Torljot løste nogen hester og drev dem ind mellem de kjæmpende, og i forvirringen drog Viddølerne sig ut av striden. Siden vilde Midfirdingerne sætte efter og ha Snorres hjælp til det; men Snorre, som var kommet for fredens skyld, vilde ikke ha mere slagsmaal, og denne gang kunde han ta det med ro, at ondord ikke uteblev. Langt om længe fik han bygdelagene forlikt og avgjorde selv alle de saker, som kampen paa Mel hadde ført med sig, baade drap og saar.

Første sommer Snorre var lovsigemand, kom han op i en strid paa selve Altinget. En dag gik to av hans følgemænd, Valgard Styrmeson og en tysker som het Herburt og var en mester til at fegte med rundskjold, sammen med nogen andre, bort til den tingbod, som tilhørte goden Magnus Gudmundsson, en søstersøn av Sæmund Jonsson i Odde, og vilde hugge sig køller av noget ved, som laa dynget op der. En hjaltlending[1] som var brygger hos Magnus, løp til og vilde hindre at de tok veden. Nu fik Magnus selv høre, hvad der var paa færde og sprang straks ut og fik se Snorres svein Herburt staa med draget sværd, færdig til at hugge hjaltlendingen ned; han grep om sværdet med bare hænder og stanset hugget, men fik store saar paa hænderne. Det blev sagt Sæmund i Odde, at Magnus var saaret; men sindig og sén som han var, tok han det noksaa rolig, indtil hans søn Paal spurte ham, om han vilde sitte stille, mens hans søstersøn blev dræpt utenfor, — da sa han, at folk skulde ta sine hærklæder. Straks efter fik Snorre vite, at hans mænd blev banket, og det varet ikke længe før han og alle han raadet over stod med vaaben i strætet mellem tingboderne og stillet sig i fylking. Snorre sendte bud efter sine brødre Tord og Sighvat, som straks kom og hadde sine mænd med; men Sighvat syntes ikke at Snorre hadde holdt sin stilling vel, mens han ventet.

Nu drev hele tingalmuen til, og hver hjalp den han hadde til ven. Baade Snorre og Sæmund fik mange folk, men Sæmund de fleste, og det endte med at Sturlungerne bøiet sig for hans magt og gav ham ret til at raade over forliket. Men vilkaaret var, at han skulde nøie sig med bøter og ikke dømme nogen av Snorres mænd til fredløshet. Da Sæmund kom tilbake til sin tingbod, sa en mand i hans følge, at han nu som oftere hadde hæderen paa sin side. Men Sæmund var endnu harm og likte sig ikke rigtig. "Hvad skal slike ord være godt for!“ sa han; "disse brødrene trænger sig saa frem, at knapt nogen kan faa sin ret for dem.“ Allikevel var det Snorre, som hadde lidt nederlaget, og han var ikke glad, da han forlot tinget.

Men han skjønte, at bruddet mellem ham og Oddeverjerne kunde gi ham leilighet til at albue sig forbi dem, om han bare holdt ut. Og han tok intet hensyn længer til de gode minder som bandt ham til Odde, hjemmet hvor han var fostret, han søkte efter et emne til ny strid og fandt det.

I det tinglag, hvor Sæmunds søstersøn Magnus var høvding, døde en kone, som het Jorunn den rike, og da hun ikke hadde nogen sikker arving, vilde Magnus inddrage hendes gods. Men da Snorre spurte dette, kaldte han det uretfærd og fandt frem en mand, som het Kodran og var landstryker, og vilde ha ham til at være nærmeste arving og hentet ham til Reykjaholt og fik sig overdraget det som kaldtes hans ret til arven.

Baade han og Oddeverjerne samlet nu stort mandskap til Altinget sommeren 1216. Snorre lot reise en tingbod ovenfor Lovberget og kaldte den Gryla, et navn som har meningen "skræmmende varsel" og findes brukt som trollkonenavn. Denne gang skulde det fortælle, at Snorre agtet at ta haardt paa sine motstandere.

Han red til tinget med 720 mand; 80 av dem var nordmænd, og de bar skjold, allesammen. Sommeren forut hadde Sæmund i Odde blandet sig i de norske kjøpmænds varesalg og fastsat priserne paa alt de solgte; derfor var nordmændene saa villige til at følge Snorre.

Paa tinget raadet det største fiendskap mellem Sturlungerne og Oddeverjerne, og freden kom i fare. Nu som oftere blev det en kirkens mand, som berget den, Magnus, den nye biskop i Skaalaholt. Ved forliket som kom fik ikke Snorre arven efter Jorunn den rike; men Sæmunds søstersøn fik den ikke heller, og det var hovedsaken for Snorre.

Oddeverjernes krav var vist tilbake, og folk regnet det som en stor seier for Snorre og fandt at hans hæder var vokset meget. Dertil kom, at hans evnerikdom faldt i øinene; han blev en god skald og hadde godt lag med sine hænder, saa det blev kunst, alt det han laget, og for andres arbeide gav han de bedste raad. Snorre hadde længe havt i sinde at fare til Norge og hilse paa landets høvdinger. Han hadde digtet et kvæde om jarlen Haakon galen, kong Sverres søstersøn, og Haakon hadde i skaldeløn sendt ham sværd, skjold og brynje og hadde skrevet til ham og lovet ham stor hæder, om han vilde komme til Norge. Men straks efter døde jarlen, og det sinket Snorres færd for nogen vintrer. Ti han opgav den ikke, han ventet bare paa et høvelig tidspunkt.

I 1216, samme aar som Snorre vandt seiren over Oddeverjerne, drog Paal, søn av Sæmund i Odde, til Norge. Han kom til Bjørgvin, men fik det ikke hyggelig der, ti Bjørgvinsmændene var forarget paa hans far, som hadde tat sig ret til at raade for priserne paa norske varer, og holdt ingen maate med den spot, de øste ut over Paal. Det hjalp ham ikke, at han var ætling av en norsk kongedatter, det gjorde bare Bjørgvinsmændene lykkelige, for saa kunde de erte ham med, at han kanske tænkte at bli konge eller jarl i Norge. Somme lot, som om de tok det paa alvor og sa, at det visst var det bedste de ryddet ham av veien, før han fik reist en ufredsflokk i landet. Tilslut kunde Paal ikke bære al denne haan, han fik sig rum paa en byrding og vilde nordover til Nidaros og møte kongen, — Haakon galens bror Inge Baardsson. Syv hyrdinger seilet i følge, men led skibbrudd utenfor Stad, og alle som var ombord druknet. Dette hændte senhøstes i 1216.

Sommeren efter kom budet om Paals død til Island. Sæmund, hans far, gav Bjørgvinsmændene skylden, han var harm, og denne gang tok han sig ikke lang tid, før han handlet, men fór vestover til havnen Eyrar, hvor der laa nok av kjøpmænd fra Bjørgvin. Sæmund krævet bøter for sønnens død og tok "3 hundrede hundreder". Hans bror Orm søkte at holde igjen, men kom ingen vei med ham.

Samme sommer kom en stor knar seilende fra Grønland og søkte havn ved Vestmanna-øyerne; en av styresmændene var fra Hardanger. Sæmund la bøter paa disse nordmænd som paa alle andre, og de maatte finde sig i det, endda de bar sig ilde. De blev paa Island vinteren over og var ikke meget medgjørlige. Frem paa vaaren 1218 fór en flokk av dem til Odde og vilde komme Sæmund til livs, men møtte overmagt og maatte vende. Om sommeren fór Sæmunds bror Orm ut til Vestmanna-øyerne og vilde hente noget tømmer, han hadde kjøpt av nordmændene og skulde ha til tak paa sin kirke. Ingen av Oddeverjerne hadde vist sig saa rimelig mot kjøpmændene som Orm; allikevel lot de ham lide for Sæmunds færd, faldt over ham og dræpte ham og 3 andre. Dette var den 6. august i 1218.

Samtidig seilet Snorre Sturlason ut fra Borgarfjord. Endelig hadde han tat det raad at fare til Norge og hadde stillet alt sit gods under tilsyn av broren Tord og sat Gudny, sin mor, til at styre huset i Reykjaholt. Da han kom frem fik han vite, at Orm Jonsson var dræpt; ti nu var ogsaa den store knar kommet, som hadde ligget ved Vestmanna-øyerne og bar de norske kjøpmænd, som hadde øvet drapet. Det gik denne gang som oftere, at hver holdt med sine: i Norge stod Oddeverjerne i ondt ry, fordi Sæmund hadde tat gods fra norske kjøpmænd, og de islendinger som kom og krævet bøter for overfaldet paa Orm, fik haarde ord og intet andet av nordmændene.

Snorre kunde ta det med ro: han var ikke Sæmunds ven længer. Og han blev i Norge gjennem 2 aar.


__________


Den 23. april i 1217 var kong Inge død, og efter ham hadde Haakon Haakonsson, Sverres sønnesøn, faat kongsnavn. Det var birkebeinernes kjærlighet som hadde løftet dette barn paa tronen. Men han sat ikke trygt; ti han hadde mange avindsmænd, og av dem var ingen farligere end den mand, som først og fremst skulde vaake over hans kongedømme, kong Inges halvbror jarlen Skule Baardsson. Skule var 29 aar gammel, da Snorre Sturlason møtte ham, og det stod glans av den unge høvding. Bare at se ham var en glæde, — hans ranke skikkelse, det lyse, retskaame ansigt, de vakre øine, det lysbrune, bølgende haar. Han førte sig bedre end nogen anden og var veltalende som faa, og med sin blidhet og gavmildhet hadde han vundet sig venner i mængde. Men med alt dette var han ikke mand nok, ihvertfald ikke mand for stillingen. Den krævet en snar avgjørelse av ham; enten maatte han ærlig støtte kong Haakon, eller han maatte følge sit hjertes trang og bryte sig vei til tronen. Men han kunde ikke vælge mellem sine muligheter, han blev gaaende og slingre mellem dem og blev saa usand som han var usikker. Han hadde stillet sig paa et retsgrundlag, han krævet kongsmagten som bror av kong Inge og nærmeste arving efter ham; men dette var vaklende grund at staa paa, ti Skule var bare halvbror av Inge og ikke som han en søstersøn av Sverre og nær ætling av Norges gamle konger. Saa bøiet Skule sig for kong Haakon — og gik samtidig og tænkte videre paa sin egen ret og løi den ind i sig selv og andre, til han ikke længer visste, hvad han skulde eller vilde.

Kongen var langt lykkeligere stillet. Hele glansen fra kong Sverre, hans farfar, laa over ham og gjorde ham umistelig for alle, som hadde elsket Sverre Sigurdsson. Og like tryg som han følte sig paa sin ret, like sikker var han av sind, like langtænkt og fast i sin færd. Han kunde være heftig og haard, mistænksom ogsaa, og han regnet ikke altid nøie med de midler han brukte for at naa sit maal. Men altid visste han hvad maalet var, og det var ikke bare sit eget han søkte. Trofast gik han op i arbeidet for landets fred og velfærd. I aarenes løp steg han med klarere og klarere drag frem for sit folk. Han blev mere end Sverres ætling, han blev fremtidsmanden, fredbringeren, lovens og de gode seders værn. Og Skule lot tiden gaa fra sig og maatte se rækkerne tyndes omkring sig. Da han tilslut brøt medsin tvetydighet og tok konges navn, var Haakon Haakonsson den langt sterkere og hadde længe været det.

Men ved den tid Snorre Sturlason kom til Norge, syntes Skule jarl at være den mægtigere. Kong Haakon stod endnu i forsvarsstilling mot jarlen; han var bare 14 aar gammel, — alder, krigsvanthet, ry og rikdom hadde Skule paa sin side. Og Snorre saa ingen fare i at slutte sig nær til den mægtige jarl.

To av de mænd som hadde fulgt ham fra Island drog videre til Rom; men Snorre selv fandt en hædrende mottagelse hos Skule og blev hos ham vinteren 1218—1219. Den vinter sat jarlen i Tunsberg, og kong Haakon var der ogsaa. Om sommeren hadde kongen efter Skules ønske latt sin mor bære jern til vidnesbyrd om at han virkelig var kongssøn, og hans raadgivere saa ikke med blide øine paa jarlen. Men for fredens skyld søkte de nu at nærme fyrsterne til hverandre, og om vinteren da Snorre var jarlens gjest kom det første gang paa tale, at Haakon skulde egte Skules datter og paa den vis vinde hans venskap.

Vaaren 1219 seilet kongen og jarlen til Bjørgvin, og om sommeren fór Snorre østover til Gautland og vilde finde fru Kristin, som hadde været gift med jarlen Haakon galen og nu var hustru til folkungen Eskil lagmand. Snorre hadde kvædet ikke bare om Haakon galen, men ogsaa om Kristin, — det kvad som kaldes Andvaka, — og hun tok vel imot ham og gav ham hædrende gaver, mellem dem det merke, som hendes søskenbarn sveakongen Erik Knutsson hadde eiet og kjæmpet under i 1210, da han slog motkongen Sverker paa Gestilren.

Om høsten vendte Snorre tilbake til Norge og var i Nidaros vinteren 1219—1220. Baade kongen og jarlen sat i Trøndelag denne vinter, og Snorre var atter gjest hos Skule. Alt var vel mellem fyrsterne i denne tid; den 29. september hadde kongen feiret sin trolovelse med Margret, jarlens datter, og det bøtet en stund paa vanskeligheterne. Andre islendinger var blit "hirdmænd" hos den norske konge, Snorre naadde høiere op og blev kongens "skutilsvein"[2]. Vaaren 1220, da Haakon og Skule seilet til Bjørgvin, fulgte han dem og agtet sig videre til Island, men blev opholdt av en sak, som syntes farlig baade for ham selv og for hans fosterjord. Endnu var nordmændene harme over Sæmund Jonssons fremfærd mot de norske kjøpmænd, og et nyt budskap fra Island hadde øket hatet til Oddeverjerne og deres venner: høvdingen Bjørn Torvaldsson, som var gift med en datter til Sæmunds bror Orm, den mand de krænkede kjøpmænd hadde dræpt, var kommet over en nordmand, som han hadde hørt skulde være frænde til en av drapsmændene, og hadde slæpt ham ut av det hellige kirkehus og latt ham avlive. Og nu var det kommet saa langt, at Skule jarl agtet sig i hærfærd til Island om sommeren. Skibene blev valgt ut og de krigere som skulde fare. Men de fleste vettige mænd hadde liten lyst paa færden og nævnte det som kunde tale imot. En islending i Skules følge, som het Gudmund Oddsson og var skald, kvad til jarlen:


Høie hersker, du som
kampglad svinger sværdet,
hvad har jeg i vente
denne sorgens sommer?
Guld-giver, du som glæder
saarsvanen svart[3] med hæder
kan jeg aldrig mit eget
ættlands strander herje.


Skule jarls segl (fremsiden og baksiden) fra 29. september 1225, ifølge en tegning som finnes hos Rigsarkivet i København. 29. september 1225 ga Skule deler av gårdene Sjetnan i Tiller og Flakkstad på Frosta til korbrødrene i Trondheim. Som gjenytelse skulle korbrødrene ta Skule med i sine bønner og de skulle holde årlig sjelemesse til evig tid. De skulle også holde en årlig fest, så lenge han levde. (Foto: Arne Kvitrud, 2009. Commons.)


Snorre Sturlason hørte til dem, som ivrig fraraadet jarlen at fare; han kaldte det et bedre raad at gjøre sig til vens med de bedste mænd paa Island; han trodde, sa han, at han nok kunde faa folket derute overtalt til at vende sig til lydighet mot Norges høvdinger, for om han undtok Sæmund i Odde kjendte han ikke mægtigere mænd paa Island end sine egne brødre, og de, sa han, vilde rette sig meget efter hans mening, naar han kom tilbake til øen. Ved slike ord sløvedes stridslysten hos jarlen; men nu hadde han talt saa meget om hærfærden og rustet sig saa stort til den, at han syntes, et aapent tilbaketog maatte røre ved hans hæder. Mest mulig vilde han skjule sin ettergivenhet, og han fandt, at han passende kunde bruke kongen til det. Han traf den avtale med Snorre og de andre islendinger, at de skulde vende sig til kong Haakon og faa ham til at be jarlen avstaa fra hærfærden. Dette spil blev lykkelig spillet til ende; ti det var saa vel, at den unge konges ypperste raadgiver, Dagfinn bonde, stod i stort venskap med islendingerne. Et stævne blev holdt, kongen maatte op og tale, og hans ord faldt slik: "Herre jarll Den tanke, som her har været fremme i sommer, at sende en hær til Island, synes mig ikke klok. Ti færden tykkes vanskelig, og landet er bygget herfra, og vore frænder og forfædre har kristnet det og gjort folket derute meget godt. De fleste av landets mænd er ogsaa sakløse mot os, selv om somme har gjort ilde mot vore tegner; men om landet blir herjet, vil alle faa skade av det. Nu vil jeg be Eder, herre! at I hører paa min forbøn og lar denne tanke falde ned."

Jarlen hadde faat det skjul han vilde ha og kunde nu sie færden fra sig. Men han kom tilbake til Snorre Sturlasons utsagn, at Island paa fredelig vis kunde vendes til lydighet mot Norges høvdinger, og hadde mange samtaler med Snorre og fik hans ord paa, at han skulde tale med sine landsmænd og gjøre hvad han kunde i saken. De to mænd fandt ut, at det var godt om Snorre kom til Island med den størst mulige hæder, og blev enige om at det norske lendermandsnavn kunde være til hjælp for ham. Jarlen fik da kongen til at gi Snorre et len i Norge, en skipreide, og nu skulde han paa én gang være islandsk og norsk stormand.

Av Skule fik han 15 storgaver, og desuten det skib som tok ham tilbake til Island. Han kom noksaa sent avsted og møtte uveir paa sjøen. Utenfor Austfjorderne gik masten overbord; men tilslut tok han land ved Vestmanna-øyerne. Det var høsten 1220.

Det spurtes snart inde paa landet, at Snorre var kommet, og hvor store hæderstegn han kom med. Men ingen blev glad for det, ti her paa sydlandet raadet Oddeverjerne og deres venner; og de tænkte paa den opreisning de skulde ha av nordmændene for drapet paa Orm Jonsson, Sæmunds bror, og mente at de norske høvdinger hadde sat Snorre til at sørge for, at de ingen opreisning skulde faa. Den ivrigste av alle sunnlendingerne var Bjørn Torvaldsson, husbond til Orms datter, en mand som i alle maater slog stort paa.

Han og hans venner haanet Snorres hele færd. De hadde hørt de kvæder, som Snorre hadde digtet om Skule jarl, og lagt merke til et omkvæd, som lød slik:


Haard-mulet var Skule
mot det glimtende guld,
han er av jarler gjævest.


Det var Snorres mening at rose jarlens gavmildhet, naar han kaldte ham haard-mulet mot guld; en gavmild mand blev av skalderne jævnlig lovprist paa den maate, at de sa han var en fiende av guldet. Men denne vending om Skule, at han hadde en haard mule, forekom sunnlendingerne fuldkommen latterlig, ti den fik dem til at tænke paa et dyr og ikke paa et menneske. De gav en saubokk i løn til en mand, forat han skulde kvæde om det, og fik denne vise av ham:


Vondt maa det være at kysse
jarlen som raader for riket,
kvasse læber har høvdingen,
haard-mulet er Skule!
Aldrig blev digterdrikken
ført saa gusten og grumset
frem for vise fyrster, —
visst er slikt vaas at laste.


Paa veien fra skibet red Snorre op til Skaalaholt bispegaard, som ligger nordenfor Odde, i smaabakket og myret lænde. Han kom dit med 11 andre; alle bar de prydede skjold og var fulde av tillit til sig selv og fremtiden. Men straks Bjørn Torvaldsson fik høre, at Snorre var i Skaalaholt, fór ogsaa han til bispegaarden og hadde sine mænd med sig. De gjorde sig lystige over de andre og brukte spottende ord, og det kom saa vidt, at Bjørn Torvaldsson gik Snorre ind paa livet og spurte ham, om det var hans mening at hindre Orm Jonssons frænder i at faa opreisning for drapet paa Orm. Det vilde Snorre ikke vedkjende sig; men Bjørn kunde ikke skjønne andet, end at dette allikevel maatte være meningen, og det var ikke langt fra, at de bar trudsler paa hverandre. Biskop Magnus, som var farbror til Bjørn, søkte at forlike dem; men de skiltes paa noksaa uvenlig vis. Snorre fór hjem til Reykjaholt og sat der om vinteren.

Og snart fik han det gode bud, at hans uvenner paa sydlandet var blit indbyrdes uenige. Det var to ætter som raadet dernede, Oddeverjerne i øst, Haukdølerne i vest. Saa længe Jon Loptsson levet og hans søn Paal var biskop i Skaalaholt, hadde Oddeverjerne været de mægtigste; men nu var Haukdølemes ry i stigende. Til deres ætt hørte biskop Magnus, Paals eftermand i Skaalaholt; og biskopens brorsøn Bjørn Torvaldsson hadde med sin hustru, Orm Jonssons datter, faat stor gaard paa Oddeverjernes magtomraade, — Breidabolstad øst for Odde. Nu var det ikke alle i hans hustrus ætt som likte at ha ham i grannelaget; de syntes Haukdølerne kunde holde sig længer vestpaa, hvor de hørte hjemme. Den ivrigste av alle Oddeverjerne var Sæmunds og Orms brorsøn Lopt, søn av biskop Paal, en vakker og vel utrustet og paagaaende mand, som med uvilje saa, at hans farbror Sæmund, ættens hoved, lot magten gaa fra sig. Han traadte nu selv frem paa Oddeverjernes vegne.

Den første trætte mellem Lopt biskopsson og Bjørn Torvaldsson gjaldt en skoggrænse. Lopt mente, at folk som stod Bjørn nær, hadde hugget paa hans eiendom; men Bjørn sa, at Lopt løi om skoggrænsen, og paa Breidabolstad, Bjørns gaard, blev Lopt haanet, baade i dansviser, de laget, og med anden slags spot. Et forliksmøte blev holdt, og her sa Lopt, at sin kundskap om skogmerkerne hadde han fra sin far biskop Paal; men han fik til svar, at Paal hadde været en noksaa selvkjær mand, før han blev biskop, og kanske ikke hadde regnet saa nøie. Lopt sprang op, da han hørte det, og verget sin fars minde og brukte et usømmelig ord om den mand, som hadde rørt ved det. Sæmund i Odde sa: "Ikke saa! ikke saa!" og vilde faa Lopt rolig. Siden blev kjendelse fældet i saken, og den gik Lopt imot, endda Sæmund, hans farbror, var med om den.

Hver vinter ved Nikolasmesse[4] var det Sæmunds skik at holde stort gilde i Odde, — siden kirken, som stod der, var viet til den hellige Nikolas. Ogsaa dette aar hadde han mange gjester. Efter gammel skik sat han selv midt paa bænken; pladsen ved siden av sig hadde han git sin frænde Lopt, og ret imot, i høisætet paa den anden bænk, sat Bjørn Torvaldsson. Der blev drukket tæt, og meget blev talt ved drikken. Lopt skiftet ord med Bjørn og hans venner, og nu hændte det, at en del av den onde kvædskap om Lopt kom for dagen. Han og Bjørn skiltes i fuldt fiendskap.

Nu glemte Lopt den spænding som hadde raadet mellem Oddeverjerne og Snorre Sturlason; men uvenskapet mellem Bjørn og Snorre mindtes han og sendte mænd til Reykjaholt og klaget sin sak. Og det blev sagt, at Snorre ikke talte ham fra at søke opreisning. Vaaren 1221 kom Snorres følgemand Valgard Styrmeson til Lopts gaard og blev der en stund. Og nu tok Lopt det raad at hjemsøke Bjørn. Men han viste stor ridderlighet i sin færd. Han sendte bud til Breidabostad og lot Bjørn vite, at han vilde komme dit i næste uke; og han bad sin fiende ruste sig vel, ti nu skulde trætterne mellem dem faa en avgjørelse. Saa stort gik det for sig denne gang, at en ven av Lopt var paa Breidabolstad nogen dager og bøtte vaabnene for Bjørn og hans mænd, uten at lægge dølgsmaal paa, at han til avtalt tid vilde komme dit i Lopts følge og gjøre dem al den skade han kunde.

Da stævnedagen nærmet sig, drog baade Lopt og Bjørn mandskap sammen. Den 17. juni, Botolvs-dagen, mens klokkerne ringet til messe paa Breidabolstad, red Lopt ind paa tunmarken, fulgt av 100 mand. Da Bjørn fik se ham, kvad han:


Her kommer Gryla[5]
paa gaarden ind,
og har paa sig femten haler.


Bjørn hadde 70 mand til værn. De stod søndenfor kirken og hadde lagt stort tømmer paa begge sider av sig, fra kirkevæggen sydover mot kirkegjærdet, og hadde stillet sig bak disse træskanser, somme mot øst og somme mot vest.

En tredje magt viste sig paa pladsen. Det var Sæmund i Odde, som var farbror til Lopt, men ogsaa til Bjørns hustru. Han og de 240 mand som fulgte ham blev sittende paa sine hester. Men han sendte bud ind paa kirkegaarden til Bjørn og hans mænd og lot dem vite, at alle som vilde søke over til hans flokk, skulde være trygge paa freden, enten de vilde komme nu eller senere. Han hadde ikke kraft nok til myndigere fremfærd, endda han sat der saa mandsterk, og han haabet at hans ord skulde bli til hjælp for freden eller idetmindste gjøre blodsspilden mindre. Men en av dem han hadde budsendt gav til svar, at han hadde spist Bjørns mat om kvelden, og nu vilde han bli hos ham om dagen. Saa tok kampen til mellem Lopt og Bjørn og førtes fra begge sider med stor heftighet. Det værste for Bjørns-mændene blev, at de stod i to skilte flokker og vendte ryggen mot hverandre; ti de stener som kom susende mot den ene flokk og ikke voldte skade der, kom mellem hærderne paa de mænd, som verget den anden skanse. Bjørn selv kjæmpet djærvelig. Han var i tykt, fodret panser, men løsnet paa det i varmen, saa han blev bar i halsen. Det saa en mand i Lopts flokk som het Gudlaug og ledet aataket paa den side, hvor Bjørn stod. Han stak ham med det spyd, som de kaldte Graasida og sa at Gisle Sursson hadde eiet. Bjørn gik straks op til kirken og satte sig ned der; men Gudlaug gik til Lopt og sa at Bjørn var saaret. Lopt spurte hvem som gav ham saaret. "Graasida og jeg," svarte Gudlaug og holdt spydet frem, og Lopt kunde se, at det var fugtig til langt oppe paa bladet og skjønte, at dette var banesaar.

Nu løp mange mænd fra kirkegaarden over til Sæmunds flokk, som hele tiden hadde holdt sig utenfor. Bjørn selv døde under kirken. En av dem, som fulgte ham, la liket paa kirkegaardsmuren og bad Sæmud ta imot sin maag; "og nu staar det værre til end før,“ sa han. En anden, en rik mand, som var kjendt for at sælge sine varer dyrt og hadde været mellem de ivrigste paa Bjørns side, fik et slag over ryggen, da han løp ind i Sæmunds flokk, og blev spurt hvad en vægt mat nu skulde koste. "Sin fulde pris," svarte han.

Lopt biskopsson gik bort til sin farbror Sæmund og bad om hans hjælp mot Bjørns frænder, som kunde ventes at ville søke hævn. Men Sæmund vilde ikke love noget; han var i nært maagskap med Bjørns far og fandt det ikke sømmelig at strides med ham. Lopt og hans mænd lastet ham meget før de skiltes; saa red de alle hjem, Sæmund til Odde og Lopt til sin gaard.

Endnu samme nat fløi disse tidender vestover og naadde snart til Bjørns far Torvald, som straks samlet mandskap og bare ventet paa at Lopt skulde føre aataket videre, med fuld støtte av Sæmund. Men snart spurtes det, at Lopt stod alene og var redet op til Borgarfjord for at søke hjælp hos Snorre Sturlason. Snorre bodde i denne tid paa gaarden Stavaholt, vest for Reykjaholt; han hadde flyttet dit for at være længere borte og staa tryggere, om han fik ufred med sunnlendingerne. Han tok godt imot Lopt og lovet ham sin hjælp paa Altinget, om Sæmund og nogen andre høvdinger vilde støtte ham der. Ved tingtid red Lopt sydover, men underveis fik han høre, at Sæmund ikke var møtt frem paa tinget, men at Torvald, Bjørns far, var der og hadde stort følge. Da mistet Lopt modet paa alt tingridt og red ned til sydkysten og kom sig over til Vestmanna-øyerne.

Paa Altinget raadet Torvald omtrent som han vilde; ti ingen vaaget med rene ord at tale Lopts sak. Torvald lot sin søn Gissur, som dengang var 12 vintrer gammel, saksøke Lopt til fredløshet; og flere andre, som de kunde ha nytte av at faa dom paa, blev ogsaa saksøkt. Da Torvald spurte, at Lopt var faret ut til øerne, kjendte han sig ikke trygg paa, at ikke et aatak kunde ventes fra den kant, naar Lopt fandt at tiden var inde til det; heller ikke vilde folk tro, at Sæmund skulde undlate at hjælpe sin brorsøn, naar det rigtig knep. Derfor samlet Torvald mandskap om sig efter tingløsningen og sendte bud til frænder og venner og vilde ha hjælp av dem og tænkte at samle skibe og seile ut til Vestmanna-øyerne imot Lopt. Fra nordlandet kom Arnor Tumeson, som var søstersøn til Torvald; og Sighvat Sturlason, som var gift med søster til Arnor, sendte sine sønner sydover og red selv til Stavaholt for at tale med sin bror Snorre og fraraade ham at komme Lopt til hjælp, — som ordet gik, at Snorre vilde.

Der var nogen sandhet i det ord; Snorre var meget stemt for at komme Lopt til hjælp. Over Bjørn Torvaldssons død kunde han ikke sørge, dertil hadde Bjørn saaret ham for meget med den haan han hadde ført over Snorres kvad om Skule jarl. Nu hadde folk tat sin mon igjen i Stavaholt; paa Snorres gaard løp viser omkring, som priste aataket paa Bjørn og med fryd bar frem det omkvæd fra Skule-kvadet, som Bjørns-mændene hadde fundet saa latterlig. En av viserne lød slik — og det kan være, at Snorre selv har laget den:


Bjørn blev bitt av jernet,
stivt det stod gjennem strupen,
godt var det stik, som Gudlaug
gav i vaabenstormen.
Ikke fik ublid riking
langt liv hos Graasida,
kvass hun blev at kysse,
haard-mulet var Skule.


Snorre var noksaa uvenlig, da Sighvat kom til Stavaholt; men alt gik vel mellem brødrene i den samtale de hadde med hverandre, og da de skiltes, var det slut med al hjælp for Lopt biskopsson. Siden, da Sighvat kom hjem, spurte hans venner ham ut og vilde vite, hvordan alt var gaat for sig. Sighvat svarte med et billede. "Da jeg kom," sa han, "bar Snorre øks paa akselen, og den var saa kvass, at jeg tænkte den kunde bite paa hvadsomhelst; men saa tok jeg en hein frem av bæltespungen min og strøk den over eggen, og før vi skiltes, var øksen blit saa sløv at den rent smilte til mig."

Da Sæmund i Odde spurte Torvalds hærsamling, kjendte han hele striden som en tyngsel og sørgelighet og orket ikke at være med om den. Han red bort fra Odde, og bare faa visste hvor han nu holdt til. Folk dømte ham haardt, fordi han paa ingen vis blev sine frænder til hjælp, og dengang blev dette kvædet:


Lopt er i øyerne
og biter lunde-bein[6],
Sæmund gaar paa helerne
og eter bær bak stein.


Lopt blev ræd for, at han var kommet i en faldgrav ute paa Vestmanna-øyerne. Han søkte ind til land og østover under Eyjafjellene, og da fiendeflokkerne satte efter, red han videre i samme leid. En dag fik han tilbud om forlik og maatte være glad til. Da Lopt og hans mænd møtte sine fiender og forliket kom paa tale, sa Torvald, at han vilde kalde det den værste sønnebot, om han skulde øde sine uvenner med øksen, men fredløshet og pengebøter vilde han ikke spare dem for. De maatte gi ham selvdømme, de hadde ikke andet valg; og Torvald dømte dem til store utredsler. Desuten skulde Lopt selv være utenlands i 3 vintrer, og naar han kom hjem, skulde han ikke ha fredhelg i sit gamle herred, men vel andetsteds paa Island.

Lopt brøt benet om sommeren, og da det var vokset sammen, syntes han det sat daarlig, og lot det bryte op igjen og gav selv raad for, hvorledes det skulde bindes. Da grodde det godt sammen; han blev halt, men ikke meget. Lopt fór utenlands sent paa sommeren og drog til Bjørgvin og søkte kong Haakon, som netop kom fra en seier over ribbungernes oprørsflokk. Med Lopt var hans søskenbarn Harald, søn av Sæmund i Odde. Det hændte en dag, da kongen skulde gaa tilbords og stod og tok haandtvætt, at en mand, som het Eirik unge og var bror til en av de kjøpmænd Sæmund hadde tat gods fra, løp ind i stuen og satte sin øks i halsen paa Harald Sæmundsson, saa han sank om ved kongens føtter. Eirik berget sig ut; men kongen bød, at han skulde dræpes, og sendte mænd til at lete efter ham. Harald var haardt saaret, men kom sig etterhvert og blev tilslut lægt.

Baade han og Lopt biskopsson kom tilbake til Island; men med Lopts store fremtidsvóner var det ute. Han blev aldrig mere end en mand som fyldte godt i andres flokk, og han maatte se sin ætts magt synke og bare synke.

Fotnoter

  1. En hjaltlending er en mand fra Shetlandsøerne (Hjaltland).
  2. Skutilsveinerne blev i senere tid kaldt riddere.
  3. Saarsvanen er ravnen.
  4. Nikolasmesse er 6. december.
  5. Gryla er trollkone-navn.
  6. Lunde, en sjøfugl (Mormon fratercula), "sjøpapegøie"