Valtýr Guðmundsson biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Valtýr Guðmundsson
Biografisk oversigt

Valtýr Guðmundsson
(1860-1928)Guðmundsson, Valtýr, f. 1860, nordisk Filolog. Han fødtes 11. Marts 1860 paa Gaarden Árbakki i Húnavatns Syssel i det nordlige Island, hvor hans Moder, Valdís Guðmundsdatter, den Gang boede; Faderen, Guðmundur Einarsson (Søn af en bekjendt islandsk Avtodidakt, Einar Bjarnason), var Kontorist hos Distriktets Sysselmand. Fra sit 4. Aar faderløs fik V. G., der var anbragt hos forskjellige Bønder, kun den nødtørftigste Undervisning, men følte dog snart Interesse for Sagalitteraturen og i det hele Trang til fyldigere Kundskaber; det lykkedes ham ogsaa i sit 17. Aar at blive optaget i Latinskolen i Reykjavik, hvorfra han 1883 dimitteredes. Ved Kjøbenhavns Universitet underkastede han sig 1887 en Magisterkonferens i nordisk Filologi og erhvervede 1889 den filosofiske Doktorgrad ved en Afhandling: «Privatboligen paa Island i Sagatiden samt delvis i det øvrige Norden». S. A. ægtede han Anna Johannesdatter, Datter af afdøde Sysselmand J. Gudmundsson. – V. G., som havde vakt Opmærksomhed ved den nævnte akademiske Afhandling, der vidnede om Forfatterens nøje Kjendskab til Oldlitteraturens kulturhistoriske Stof saa vel som til de tilsvarende Nutidsforhold paa hans Fødeø og om Anlæg for videnskabelig Undersøgelse, udnævntes fra 1. April 1890 til Docent ved Universitetet i islandsk Historie og Litteratur. (I «Grundriss der germanischen Philologie» skyldes under «Sitte: Skandinavische Verhältnisse» Afsnittet «Kleidung» V. G. Indbydelsesskr. til Kbhvns Universitets Reformationsfest 1889.)
Kr. Kaalund.

Kilde: Dansk Biografisk Lexikon (1887-1905)