Varalde olmai, Varalde noaide eller Rađien noaide

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Jens Andreas Friis
Temaside: Samisk religion og mytologi

Lappisk Mythologi


Jens Andreas Friis


Gudelære
2. Himmelens og Luftens Guder

§ 16.
Varalde olmai, Varalde noaide eller Rađien noaide


Horagales havde, som allerede paavist, Overherredømmet baade over Himmelen, Luften, Veir, Vind og Vand. Men Lapperne synes dog at have tænkt sig hans Virksomhed som gaaende mere i det Store, medens det mere Specielle eller Alt, hvad der ligesom behøvedes for Dagens Behov, var overladt til andre Guder at udføre. Saaledes anføres i Nærø-Manuskriptet Varalde olmai som den 2den Gud i Rang efter Horagales. Udtrykket oversættes med "Verdensmanden." Olmai er et ægte lappisk Ord, som betyder Mand; men Varalde synes aabenbart at være laant af det svenske "Verlden." Efter Beskrivelsen var denne Guddom i særlig Forstand Frugtbarhedens Guddom. "Han afmales," siger Manuskriptets Forfatter, "med en krum Streg over Hovedet (Runeb. No. 1. Fig. 2) med adskillige Takker, hvilket skal betegne Frugtbarhed, saavel af Jorden som af Havet og af Kreaturer. Han holder en Hakke i Haanden, hvorved han betegnes som Jorddyrkningens Gud. De tilbade ham, for at han skulde give god Væxt paa Korn i de Trakter, hvor dette dyrkedes af de Kristne, paa det at der igjen maatte blive godt Kjøb paa denne Vare for Lapperne, samt paa Øl, Brændevin og Alt, hvad der kommer af Korn. Ligesaa paakalde de, og i Besynderlighed Søfinnerne, ham, at de maa faa mange Fisk, at han skal frugtbargjøre deres Rensdyr, at de maa bære mange Kalve, at han skal frugtbargjøre Mosen paa Fjeldene, som deres Rensdyr æde, paa det at de maa faa mange Renoste, Rensmør etc. Med et Ord, med Hensyn til Alt, som enten kan voxe eller avles, paakalde de Varalde olmai." Til Varalde olmai ofredes en Hakke og en Spade, udskaarne af Træ.

Oppe iblandt Guderne i det øverste Rum paa Runebommen No. 1, Fig. 4 staar ogsaa Varalde noaide. Denne Varalde noaide eller "Himmelens Noaide," som Manuskriptets Forfatter oversætter Navnet, "var aftegnet med en Runebom i sin venstre Haand og en Hammer, med hvilken han slaar paa Runebommen, i sin høire Haand. Thi ligesom Lapperne selv have sine Runebomme og Runemænd eller Profeter paa Jorden, ved hvilke de tilspørge enten de øverste Guder eller de nederste Guder eller de Døde, som herske i de Dødes Land; (thi de mene, at, naar en Lap dør, bliver han strax til en Gud, som raader over Døden og kan befri sine nærmeste Slægtninge derfra, naar de ofre til ham), saa skal ligesaavel de øverste og nederste Guder som de Døde i deres Rige have sine Noaider, ved hvilke de rune paa en Runebom, om de Bønner, som gjøres til dem, skal høres eller ei. Heraf sees, at denne Varalde noaide var de trende Storguder Horagale’s, Varalde olmai’s og Bieggagales’s Profet eller Runemand, efter hvis Runing i Himmelen, eller rettere, de øverste Guders Sæde, de imodtage Menneskenes Bønner med Bønhørelse eller Afslag."

Ingen anden Forfatter nævner Noget om, at Guderne havde eller tiltrængte en saadan Runemand. Ideen har dog ikke været ualmindelig; thi ogsaa paa Runebom. No. 2. Fig. 4 findes Rađien noaide, Alfaders Noaide. Forskjellen i Benævnelsen hidrører blot fra, at Eieren af Runebom. No. 1 ikke har kjendt Nogen af Gudefamilien Rađien, men blot ægte lappiske Guder.