Ynglinga tal

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Original.gif Dansk.gif Svensk.gif
Original.gif Dansk.gif


Skaldekväden


Från

Johann Peringskiölds


Heims Kringla

Eller

Snorre Sturlusons

Nordländske Konunga Sagor


Literis Wankiwianis

Stockholmiæ 1697


Thiodolfer then Hwinwerske: Ynglinga tal


Johan Peringskiöld (1654-1720)
1.
Then fasliga Spådom
Om Fiölnes Död
Fick sin fullbordan
Thär som Frode bodde:
När Swea-Konungen
Swegdis Fader
I et stilla Miöd-kar
Stiälptes och drucknade.


2.
Then leda Dwärgen
Som Dagen skyer
Och tog i acht Stenen
Han tubbade Swegde
Så stormodig Konung
Lopp strax in i Berget
Efter Dwärgens Bud
Så illa bedragen;
Och then jättbygda
Odens Woning
Upläts när Konungen
Löpandes framkom.


3.
Then illistige
Uphofsmannen
Wiles Broder
Bedrog Wanlanda.
När fasligit Spöke
Som Friden förstörer
Trådde och plåga
Thet Trolla Slächtet.
Och then milde Konung
Hwilken Mara qwäfde
På Skuto Åbackan
Brändes til Aska.


4.
Och Elden brände
Then Bördan swåra
Som Wissburs Trälar
Blefwo twungne at bära.
Tå the Förmån
Som fördärfde Skogen
Mante Lands-Folket
Emot sin Fader.
Och hetan Låga
I Huset inne
Öfwer-Konungen
Til Aske brände.


5.
Folket med Wärior
I förriga Tider
Bygde Hög storan
Åt sin Herre och Konung:
Och Lands-Hären
På Lif Domaldes
Bar tå blodig Swärd
Som hårt honom beto.
När the Swenska begärte
Then goda Tiden
Och ihiäl slogo
Jutarnas Ovän.


6.
Jag hafwer ofta
Ther efter frågat
Af the Wisa Män
Om then Ynglingen Domar.
På hwilket ställe
Han skulle wara
Å lågande Elden
Lagder at brännas.
Så wet iag nu thet
At then Sot-döde
Fiölnes Slächtinge
Är wid Fyre bränder.


7.
Jag siunger ey Owist
Men i sanning förtällier
At Gudinnan Hel
Sig gläder åt Dyggva.
Ty hon hade förlof
Fri at utwälia
Hwilken en Konung
Hon önska wille.
Thenna Lokes Dotter
Tå lyste at taga
Swearnas Herre
Uti sin Wåning.


8.
Jag hafwer thet sport
At then spå-wise Dager
Mycket berömder
Måste dö ändtligen;
När thenna Krigs-Hiälten
Kom til Wörwa
At hämta sin Sparf
Som war thär ihielslagen.
Thenna Konungens Folk
Förkunnade sedan
I Öster-Länderna
Alt huru tilgick:
At then wärste Träl
Som war wärd at hängas
Slog ihiel Konungen
Med en Slunge-sten.


9.
Thet är stor Under
Om Agnes Här
Tyckte Skialfives Råd
Skäliga wara:
När Loges Syster
Lyfte Konungen
Med hans Gull-Kädia
Högt up i Luften:
Ther borde häller
At hängias i Galga
Slachtade Oxar
Än siälfwa Konungen.


10.
Alreker dödde
Ther som Eriker
Af sin Broders Wapn
Blef ihiälslagen:
Och är det sagt
At Dags Slächtingar
Med theras Betsel-tyg
Blefwo ihielslagne.
Men ingen wiste dock
At thet tilförende
Än som Freys afkomme
Sadle-tygen wiste.


11.
Och then Konung
Som Afguda Templet
Had’ at bewara
Blef ihiälstucken:
När then afundzfulle
Alfwer Konung
Giorde blodig sin Wärja
I sin Broder Yngwe.
Thet war ey uppenbart
At Bera skull’ hafwa
Mant thessa Hiältar
Til at mördas inbördes:
När thessa twå Bröder
Som thet ey behöfde
Af otidig ifwer
Hwar annan dräpte.


12.
Konung Jorunder
I Kriget then främste
Miste sit Lif
Uti Lima-Fiärden
Tå Galga-Hästen
Then hög-bröstade
Gudlögs Bane-Man
Bar uppå Ryggen.
Och en farlig Snara
Gick fast åt Halsen
På Här-Konungen
Som Höfdingar styrde.


13.
Konungen Ane
I Upsala
Kunde Ana-Sott
Utstå länge:
Han will intet dö
Men warda häller
Unger annan gang
Som Oden lofwade.
En smalan Horn-napp
Han hölt tå til Munnen
Och fick sin swalke-drick
Af Fårens Wärja:
När Freijs Slächtingen
Farliga gammal
Gudinnornas drick
Drack liggiandes;
Men Swea östre Konung
Förmåtte tå intet
Hiordenes Wäria [Fårhornet]
Sielfwer upp hålla.


14.
Then högt berömde
Tyrs Slächtinge
Tog flychten af Riket
För Tunnes öfvervåld:
Och then rasande Tiuren
Räckte in Hornen
I Konung Egils Lif
Som landet flydde.
Samma Tiur hade
Sitt Hufwud burit
Om Öster-Skogarna
Och illa giort länge:
Hans bara Horn
Gick Kongen i Bröstet
Och träffade Hiärtat
På Hiälternas Släkting.


15.
Then dugelige Ottar
Blef af the Danske slagen
Och för Örne klor
Utkastat sedan:
Thär riker Här-Konung
Räckte döda Ben
För Warger och foglar
På Wändilskagen.
Wärk ähro thetse
Wöttes och Fastes
Af the Swenska Män
I Sagor införde:
At Konung Frodes
Krigs-starke Jarlar
Förmåtte ihiäl slå
The förnäme Hiälten.


16.
Thet har iag än sport
At Adils lifsdagar
The elake Trollen
Afkårtat hafwa:
Och at then Fromme
Freys Slächtinge
Så mycket farligen
Fölt ned’ af Hästen.
Konungena Hiärna
Blef hasteligen
Wid Orenligheten
Ynklig’ beblandat
När Ales Owän
Som älskade Dygden
Måst’ ändtelig dö
Uti Upsala.


17.
Jag wet och thet
At Östen Konung
Ändada sitt Lif
I Loföns Härat:
Tå Juternas Krigs-Folk
Kringwärfde Byen
Och bränd’ honom inne
Med Hof-Folket Swenska.
Then warma Elden
Som Weden förtärer
Qwäfde i Huset
Konungen inne:
Och Träbygningen
Som på Tomten stod
Belf full med Folket
Förbränd til Aska.


18.
Thet är uppenbart
At Estländer hafwa
Konungen Yngwar
Af daga tagit:
Och theras Krigs-Här
Thär wid Haf-Stranden
Slog ihiäl honom
Med sina Wärior.
Thär står hans Hög
Af Haffens Böllior
Ut wid Siö-Kanten
Wid om fluten.
(Och Hel Lokes Dotter [Döden]
Forlustar thär Kongen
Med atskilliga Rim
Som Oden giort hafwer.)


19.
Konung Anund blef
Under Himmels Fiällen
Af Jord- och Sten-fall
Illa förhindrad:
När Tårf och Sniö-tampar
Tumblad’ af Bärget
För Esternas Owen
Widt uppå Wägen:
Och thenna Hiälten
Med hårda Stenar
Blef öfwer-täckt
På alla sidor.


20.
Then rykande Elden
På Ränninge
Ingiald lefwandes
Til Aske brände:
Och then höga Lågan
Som Husen förtärde
Gick Gudarnas waktar’
Igenom Lifwet.
Thenna Konungen
Tyckes wara
Högst berömder
Ibland the Swenska
Förmedelst han war
The förste
Som Lifwet
Tog af sig siälfwer
Med sin egen Willia.


21.
Och Olofs Kråpp
Elden färtärde
Emellan Wäneren
Och then wida Skogen:
Thet lågande Bålet
Brände tillika
Swea Konungens
Kläder och Wäria:
Så Upsala Kongars
En Slächtinge
Miste ther sit Lif
Länge sidan.


22.
Thet hafwer man sport
Om Halfdan Konung
At Undersåtarne
Saknade honom:
Och then Öfwer Konung
Utaf Siukdommen
Tappade sitt Lif
Uti Thotns Härad.
Och thenna Hiälten
han är begrafwen
Thär som Skäreid heter
Uti Skiris Sal.


23.
Östen blef slagen
Med segl-råen
Hastigt öfwer bord
Och i hafwet tå dödde
Nu ligger han under
Hårda siö-stenar
Uppå hög backa
Ut wid siö stranden.
Then kalde Wadleström
Kommer i siön
Thär som Götarnas Konung
Ligger begrafven.


24.
Odens Hof-Jomfru
Som Häl kallas [Döden]
Böd hem til sig
Then tredie Konungen [Ifrån Olof Trätellia]
När såsom Halfdan
Som på Håltet bodde
Af Lifs-Föröderskor
Fördes i döden.
Och hans seger-sälle
Undersåtare
Begrofwo honom
Uppå Borröen.


25.
Konung Gudröder
Som kallads Högsinter
Blef lönligen swiken
För en lång tid sedan:
När den hämdgirige
Hans ägen Drotning
Sin druckna Konung
Dårlig handterte.
Och Åses Skodräng
Som alt för länge
Henne tiänt hade
Ihiälslog Konungen
Uti Stikle Sund
Oförwarandes
Blev then Öfwer-Herren
Brachter om lifwet.


26.
Och thet kostbara
Konunga Slächtet
Hade sin Upkomst
Uti Norrige.
Olof rådde
I forna Tider
För mycket widt Landskap
På Wästmaren.
In till thenna Hiälten
Af en hefftig Forwärk
Ytterst wid stranden
Ändtligen dödde:
Nu ligger krigs härs
Kongen den dierfwe
I en Hög begrafwen
Wid Geirstad byen.


27.
Thet hörde iag bäst
Under himelen blå
Konungs tilnamn
Thet honom kan bepryda
Som Ragnwalder hafwer
Then Hiälten som kallas
Den Skulder-Höga
Här lykta wi Wisan.