Forord (Nordens Gudekvad)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Nordens Gudekvad


Oversat fra oldnordisk af
Thøger Larsen
Udgivet 1926


Forord


I nærværende Oversættelse har jeg valgt den Fremgangsmaade at gengive de overleverede Tekster i det størst mulige Omfang og uden nogen skønsmæssig Omstilling af Vers, der i disse Tekster følger efter hverandre. Det er muligt, at der i de overleverede Tekster findes Dele af forskellig Alder, men Vanskelighederne ved nu at fælde nogen Dom i dette Spørgsmaal er saa stor, at de Mænd, som har forsøgt en Sondring mellem oprindelig og indskudt Tekst, ofte har hver sin Mening. Det er efter mit Skøn ikke muligt at faa fast Grund under Fødderne til en saadan Sondring. At begrunde den i, at Digtene ofte ikke fra først til sidst er af lige stor poetisk Værdi, turde være af altfor ringe Vægt, idet man vanskelig i nogen Literatur finder et Digt, som er helt fuldkomment. At begrunde den i, at Digtets Mening træder klarere frem, naar visse Partier udelades eller ombyttes, synes mig lige saa farligt, da man jo næppe ganske forstaar alle Digtenes Enkeltheder, og en senere mere indtrængende Forstaaelse kunde maaske lægge Hovedvægten eller i hvert Fald stor Vægt paa netop de udskudte Partier. Endvidere har jeg søgt at bibeholde de oprindelige Teksters Ord, ogsaa hvor disses Tydning var vanskelig, idet Ordene var sjældent eller kun en eneste Gang forekommende. Andre har ofte betragtet saadanne Ord som Skrivefejl og erstattet dem med andre Ord. Jeg har forholdt mig tvivlende til disse "Skrivefejl", bl. a. fordi de som oftest havde været lette at rette i Teksten, hvis det var virkelige Fejl, desuden fordi disse Ord, naar de efter den sammenlignende Sprogvidenskabs Regler sammenholdtes med Ord i Græsk eller Latin, som oftest syntes mig at passe bedre i Sammenhængen end de anvendte Erstatningsord.
   Nu vilde det jo være urimeligt at paastaa, at oprindelige Tekster ikke kan have modtaget Indskud, og at der ikke kan forekomme Skrivefejl i Teksterne. Jeg hævder kun, at ingen Haand for Øjeblikket har Sikkerhed nok til at træffe Afgørelse. Desuden mener jeg, at de eventuelle Indskud meget vel ofte kan have ligesaa stor Værdi som den oprindelige Tekst, da ogsaa disse, hvis de findes, er fra en saa gammel Tid, at Forstaaelsen af Digtenes Indhold den Gang var mere indgaaende end i vor Tid.
   Med Hensyn til Berettigelsen af at fastslaa noget bestemt Linjeantal for hver Strofe forholder jeg mig ogsaa tvivlende. Skulde man fastholde 4-Linjers-Verset haardnakket, maatte man ofte bryde Meningssammenhængen og ofte udelade Linjer af større digterisk Værdi end mange af de bibeholdte. Digtene er episke, og der er ingen Grund til at antage, at Stroferne nogen Sinde har haft et fast afgrænset Linjeantal. Derfor lader jeg ogsaa Diskussionen om denne Sag ude af Betragtning og gengiver efter bedste Evne, hvad der foreligger fra Fædrenes Haand, og i fuldeste Udstrækning.
   Det har naturligvis været mig magtpaaliggende at gengive Eddaens Kvad i en Form, der, hvad Sprogholdningen angaar, ligger saa nær som muligt op ad det oldnordiske Digtersprog. Enhver, der er fortrolig med Oldnordisk, ved, hvor store Vanskeligheder en saadan Omplantning frembyder, naar man samtidig vil undgaa Afvigelse fra den oprindelige Tekst, hvad Meningen angaar. Hvorvidt jeg har løst Opgaven tilfredsstillende, maa andre bedømme.
   Min Mening om, hvad der ligger til Grund for de oldnordiske Myter, staar for min egen Regning, men hvad min Oversættelse angaar, har jeg under Kampen for at faa den frem haft den mest udmærkede Støtte fra d'Herrer Professorer Vilhelm Grønbech og Johs. Brøndum-Nielsen, hvem jeg herved bringer min hjerteligste Tak. Endvidere takker jeg d'Herrer Professor Vilh. Andersen, Dr. phil. L. Moltesen og Folketingsmand Ove Rode for deres Interesse for mit Oversætterarbejde.
   Sidst, men ikke mindst, vil jeg takke det danske Undervisningsministerium for den økonomiske Hjælp, der var Forudsætningen for Udgivelsen af denne Oversættelse. Først for en Understøttelse paa 1500 Kr. til afsluttende forberedende Arbejder, som bevilgedes, medens Hr. Jacob Appel var Undervisningsminister, og under den nuværende Undervisningsminister Fru Nina Bang for en tre-aarig Understøttelse paa aarlig 1500 Kr. til selve Oversættelsen. I denne Sammenhæng takkes ogsaa Prænumeranterne for deres økonomiske Støtte. Endelig en Tak til enhver Sprogkyndig, som har bistaaet mig med gode Raad og Vejledninger under dette Arbejde. For omdisputable Gengivelser bærer jeg naturligvis selv Ansvaret.

   Lemvig, Maj 1926.