Skáldskaparmál (AU) - Omskrifningar 9

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Svensk.gif


Anders Uppström
1806-1865
Skáldskaparmála-quædi
Snorra-Eddu


Öfversatta af
Anders Uppström


Skáldskaparmál
I. Omskrifningar


24. Huru jorden omskrifves


81. Eyvind Skaldaspiller: Nu är elfvens sol (guldet) gömdt i jättarnes fiendes (Thors) moders (Jordens) lik (kropp: i jorden). Den mäktiga slägtens (Erik Blodyxas söners) råd (företag) äro våldsamma.

81. "Alla Gunnhilds söner kallades nidska män, och det sades, att de gömde sin lösegendom i jorden". Harald Gråfalls saga, cap. 1.


82. Hallfred Vandrœdaskald: Råden (företaget) lyktades så, att han (Olof Tryggvason?) konungens snabbrådige (raske) samtalsvän, sedan erhöll Onars enda, med skog beväxta dotter (landet: Norge).

82. Se 225. Enligt Gylfaginning, 10, var Jorden dotter till Annar (Anar) eller Onar med dess maka Natten. — Om Hallfred Vandrædaskald, se Olof Tryggvasons s. cap. 90.


83. Den samme: Ståplatsens (handens) korpars (falkarnes) uppeggare (konungen) fick (lyckades det) att med stålens maktspråk (genom strid) draga till sig (vinna) den Bålögdes (Odens) bredansigtade brud (det vidsträckta landet: Norge).


84. Markus: Det är långt ifrån, att det födes en förträffligare . . . .

84. Se ofvan, 75.


85. Thjodolf: Utanför vid elghafvets (landets) ända (kusten) binder hersarnes (anförarnes) glädjare (belönare: konungen) männernas fartyg vid (nära) det rena (klara) hafvets af skeppet genomrodda (tillryggalagda) vik.

85. fiár läs far.


86. Hattfred: Defföre anser jag den frejdade guldkringkastaren mycket obenägen att lemna Auds syster allena (att afstå från landet). Jorden (landet) kоmmer under den förträffliga smyckesförminskaren (smyckesutdelaren).

86. Utom andra smärre afvikelser, har Köpenhamnsupplagan härstädes ítra, som da hänföres till systur, men utelemnar deremot ordet seim, hvilket bildar ett compositum till fleygjanda.


87. Thjodolf: Ehuru uppenbart angripen, har den spjutlate (okrigiske) dåsen (Afrikanske konungen) fordom stått fjerran, då när bågvapnens (pilarnes) påskyndare (Harald Hårdråde) tog Rinds medtäflerska (intog landet: en mängd (80) borgar i Afrika).

87. I st. f. dólgliós, hvilket här blifvit taget såsom adj. med passiv betydelse, har Fagrskinna dólgljóss, genit. af subst. dólgljós, samt i st. f. ýmýnda, adj ómynda, det förra med bemärkelsen stridsljus, d. ä. svärd, hänfördt till skyndir, och det sednare hänfördt till eliu samt uttryckande antingen icke öfverlemnad eller af vidunder uppfylld. Mig föresväfvar deremot ett ýmynd pil, af idgran bågе och mynd någonting bildadt: således någonting för bågen bildadt, d. ä. pil. Jfr för öfrigt Fagrskinna, Christiania 1847, pag. 108 o. f. samt Harald Hårdrådes s. cap. 5.