Stolt Herr Alf

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska fornsånger
Adolf Iwar Arwidsson
Stockholm 1834-1842


Stolt Herr Alf
s. 10-12


Efter föregående sång, synes denna, för sin ålder, böra upptaga närmaste rummet, då den här (v. 8) anropade Oden Asagrim bestämdt antyder minnen ifrån hedentiden. — Tvenne uppteckningar af denna gamla folkvisa finnas uti Kongl. Bibliothekets i Stockholm manuskriptband MS, af hvilka den in 4:o härstädes blifvit aftryckt, och varianterna än anförda ur oktav manuskriptet. — Några här förekommande ord, brukliga endast i sydvestra Sverige, tyckas bevisa att sången der varit gängse eller åtminstone der blifvit upptecknad.


1. Vpp så vacknade Allfwens frw,
Hon tahlade[1] til sin bonde:
"Jagh haar drömbt så ynkelig dröm,
"Gudh gee den[2] blihr ingen til onde."
Du lått[3] honom sörja som fången ligger vnder heeda.


2. "Jagh tychte et hwss j min Faders gård,
"Vpmuradt medh tegel och steen,[4]
"Där inne brann du stolt Herr Alf,
"Medh giefvaste dine[5] svener." —
Tu lått honom sörja som fången ligger vnder heeda.


3. "Tu ligg och soff min hiertans kier,
"Och tagh inga drömmer til giömma,
"J morgon skäl jagh rijda j min[6] faders gård,
"Medh mine ypperste svena".[7]
Tu läth honom &c.


4. "Assmund heter konungen,
"Kieraste fadren[8] min,
"Så gierna spörjer han dödan[9] tigh,
"Som fången[10] i gården sin." —


5. Däth var herrn[11] stolten Alff,
Han rijder i konungens gård,
Vthe Assmund konungen
Sielf[12] för honom ståer.


6. "Statt här Assmund konung bold,
"Kiere Svären min!
"Vill tu låhna mig hwss i natt,
"Medh giöfvaste svener min?" —


7. "Mitt vppå[13] min Apellgård
"Där[14] ståer så vähl bygd en stufva,
"Där inne soff herr Stolten[15] Alff,
"Medh dine giefvaste svener."


8. "Hielp nu Oden Asagrim,
"Jagh tränger nu til tig kalla,
"At jagh må vinna Herr stolten[16] Alf,
"At jagh blihr vtan skade".[17]


9. "Du skalt settja stång för dörr
"Och eldh j alle gafler,
"Så kan tu vinna stolten Herr[18] Alff
"Och blifva vtan fahra." —


10. Vp så vacknade Sigur:r,[19]
Han slogh så stort et slagh,
Däth[20] vacknade Kongen i lofftet logh,[21]
Och drottningen i sin sahl.


11. Vp vacknade[22] Torgnejer,
Han hade otta händer:
"Gafhler och vägger slå vj nedh,
"Och springa vth alle i sänder."


12. "Konungen skole vij hängia vpp,
"Och bränna[23] hans gård i rötter,
"Han[24] haar förgjordt vår herre i dagh,
"Dertil få vj inge böter."
Du lätt honom sörja som fången ligger vnder heeda.
Anmärkn.

Vers. 12 åsyftar en, i det gamla Norden, först genom uråldrig sedvana helgad och derefter äfven i lag stadgad rättighet, att, i vissa fall, för mördad person erhålla böter; eller den närmaste anhöriges skyldighet att hämnas hans död uppå banemannen, i händelse denne nekade erlägga böterna.
 1. OM. tahlte.
 2. OM. gef’ han.
 3. OM. läth. — Äfven QM. har, utom i de två första verserna, dels lätt, och dels läth.
 4. OM. steenar.
 5. OM. dine giöffvaste.
 6. OM. din.
 7. OM. svener.
 8. OM. fader.
 9. OM. döder.
 10. Begge uppteckningarne äro här defekta. Ordet: fängen är tillagdt af utgifvaren.
 11. OM. den herren.
 12. OM. Sjelf:r.
 13. OM. uti.
 14. OM. Har ej ordet: där?
 15. OM. du Stolt H:r.
 16. OM. stolt H:r.
 17. OM. fahra.
 18. OM. stolt H:r.
 19. OM. Sigurder.
 20. OM. Har ej detta ord.
 21. OM. lågh.
 22. OM. Vacknade och vp.
 23. OM. brände.
 24. OM. som.