Til læseren (ONS 1)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Oldnordiske Sagaer
Bind 1


Til Læseren


København, 1826


Danekongen Frederik den Sjette
og Danedronningen Maria Sophia Frederika
helliges ved Danmarks tusindaarige Jubelfest
til Minde om Kristendommens Indførelse i Fædrelandet
dette Værk, som eet af de vigtigste Kildeskrifter til Beretningerne
om Kristendommens Indførelse her i Norden


allerunderdanigst af

Carl Christian Rafn


Til Læseren
Det nordiske Oldskrift-Selskab har foresat sig, som Hovedformaalet for dets Bestræbelser, at besørge en Udgave af det gamle Nordens historiske Sagaer i en fortløbende Række af Bind under Benævnelsen Fornmanna Sögur, saaledes at Begyndelsen gjøres med Norges Konge- Sagaer, med Undtagelse af Snorres Værk Heimskringla, dernæst følge Sagaer og Fortællinger om Tildragelser i Danmark og Sverrig, og tilsidst de Sagaer, som afhandle Begivenheder, der ere foregaaede paa Island og de øvrige Øer i Nordhavet. Selskabet har forrige Aar gjort Begyndelse til denne Plans Udførelse ved at udgive den første Deel af Kong Olaf Tryggvesøns Saga i Grundskrift, udarbejdet efter fem gamle Skindbøger i de herværende offentlige Haandskriftsamlinger. Den danske Oversættelse af disse Sagaer har jeg paataget mig indtil videre at besørge, og forelægger herved Almeenheden det første Bind af dette mit Arbejde, med Forventning om samme overbærende Modtagelse, som er bleven skjenket mit tidligere begyndte Værk Nordiske Kæmpe-Historier, der indbefatter det gamle Nordens mythiske og romantiske Sagaer. Jeg har i denne Oversættelse, ligesom i hine, stræbt at gjengive Grundskriftenes jævne og fattelige Sprog, og at holde Middelvejen imellem et altfor forældet og et med Fortællingens Aand upassende ganske Nutids Sprog. De i Sagaen indstrøede, tildeels meget dunkle og vanskelige Viser, har jeg stræbt at gjengive i forstaaelig Dansk uden at afvige mere fra Formen, end en passende Trohed i Oversættelse kunde tillade; den ved Fodmaalet bestemte Verseart er saaledes næsten altid, Bogstavrimene ofte, men Linierimene meget sjælden vedligeholdte. Enkelte Steder, hvor jeg har troet at burde beholde Grundskriftens for Læseren uvante Metaphorer, har jeg forklaret dem i Anmærkninger underneden. Den prosaiske Deel af nærværende Oversættelse, som jeg efter Udarbejdelsen har jævnført med Oversættelserne af Hejmskringla paa de Steder, hvor Sagaens Fortælling stemmer med dette Værk, er derefter bleven gjennemseet i Sammenhold med Grundskriften af det nordiske Oldskrift-Selskabs Formand Professor Rask, hvorved den har vundet i Trohed og Rigtighed paa ikke faa Steder. Da Viserne for en stor Deel ere de samme som i Hejmskringla, saa har jeg jævnført og tildeels benyttet Behandlingen af Viserne i dette Værk i det trykte og nu om føje Tid udkommende 6te Bind af de norske Kongsagaers Foliantudgave, hvis Laan jeg har Prof. Magnusens Beredvillighed at takke for. Adskillige Oplysninger til disse Visers Behandling har jeg erholdt fra Dr. Brynjulfssøn. Størst Nytte har jeg imidlertid haft af den af Adjunkt Egilssøn forfattede latinske Oversættelse med kritiske Anmærkninger af samtlige Viser, der er bestemt til den af det nordiske Oldskrift-selskab lovede latinske Oversættelse af Sagaerne, Historiæ Antiqvæ Borealium, hvis første Bind væntes færdig i næste Aars Begyndelse; til hvilket Værk jeg for øvrigt henviser den Lærde, der vil benytte Sagaerne til videnskabelige Undersøgelser.