Det gamle Tillæg til Landnama (CCR/FM)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif
GHM 2.jpg


Grønlands historiske mindesmærker II


XXV
Uddrag af Det gamle Tillæg til Landnama


paa dansk ved

Finnur Magnússon og C. C. Rafn

Bagved de gamle Afskrifter af Landnama, som höre til dens 4de Hovedklasse, som en almindelig harmonisk Bearbeidelse, findes et Tillæg bestaaende af forskjellige usammenhængende optegnelser, angaaende Nordens, især Norges og Islands Historie. Oprindelig skyldes disse, uden al Tvivl, Are Frode selv, ligesom nogle af dem ogsaa findes optegnede bagved hans Kristni-Saga, endskjönt de her öiensynligcn ere blevne interpolerede eller forsynede med nye Tillæg af Landnamas sildigere Forfattere eller Bearbeidere, nemlig Styrmer Frode eller Sturla Thordsön og Hank Erlendsön, hvilken Sidstnævnte ikke synes at have optaget dem i dette sit Værk, formodentlig af den Aarsag at han vel indsaae deres rette Beskaffenhed og Tilblivelsesmaade. De stemme ellers tildeels overeens med det Tillæg til eller Fortsættelse af Kristni-Saga, hvorom vi have handlet ovenfor l, 43-49. Blandt disse Optegnelser ere de fölgende, angaaende de Grönlandske Biskopper, födte udenfor Island, som havde besögt dette Land eller opholdt sig der i nogen Tid; dog angaaer Noticen selv alle saadanne fremmede Biskopper overhoved, ligesom de Efterretninger af selvsamme Art, hvilke Are, efter Teit lsleifsöns Beretning, havde meddeelt i sine Schedæ. I Tillægget tilföies Arnald, Grönlændernes Biskop, som kom til Island, hvor han opholdt sig i nogen Tid, 25 Aar förend Are döde, og denne Optegnelse skyldes da uden Tvivl ham selv; ifr. ovenfor ll, 672, 684 o. f. De sildigere Biskopper Jon og Helge ere rimeligst tilföiede af Styrmer Frode, men den sidste, Olaf, enten af Sturle Thordsön eller Hank Erlendsön.

Stykket er udskrevet af den paa det store Kongelige Bibliothek nylig fundne Pergaments-Codex. Den er vel ikke meget gammel (skjöndt vi for Tiden ikke med Sikkerhed kunne bestemme dens Alder), men er dog vistnok den egentlig ældste Afskrift af det heromhandlede Tillæg blandt dem som nu haves. Det her meddeelte stemmer ganske overeens med den sidst trykte Udgave.


Þessi eru nöfn biskupa þeirra útlendra, er verit hafa á Íslandi... Ólafr Grænlendínga biskup,... Arnaldr Grænlendínga biskup, Jón Grænlendínga biskup ok Helgi Grænlendínga biskup.


__________


Disse ere Navnene paa de udenlandske[1] Biskopper, som have været paa Island... Olaf, Grönlændernes Biskop[2] Arnald, Grönlændernes Biskop[3], Jon, Grönlændernes Biskop[4], og Helge, Grönlændernes Biskop[5].


Fodnoter

  1. Kan og oversættes: Udenlands födte. Jævnför vor 5te Anmærkning i Slutningen.
  2. Her nævnes den af de grönlandske Biskopper först, som kom sidst (1262) til Island af dem alle. Her see vi altsaa tydelig en sildigere Interpolation, som ved Uagtsomhed er tilföiet paa et urigtigt Sted; see ellers ovenfor II, 774, 777, 782-784. De fölgende Biskopper nævnes alle i den rigtige chronologiske Orden.
  3. Ankommen til Landet 1123. See ovenfor ll, 785.
  4. Den anden af dette Navn. Han var to Gange paa Island, den sidste Gang 1202. See ovenfor ll 764 o. f.
  5. Han var Biskop paa Grönland omtrent fra 1212 til 1230; at eller naar han har været paa Island, finde vi ikke optegnet paa noget andet Sted; det er dog sandsynligst, at han har været der i sine yngre Aar med hans Fader Ögmund Rafakoll, som handlede og foer paa Island; see ovenfor II, 756-758; Erik, Grönlændernes ældste Biskop, ommeldes ikke her blandt de udenlandske, fordi han var en födt Islænder. Han reiste tilsidst fra Grönland til America, men hvad vi vide om ham, forbeholde vi os at udvikle paa sine Steder i Værkets 3die Bind.