Første Qvad om Sigurd Fafnersbane (FM)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif


Den ældre Edda
En samling af de nordiske folks ældste sagn og sange


Oversat og forklaret ved
Finnur Magnusson
1821


Förste Qvad om Sigurd Fafnersbane,
Ogsaa kaldet
Gripers Spaadom.


[See den store Udg. II, 123-148. 916-19. Saga-Bibl. II, 57-59]

Griper hed Eylimes Sön, Hjordises Broder; han raadte over Lande, samt var den viseste blandt Mænd og forudsaa tilkommende Begivenheder. Engang red Sigurd ene ud og kom til Gripers Hall. Sigurd var let at kjende. Uden for Salen traf han en Mand som kaldte sig Geiter. Sigurd indlod sig i Samtale med ham og spurgte:


1. "Hvo beboer
Disse Borge,
Hvad nævnes vel
Den Folk-hersker?"[1]


2. GEIT. "Griper heder
Mænds Behersker,
Som raader for
Rige og Folk."


3. SIG. "Er gjæv Konning
Hjemme i Landet?
Vil han vel mig
Unde Samtale?
Sligt behover
Ukjendt Mand;
Snart jeg maa
Griper see."


4. GEIT."Derom glad Konge
Geiter vil spörge
Hvo den mon være
Som vil med Griper tale."


5. SIG. "Sigurd jeg heder,
Af Sigmund avlet,
Men Hjordise er
Fyrstens Moder."—


6. Da Geiter gik
Griper at sige:
"En ukjendt Mand er
Her ude kommen;
Han anseelig
Er at skue;
Han vil Konge!
Med dig tale."


7. Fra Salen udgaaer
Drotten for Helte
Og hilser vel
Kommende Fyrste:
"Dig indbyder jeg Sigurd
För det burde skee;
Men du Geiter!
Grane modtage."


8. Da de raadkloge
Mænd kom sammen,
De Talen begyndte
Og talte om meget.


9. SIG. "Sig mig hvis du veed det
Moderbroder!
Hvordan vil Sigurds
Levnet vendes?"


10. GRIP. "Af Mænd vil du vorde
Störst under Solen,
Ophöjet over
Hver en Konning.
Gavmild paa Guld,
Sparsom paa Flugt,
Herlig at skue
Og i Tale klog."


11. SIG. "Sig gjeve Konge!
Nöjer' end jeg spör
Sigurd — du Snilde!
Hvis see det du troer:
Hvad vil mig först
Til Fremme skee
Naar fra din Vaaning
Vandret jeg er?"


12. GRIP. "Först vil du Fyrste!
Din Fader hævne
Og Eylimes
Hele Sorg udslette.
Du skal de haarde
Hundings Sönner
Tapperlig fælde;
Sejer vil du have."


13. SIG. "Sig du ædle Konge!
Mig din Ætling
Viselig, medens
Vi fortrolig tale —
Seer du vel forud
Sigurds kjække Daad,
Som under hvalte Himmel[2]
Höjest svæve vil?"


14. GRIP. "Ene skal du fælde
Glimrende Slange,
Som graadig ligger
Paa Gnitaheide.
Du skal baade
Regins og Fafners
Drab forvolde —
Sandt nu Griper taler."


15. SIG. "Stor[3] min Rigdom vorder
Hvis jeg slige Drab
Öve skal blandt Folk
Som for vist du spaaer.
Overvej end mere,
længere fortæl
Hvad der end mig hændes[4]
I min Levetid?"


16. GRIP. "Du vil finde
Fafners Leje
Og den skinnende
Skat borttage.
Granes Bove med
Guld belæsse,
saa til Giuke ride
Kampberömte Helt!"


17. End maa du Fyrsten
I fortrolig Tale,
Forudseende Konge!
Mere sige —
Giukes Gæst jeg vorder
Og gaaer der fra;
Hvad er end tilbage
Af min levetid?


18. GRIP. "En Fyrstedatter
Paa Fjeldet sover,
Lysfarver i Brynie
Efter Helges Död;
Hugge du skal
Med hvasse Sværd
Og med Fafners Bane
Brynien gjennemskjære."


19. SIG. "Brynien er brudt,
Möen begynder
Atter at mæle
Opvaagnet af Sövnen;
Hvad mon hun da helst
Med Sigurd tale,
Som til hans
Held kan tjene?"


20. GRIP. "Hun vil dig, Mægtige!
Runer lære;
Alle dem som Folk
Fatte burde
Og af hver Mands Tunge
Udsiges skulde[5]
Liv[6] med Lægedom,
Konge, Held dig fölge!"


21. SIG. "Nu er det forbi,
Kloge Taler[7] lærte,
Og jeg er deden
Færdig at ride.
Overvej end mere,
Længere fortæl
Hvad vel mere vil
I mit Levnet hændes?"


22. GRIP. "Du skal hitte
Heimers Bolig
Og fro være
Folkstyrerens Gjæst —
Tabt[8] er det Sigurd!
Hvad jeg forudsaa,
Ej bör meer end saa
Griper udfrittes." —


23. SIG. "Det Ord du nu talte
Bringer mig Sorg;
Længer seer du Fyrste!
I Fremtiden ind;
Alt for stor Ulykke
Du veed skal Sigurd hændes,
Derfor Griper! du
Meer ej sige vil."


24. GRIP. "For mig din Alders
Ungdom laa
Lysest at
Eftergrandske.
Ej særdeles vis
Kaldes jeg med rette
Eller forudseende —
Tabt er det jeg vidste!"


25. SIG. "Ingen Mand jeg kjender
Ovenfor Jorden,
Som flere Ting kan see
Forud, end du Griper!
Intet skal du fortie
Hvor fælt det end er,
Om end min Skjæbne
Ulykkelig vorder."


26. GRIP. "Ej er til Laster
Dit Levnet bestemt,
Det ypperlige
Ædling! vel du mindes;
Thi dit Navn,
Spydstormens Forkynder!
Hædres skal medens
Mennesker leve."


27. SIG. "Værst det mig tykkes,
Hvis med slig Besked
Sigurd maa fra
Kongen skilles.
Alt forud bestemtes —
Ædle Moderbroder!
Vejen, hvis du vil,
Vise jeg dig beder."


28. GRIP. "Nu skal jeg Sigurd
Nöje berette,
Da Fyrsten mig
Dertil nöder;
Vistnok du veed
At Lögn er ej dette:
En Dag er dig
Til Död beskikket."


29. "Ej vældig Folkeherskers
Vrede jeg önsker,
Heller vil jeg Gripers
Gode Raad modtage —
For vist vil jeg vide
Om kjært det end ej blir
Hvad sees nu kan
At Sigurd forestaaer."


30. GRIP. "Hos Heimer er
En faver Qvinde,
Kaldet af
Mænd Brynhilde
Budles Datter,
Men haardsindet Mö
Fostres af Heimer
Herlig Konning."


31. SIG. "Hvi gjelder det mig
At Möen er
Faver at skue,
Fostret af Heimer?
Det skal du Griper!
Klarlig sige
Thi (min) hele Skjæbne
Du seer forud."


32. GRIP. "Heimers den favre
Fosterdatter
Dig fleste Glæder
Vil betage;
Ej en Sövn du sover,
Ej om Sager taler.
Ej Mennesker ændser —
Uden Möen du seer."


33. SIG. "Hvad er da til Tröst
For Sigurd bestemt?
Sig Griper! det,
Hvis see det du troer.
Naaer jeg vel den Brud,
Og med Fæstensgave
Kjöber den skjönne
Kongedatter?"


34. GRIP. "I skulle alle
Eder vinde,
Fuldelig fast
Faa dog holde.
Har du været Giukes
Gjæst en Nat,
Glemmer du Heimers
Vakkre Fostermö."


35. SIG. "Hvad er sligt Griper!
Forklar mig det vel!
Kan du trolöst Sind
I Kongens Hjerte see?
At jeg mod den Mö
Löfter skal bryde,
Hvem jeg elske tyktes
Af min hele Sjæl?"


36. GRIP. "Her rammes du Fyrste!
Af Andres Svig,
Og maa undgjelde
Grimhildes Raad;
Lyshaaret Qvinde
Dig vil tilbyde
Sin Datter og Helten
Med Rænker omspænde."


37. SIG. "Skal jeg da besvogres
Med Gunnar og dem,[9]
Og gaae hen
Gudrun at ægte?
Fuldvel gift
Da Fyrsten var,
Hvis gruelig Harm
Mig ej plaged."


38. GRIP. "Dig skal Grimhilde
Fuldstændig bedaare,
Hun beder dig bejle
Til Brynhilde
For Gunnar den
Gothers[10] Drot;
Hastig Kongens Moder
Reisen du forjætter."


39. SIG. "Ulykker mig vente,
Det skue jeg kan;
Sigurds Lykke[11]
Raver til Fald,
Hvis den ædle Mö,
Som höjt jeg elskte,
Jeg begjære skal
En Anden til Haande."


40. GRIP. "I skulle alle
Eder vinde,
Gunnar og Högne,
Du Konge! den tredie,
Thi undervejs I skulle
Skikkelser bytte
Gunnar og du —
Griper lyver ikke."


41. "Hvortil skal sligt?
Hvi skulle vi bytte
Skikkelser og Lader
Mens vi paa Reisen ere?
Vist andres Falskhed
Fölger dermed
Fiendtlig i alt —
Fortæl mere Griper!"


42. "Da har du Gunnars
Udseende og Lader,
Men dine Talegaver
Og vældige Forstand;[12]
Dig vil du fæste
Den höjmodige[13]
Heimers Fosterdatter —
Ingen det kan hindre."[14]


43. SIG. "Værst det mig tykkes,
Ond skal jeg Sigurd
Kaldes blandt Mænd
Af slig Bedrift.
Ikke jeg vilde
Lokke[15] med Svig
Den Ædlinge-Brud
Som ypperst jeg kjendte."


44. GRIP. "Du skal hvile,
Hærens Anförer!
Reen hos Möen,
Som hun din Moder var;
Derfor skal medens
Mennesker leve,
Folkets Konning!
Hædres dit Navn.


45. Sigurds og Gunnars
Bryllupper skulle
Begge sammenfejres[16]
I Giukes Sale.
Da hytter I Hamme
Naar hjem I komme,
Dog hver sit Sind
Selv beholder."


46. SIG. "Skal vel Gunnar
Herlig blandt Mænd
Ægte ædel Qvinde?
Sig mig det Griper!
Skjönt rasksindet
Heltens Brud tre Nætter
Sovet har hos mig —
Sligt er vist uhört!


47. Hvor kan til Glæde
Siden vorde
Svogerskab blandt Mænd,
Sig mig det Griper!
Vil det vel
Siden bringe
Gunnar Fryd
Eller selve mig?"


48. GRIP. "Eder vil du mindes,
Maa dog tie,
Men under Gudrun
God Forening;[17]
Brynhilde sig tykkes
En Brud ilde gift;
Svig hun ophitter
Sig at hævne."


49. SIG. "Hvad vil til Bod
Den Brud vel tage,
Da vi hende
Have sveget?
Qvinden har af mig
Sorne Eder,
Ingen opfyldte —
Og kun liden Glæde."


50. GRIP. "Hun vil Gunnar
Klarlig sige,
At vel du ikke dine
Eder skaante,
Da ypperlig Konge,
Giukes Arving,
Af ganske Hjerte
Helten troede."


51. SIG. "Hvad er dette Griper!
Du mig fortælle:
Kan sligt sandfærdig
Siges om mig,
Eller hædret Qvinde
Lyver mig paa
Og sig selv tillige?
Sig mig Griper! det."


52. GRIP. "Mod dig vældig Frue
Drevet af Vrede
Og umaadelig Sorg
Ej ret vel sig teer —
Aldrig du den Ædle
Skade volder,
Dog Kongebruden
Maatte pröve Svig."


53. SIG. "Skal kjække Gunnar,
Guttorm og Högne
Siden efter hendes
Tilskyndelser gaa?
Ville Giukes Sönner
Paa mig deres Svoger
Sværdseg blodfarve? —
Sig det end Griper!"


54. GRIP. "Grumhed da omgiver
Gudruns Hjerte,
Hendes Brödre dig
Myrde skulle;
Intet til Glæde
Siden vorder
For vis Qvinde,
Det volder Grimhilde.


55. Det skal dig tröste,
Du Hærförer!
Den lykke er Heltens
Liv beskjæret.
Ingen större Mand
Vil du paa Jorden komme
Under Solens Veje,
Sigurd! end du."[18]


56. "Vi skilles — Held os fölge!
Mod Skjæbnen ingen Magter;
Nu har du Griper!
Gjort hvad jeg bad.
Gjerne du vilde
Mig have spaaet
Et blidere Liv
Hvis maattet du havde!" —
Noter:

 1. Egentlig: Folk-Konge (raadende for et stort Rige).
 2. E. O. under Himlens Skjöd ɔ: Poler.
 3. El. overflödig.
 4. El. hvad der end er tilbage af mit Liv.
 5. El. lære dig at tale i alle Sprog.
 6. El. Lægemidler (lif for líf).
 7. El. Videnskaber, Kundskaber.
 8. ɔ: glemt.
 9. E. O. med dem Gunnar, ɔ: Gunnar og hans Brödre.
 10. El ligefrem: Mændenes (gotna).
 11. El. Forstand.
 12. El. kraftfulde Tanker.
 13. El. ærgjerrige.
 14. El. forudsee, forebygge.
 15. El. anfalde, behandle.
 16. E. O. drikkes (efter gammel Talebrug).
 17. Ægteskab (med dig selv).
 18. E. O. end du Sigurd! tykkes (Andre) at være.