Run-talen (AAA)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Edda (Afzelius) Titelside.jpg


Sæmund den vises
EddaOdins höga sånger
(Hávamál)


III. Run-talen

öfversat af
Arvid August Afzelius1. Å vindsusande trädet
vet jag att jag hängde
fulla nio nätter:
af spjut sårad
och gifven Odin,
mig sjelf helgad:
Å det träd,
som ingen vet
af hvilken rot det rinner.

2. Man fostrade mig ej
med bröd ell’ hornets dryck:
Neder jag tryckte,
upptog jag Runor
och gråtande lärde dem;
så föll jag sedan dädan.

3. Fornsånger nio jag lärde
af den visa sonen
Bölthorn Bestlas fader:
och en dryck jag fick,
det dyra mjödets,
i Odreyrer blandadt.

4. Då började jag blifva
vis, och för visdom prisas,
växa och trifvas:
Jag orden mig
af ordets ord ledde;
jag verk för mig
af verks verk uppsökte.

5. Runor skall du finna
och förklarade stäfver,
ganska stora stäfver,
mägtiga stäfver
som Fimbulthul skurit
och de heliga Magter gjorde
och Gudars Höfding ristat.

6. Odin bland Asar,
men för Elfvorne Dvalin,
Dain för Dvergarne,
Alsvider för Jättar
och sjelf jag ristat några.

7. Vet du hur' ristas skall?
Vet du hur' tydas skall?
Vet du hur' tecknas skall?
Vet du hur' pröfvas skall?
Vet du hur' bedjas skall?
Vet du hur' offras skall?
Vet du hur' sändas skall?
Vet du hur' ödas skall?

8. Bättre är obedet
än för mycket offradt;
alltid gåfvan ser efter lönen:
Bättre är att intet sända,
än för mycket öda.
Så ristade Odin
för menniskohopen - - -
der stod han upp,
då han kom åter.

9. Ett qväde kan jag
det kan ej Furstens qvinna,
och ingen men'skoson:
Hjelp heter det,
och hjelpa månde
vid din sak, dina sorger
och plågor alla.

10. Ett annat vet jag,
det gagnar menniskor
som vilja läkare vara.

11. Det tredje kan jag,
om mig görs stort behof,
att binda min fiende:
äggen jag slöar
för min ovän
att ej hans svek, ej vapen biter.

12. Det fjerde kan jag,
om man mina lemmar
med fjättrar belägger,
jag så qväder,
att jag gånga må,
af fötterna fjättrarne kastar,
af händerna banden.

13. Det femte kan jag,
om pilen farligt skjuten
jag ser i hären fara,
så snabbt han ej flyger,
jag honom ej stadnar,
får jag den blott i sigte.

14, Det sjette kan jag,
sårar mig en man
på råa trädets rötter,
och den man
som ondt mig qväder,
dem skall mehn fräta, förr än mig,

15. Det sjunde kan jag,
ser jag högan sal
öfver husfolket låga,
ej brinner den så vidt
att jag ej honom bärgar;
den sång kan jag qväda.

16. Det åttonde kan jag,
som allom är
nyttigt att lära:
hvar hat uppväxer
bland konunga söner,
det hastigt kan jag dämpa.

17. Det nionde kan jag?
om nöd mig tvingar,
bärga mitt skepp å floden:
vinden jag tystar
å vågen
och hela hafvet lugnar.

18. Det tionde kan jag,
om jag ser trollen
å luften leka,
jag så kan göra,
att de vilse fara,
från sina egna kroppar,
från sina egna sinnen.

19. Det elfte kan jag,
om långpröfvade vänner
jag föra skall till striden,
under sköld qväder jag,
så att de med seger fara,
oskadde striden till,
oskadde striden ifrån,
oskadde från alla ställen.

20. Det tolfte kan jag,
ser jag i trädet uppe,
sväfva hängande dödman,
så jag ristar
och i Runor skär,
att mannen kommer
och med mig talar.

21. Det trettonde kan jag,
om jag å ungan man
skall vatten ösa,
att han ej månde falla,
fast uti strid han kommer;
för svärd skall han ej digna.

22. Det fjortonde kan jag,
om jag för menskohopen
skall Gudar tälja:
Asar och Elfvor
alla kan jag skilja,
det kan en ovis icke.

23. Det femtonde kan jag
det qvad Thjodrörer, dvergen,
för Dellings dörrar:
kraft qvad han Asarne,
framgång åt Elfvorne
och Odin vishet.

24. Det sextonde kan jag,
vill jag af höfvisk mö
glädje och ynnest njuta;
hvitarmade Tärnans
hug jag till mig vänder,
hela hennes själ förändrar.

25. Det sjuttonde kan jag,
att sent skall från mig skiljas
den älskliga mö:
Dessa sånger
skall du, Lodlafner!
länge sakna:
dock är dig godt om du dem känner,
gagnande om du dem lärer,
och nyttigt om du ernår dem.

26. Det adertonde kan jag.
det aldrig jag lärer
en mö eller mans qvinna;
allt är bättre,
som ensam man känner,
(det följer sångens slut)
om icke henne ensam,
som mig i famnen sluter,
eller är min syster.

27. Nu är den höga sången
i höga salen sjungen,
och kring den höga sal:
för menskjo-söner nyttig
för Jätte-söner skadlig:
Hell den, som qvad den,
Hell den, som kan den,
Hell den, som fattar den,
Hell den, som honom hörer!