Sången om Harbard (KL)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif Faeroysk.gif
Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Tor (W.G. Collingwood, 1908)
Harbard (W.G. Collingwood, 1908)



Valda sånger ur den poetiska Eddan
Karl Ljungstedt
1904



Gudasånger
Sången om Harbard
(Hárbarðslióð)


Tor for hem från en färd i Östervåg och kom till ett sund. På andra sidan sundet stod en färjkarl rned en båt. Tor ropade:



1.
Hvem är den sven bland svenner,
som står midt öfver sundet?


2. Färjkarlen svarade:
Hvem är den karl bland karlar,
som ropar öfver vattnet?


3. Tor kvad:
Färja mig öfver sundet,
så föder jag dig i morgon:
en korg jag har på ryggen,
bättre mat det finns ej.
Jag åt i ro
förrn hemifrån jag for
hafregröt och sill,
är mätt sen dess.


4. Färjkarlen kvad:
Din frukost rosar du, som stordåd ren du utfört,
men vet på förhand föga.
Sorg du har i hemmet:
din mor, tror jag, är död.


5. Tor kvad:
Det säger du nu,
hvad hvar och en tycker
tyngst är att veta,
att mor min är död.


. . . . . . . [1]


6. Färjkarlen kvad:
Du ser just ej ut
att äga tre gods,
där barbent du står
som en luffare klädd,
och har icke ens några byxor.


7. Tor kvad:
Styr du hit med ekan.
Jag landningsstället visar.
Eller hvem har båten,
som du vid stranden håller?


8. Färjkarlen kvad:
Hildolf karlen heter,
som bad mig hålla båten,
den rådkloke mannen
som bor i Rådsösundet.
Han bjöd mig att ej flotta
hästtjufvar eller bofvar,
bara ärligt folk, som
jag riktigt noga kände.
Säg mig, hvad du heter,
om du vill öfver sundet.


9. Tor kvad:
Mitt namn jag skall dig säga,
om ock jag här är fredlös,[2]
och all min släkt dessutom.
Odens son jag är och
Meiles broder,[3]
Magnes fader,
starke gudadrotten:
med Tor kan här du tala.
Men det vill jag nu spörja,
hvad ditt namn kan vara.


10. Färjkarlen kvad:
Harbard jag heter,
döljer sällan namnet.


11. Tor kvad:
Hvi skall du dölja namnet,
om du för sak ej häftar?


12. Harbard kvad:
Ifall jag ock det gjorde,
jag skulle dock mig akta
för dig och dina likar,
om jag ej dödens vore.


13. Tor kvad:
Det harmar mig att vada
bort till dig öfver vattnet
och väta mig till magen.
Jag dig, din trashank, skulle
för dina stickord löna,
om blott jag vore öfver.


14. Harbard kvad:
Här tänker jag stå
och vänta på dig.
Du raskare karl ej har träffat,
allt sedan Hrungner dog.


15. Tor kvad:
Därom vill du nu orda,
hur jag och Hrungner stredo,
den högt uppblåste jätten.
Af sten var hela hufvu’t;
af mig han likväl fälldes
och sjönk till mina fötter. —
Hvad gjorde du då under tiden, Harbard?


16. Harbard kvad:
Fem hela vintrar
var jag hos Fiolvar[4]
borta på ön, som
kallas för Allgrön.
Där var att strida,
kämpar fälla,
mycket fresta,
tärnor locka.


17. Tor kvad:
Huru gick det då med edra jäntor?[5]


18. Harbard kvad:
Vi nog haft muntra tärnor,
om sluga blott de varit,
vi nog haft kloka tärnor,
om hulda blott de varit.
De af sanden
snören snodde,
jord ur djupa
gropar gräfde.[6]
Jag lyckades dem alla
till slut dock öfverlista,
var hos de systrar sju och
vardt älskad af dem alla.
Hvad gjorde du då under tiden, Tor?


19. Tor kvad:
Tiaze jag dräpte,
trotsige jätten;
ögonen sedan
på Allvaldes son[7]
jag kastade högt upp på himlen:
de yppersta tecknen
på mina bragder.
Hvad gjorde du då under tiden, Harbard?


20. Harbard kvad:
Med finaste konster
jag häxor förledde,
dem lockade från deras män.
Hlebard jag höll
för en fruktansvärd jätte,
men han dock ett trollspö mig gaf,
och jag villade honom från vettet.[8]


21. Tor kvad:
Då har du illa lönat goda gåfvor.[9]


22. Harbard kvad:
Eken hafver
hvad af en ann’ hon skafver,
och om sig enhvar är i slikt.
Hvad gjorde då du under tiden, Tor?


23. Tor kvad:
I Österväg jag
dräpte jättars
onda brudar,
när till fjälls de gingo.
Stor den vore, jättars
ätt, om alla lefde,
då ej några mänskor
funnes mer i Midgård.
Hvad gjorde du då under tiden, Harbard?


24. Harbard kvad:
Jag var i Valland,[10]
strider uppväckte,
eggade hjältar,
dem aldrig förlikte.


25. Tor kvad:
Du skiftade nog ojämnt,
din hjälp ock ibland asar,
ifall du makt som vilja
därtill hade.


26. Harbard kvad:
Tor har mycken styrka,
men föga mod i bröstet:
af blödighet och fruktan
du kröp ju in i handsken;
där du tordes hvarken
— allt för din stora rädsla —
ge väder eller nysa,
så det Fialar hörde.[11]


27. Tor kvad:
Harbard, din usling!
Jag skulle slå ihjäl dig,
om blott jag kunde räcka öfver sundet.


28. Harbard kvad:
Hvarför skulle du dig öfver sundet räcka,
då inga tvister oss emellan äro?
Hvad gjorde du då, Tor?


29. Tor kvad:
I Österväg jag var då
för att älfven värja
emot Svarangs söner,
hvilka mot mig ryckte.
De stenar på mig vräkte,
men gladdes ej af segern,
ty snart de blefvo tvungna
att om fred mig bedja.[12]
Hvad gjorde du då under tiden, Harbard?


30. Harbard kvad:
I Österväg jag var då
och med en liten talte,
lekte med en linhvit;
lönligen vi möttes;
jag gladde den guldprydda;
hon mig sin kärlek skänkte.


31. Tor kvad:
Du hade där då riktigt rara jäntor?[13]


32. Harbard kvad:
Din hjälp jag då behöft, Tor,
att blonda mön kvarhålla.


33. Tor kvad:
Jag skulle dig den bjudit,
om jag där hade varit.


34. Harbard kvad:
Jag skulle på dig lita,
blott du mig ej bedroge.


35. Tor kvad:
Ej skafver jag på hälen,
som gammal sko om våren.


36. Harbard kvad:
Hvad gjorde du då under tiden, Tor?


37. Tor kvad:
Bärsärkars brudar
på Hlesö jag dräpte.
Allt möjligt ondt de gjorde,
allt folket de bedrogo.


38. Harbard kvad:
Skam du blott då vann, Tor,
när du slogs med kvinnor.[14]


39. Tor kvad:
Varghonor de voro,
näppeligen kvinnor,
slogo kull min skuta,
fastän jag den stöttat,
hötte med järnklubbor
och bortdrefvo Tialfe.[15]
Hvad gjorde du då under tiden, Harbard?


40. Harbard kvad:
Jag var med i hären,
hvilken hit anryckte
att stridsfanan höja
och rödfärga spjuten.


41. Tor kvad:
Du börjar därom orda,
när hit du kom att skada oss tillfoga.[16]


42. Harbard kvad:
En handring såsom böter
skall för det du hafva,
som skiljemän ha fastställt,
som oss förlika vilja.[17]


43. Tor kvad:
Hvarifrån fick du
så giftiga skymford.
Aldrig så giftiga
nå’nsin jag hörde. 


44. Harbard kvad:
Jag dem fått af gamla
ålderstigna gubbar,
som bo i hemmets högar.


45. Tor kvad:
Ett vackert namn i sanning
du gifver åt stendösar,
när du dem hemmets högar kallar.


46. Harbard kvad:
Så tänker jag om slika saker.


47. Tor kvad:
Din ordvrängning skall
dig illa bekomma,
om jag öfver vattnet vill vada:
värre än vargen
skall du då vråla,
får du af hammaren slag.


48. Harbard kvad:
Sif har en vän nu hos sig.[18]
Bör du ej honom träffa,
en bragd igen utföra?
Det vore mer behöfligt.


49. Tor kvad:
Du pratar bredvid munnen
och säger hvad mig mest kan kränka,
du, din fege ynkrygg!
Jag tänker, att du ljuger.


50. Harbard kvad:
Sant, tror jag, jag säger.
Du brådskar ej med färden.
Långt du redan kommit,
om du med båten farit.


51. Tor kvad:
Harbard, din usling,
du vådligt mig försinkar!


52. Harbard kvad:
Aldrig jag trott,
att Asator kunde
af en färjkarl hejdas på färden.


53. Tor kvad:
Ett godt råd jag dig gifver:
Far du hit med båten.
Låt oss sluta grälet!
Hämta Magnes fader!


54. Harbard kvad:
Packa dig bort ifrån sundet!
Lig vill jag rakt icke färja.


55. Tor kvad:
Visa mig då vägen,
när du ej vill mig öfver vattnet färja.


56. Harbard kvad:
Lumpet är att neka.
Långt det är att fara:
en bit det är till stocken,
en annan sen till stenen.
Så håller du till vänster,
tills du till Verland kommer,[19]
där din moder Fiorgyn[20]
sin käre son får träffa.
Hon skall dig fränders vägar[21]
till Odens rike visa.


57. Tor kvad:
Kan jag i dag dit hinna?


58. Harbard kvad:
Med ansträngning och möda
vid solens uppgång kanske.


59. Tor kvad:
Slut vare nu vårt samtal,
när du med hån blott svarar.
Jag löna skall din vägran,
om vi en ann’ gång träffas.


60. Harbard kvad:
Drag nu dit, där trollen
med hull och hår må ta dig!




Noter:

 1. Här är förmodligen ett yttrande af Tor bortfallet, i hvilket Tor sagt något om sitt hem, som gifvit färjkarlen anledning att svara så, som han gör.
 2. Tor är fredlös, så länge han vistas i Österväg, i sina fienders, jättarnes land.
 3. Meile = en af Odens söner. I Eddan omnämnes han blott här och omtalas för öfrigt sällan.
 4. Denne Fiolvar är för öfrigt obekant.
 5. Den bondske Tor blir genast intresserad, då Harbard antyder sina galanta äfventyr.
 6. D. v. s. de företogo sig lika omöjliga som onyttiga försök för att motstå Harbards förförelsekonster.
 7. Allvalde = Tiazes fader.
 8. Om detta Harbards äfventyr är för öfrigt intet kändt.
 9. Tor äger ännu en så att säga naiv bondemoral, hvilket för den galante äfventyraren Harbard är en länge sedan öfvervunnen ståndpunkt. Tor känner sig med rätta sedligt indignerad öfver Harbards samvetslöshet.
 10. Valland = måhända Val-land = 'de i striden fallnes land'.
 11. Syftar på myten om Tors färd till Utgardaloke. En natt kom Tor och hans följeslagare in i en mörk skog och hörde ett rysligt dånande. De kröpo då rädda in i, som de tyckte, ett hus. När det dagades och Tor gick ut, fick han se strax bredvid sig en förfärligt stor jätte, som snarkade, sä att det dånade i hela skogen, och upptäckte, att hvad de under natten tagit för ett hus, ej var något annat än jättens ena handske. Jätten kallas här Fialar, men eljest Skrymer.
 12. Dunkelt. Med »älfven» menas väl den flod, som skiljer jättarnes värld från det bebyggda landet, som står under Tors skydd.
 13. Se ofvan strof 17.
 14. Den ridderlige skurken Harbards »moral» tillåter honom att bedraga den ena tärnan efter den andra, men förbjuder honom att slå en kvinna. Läsaren gifve akt på huru ypperligt Tor och Harbard (= Oden?) äro karakteriserade.
 15. Järnklubbor voro jättarnes vanliga vapen. Tialfe = Tors följeslagare.
 16. Harbard har vållat Tor skada därigenom, att han genom sina härfärder stört landtmännens arbete, hvilkas skyddsherre Tor var.
 17. Hvad detta betyder och hvari denna förolämpning består, är ej klart.
 18. Sif = Tors maka.
 19. Verland = 'manland’ = människornas värld.
 20. Fiorgyn = jorden. Tor var son af Oden och jorden.
 21. Tors fränders vägar = gudarnes väg till himlen = regnbågen.