Bemærkninger over en stol fra Norges middelalder

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Antiquarisk tidsskrift
Udgivet af Det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab
1843-1845


Bemærkninger over en stol fra Norges middelalder

ved J.C.C. Dahl


Tab III.

Den Stol, hvoraf en Afbildning her meddeles Tab. III, fik Landskabsmaler Schiertz under sit Ophold i Norge, i Aaret 1837, af en Landmand Hjortal i Bö i Tellemarken, og den var af den sidstnævnte for adskillige Aar siden kjöbt paa en Auction over nogle gamle Kirke-Inventarier, der formodentlig forhen have tilhört den nu afbrudte Gaara Kirke i Bö[1]. Jeg anseer Stolen for et Arbeide fra den senere Halvdeel af det 12te Aarhundrede, da brugt som et Höisæde eller Herresæde. Efter Forestillingerne paa Rygstykket at dömme kan den maaskee antages for den Stol, som Kong Sverre lod forfærdige til sig, og senere i Aaret 1207, da Baglerne erobrede Borgen i Bergen, af dem forefandtes ved Plyndringen forinden Slottets Brand; deres Konge Philippus forærede den til Erkebiskoppen af Trondhjem og den blev opbevaret i denne Stads Domkirke[2]. Senere, maaskee snarest i Reformationstiden, er vel denne Stol bortskaffet fra Domkirken og af en eller anden skjenket til en simplere Landkirke.
   I Kong Sverres mange Krige spiller hans Luur, kaldet Andvaka, en ikke uvigtig Rolle. Hertil forekommer det mig at sigte at det andet Basrellef under Rygstykket forstiller en bepantsret og med Visirbjelm forsynet Rytter blæsende i et Horn eller kort Luur, i det han vender sig mod en anden paa samme Maade udrustet Kriger til Hest. Stolen er först afbildet i mit Værk over den norske Træbygningskunst 2det Hefte Tab. IX[3]. Vel er Forestillingerne og Arbeidet raa og mangelfulde, samt udforte med ufuldkomne Instrumenter, som en Tollekniv o. s. v., men ikke desmindre er Stolen, saavel for Kunsten som for Historien, interessant - og den er mulig det eneste Stykke i sit Slags, fra en saa fjern Fortid, som i Norge er blevet vedligeholdt lige til vore Dage. Denne Stol synes at have været bestemt til at staae frit, da man næsten har anvendt allermest Umage for at udzire Bagsiden.
   Fra Hr. Schiertz, som reddede denne Oldtidslevning fra en ellers overhængende Ödelæggelse, kom den i min Besiddelse.
Noter:

1. I Bings Beskrivelse over Norge (1796) kaldes den Gaarde Gavekirke, formodentlig det samme som Love- eller Löftekirke, hvortil man nemlig fordum, i svær Sygdom eller anden Fare, pleiede at love Kostbarheder eller Penge, dersom den önskede Bedring skulde indtræffe. Ved en saadan Leilighed kunde Stolen let være kommen til denne afsides liggende Kirke.
2. See Kongerne Hakon Sverresöns, Guttorms og Inges Saga (Fornmanna Sögnr, IX, 43, 162, Noregs Konúnga Sögur IV, 368, 412, Aalls Oversætt. III, 161, 192).
3. Denkmale einer sehr ausgebildeten Holzbaukunst ans den frühesten Jahrhunderten in den inneren Landschaften Norwegens. Herausgegeben von Dahl, Landschaftsmaler und Professor. Dresden 1836.