FJ-Litteraturhist.Bd.1-Fortale

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Den oldnorske og oldislandske litteraturs historie

Første Bind


af Finnur Jónsson


Anden udgave
G. E. C. Gads Forlag
København 1920Fortale


Da jeg for snart 20 år tilbage afsluttede min fremstilling af den oldnorsk-islandske litteraturs historie, tænkte jeg mig ikke muligheden af, at den vilde komme i en ny udgave. Af forsigtighedsgrunde var oplaget ikke stort, og det blev hurtig udsolgt. Den efterspørgsel, der i de sidste år har været efter bogen, har formentlig givet forlaget mod til at ønske en ny udgave af den. Da det foreslog mig at få en ny udgave bragt i stand, kunde i og for sig intet være mig mere kærkomment. På den anden side var jeg klar over, at arbejdet ikke vilde blive let og at det vilde tage mig megen tid. Hvad der måtte gøres var ikke blot at foretage ændringer, hvor jeg selv kunde have noget at ændre, fjærne eller tilføje. Men der var i de o. 30 år, der var gået fra værkets begyndelse, udkommet et utal af større og mindre skrifter og afhandlinger om enkelte dele af den gamle litteratur. Alt dette måtte nøje gennemlæses, overvejes og granskes, jeg måtte tage stilling til de forskellige synspunkter og afvigende meninger, der var fremkomne. Dette gælder især eddadigtningen og sagalitteraturen. Skjaldedigtningen er den gren af litteraturen, der mindst har været genstand for granskning. Derfor har afsnittene om den været de letteste, og hvor ændringer mindst var nødvendige.

Jeg har nøje gennemgået hvert enkelt digt — være sig eddadigte(1) eller skjaldekvad; det er jo disse, der udgør indholdet af 1. bind og begyndelsen af det 2. —, og overvejet alle de spørsmål, der knytter sig dertil; men desuden har jeg også grundig gransket alt, hvad der er skrevet om de enkelte digte — jeg håber ialfald, at intet væsenligt er undgået min opmærksomhed. Det samme vil også blive tilfældet med det øvrige.

Jeg har foretaget ændringer, udeladelser og tilføjelser, hvor jeg mente at dette var nødvendigt. Næppe en side står uforandret. Men ofte er ændringerne små, tildels af rent stilistisk art, men især gående ud på at præcisere udtrykket. Disse ændringer betegner ofte, uden at man måske lægger mærke dertil, en lille indrømmelse eller det modsatte. Til trods for dette vil man ikke være længe om at finde, at værket i det hele og store er lidet forandret, og så at sige slet ikke hvad indretningen angår. For mig var dette det naturligste. Jeg har på så godt som intet punkt fundet mig foranlediget til at foretage radikale ændringer i min hele betragtningsmåde. Angående eddadigtene kan jeg henvise til min polemik mod prof B. M. Olsen, angående de ældste skjaldekvad til polemikken mod prof S. Bugge. Nu har Eggjumstenen med et slag afgjort spørsmålet, idet den har ryddet de væsenligste indvendinger imod disse kvads alder af vejen. Formentlig vil deres ægthed herefter forblive uantastet.

Da jeg skrev min bog, betragtede jeg den nærmest som et rydningsarbejde i kritisk henseende; mindst af alt skulde den være æstetiserende. Jeg har ikke fundet nogen grund til at ændre denne dens karakter; jeg finder ingen grund til at skjule, at jeg mener, at det er dette, der giver den dens værdi. Og så dens fuldstændighed. Heller ikke, hvad denne angår, har jeg ændret noget.

Så må jeg da overlade andre kyndige at bedømme denne nye udgave. Jeg har blot en tak at udtale til Gads forlag, fordi det, trods de vanskelige tider, har ønsket udgivelsen, samt til Direktionen for Carlsbergfonden, fordi den med vanlig liberalitet har bidraget til, at værket overhovedet kunde udkomme igen. Nu da jeg nedskriver disse linjer, er den mand ikke mere blandt de levende, med hvis fejrede navn jeg prydede min bog. Men bogen er og bliver hans — denne nye udgave hans mindes.(2)


Juni 1920
Finnur Jonsson
Noter

(1): Under min universitetsgærning har jeg atter og atter gennemgået flere eller de fleste af disse.
(2): Bogen er dedikeret til "Prof., Dr. Phil. L. F. A. Wimmers minde" (clm)