Ailekes olbmak, Helligdagsmænd

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Jens Andreas Friis
Temaside: Samisk religion og mytologi

Lappisk Mythologi


Jens Andreas Friis


Gudelære
2. Himmelens og Luftens Guder

§ 18.
Ailekes olbmak, Helligdagsmænd


Samtlige norske Forfattere omtale 3 Guddommeligheder under Navn af Ailekes olbmak, hellige Mænd eller Helgener. Saaledes fortæller Jessen: "Paa 3 af Solens lavček, (egentl. Tømmer, ɔ: Straaler) staa Lappernes Ailekes olbmak eller saadanne Guddomme, som for sin Hellighed altid betegnes med et Kors. Paa den første Bæivvelafče (Runeb. No. 7. Fig. 48 a) staar Burres, (rimeligvis Feilskrift istedetfor boares, gammel), eller Sodnabæivve Ailek, Søndagsmanden eller Guddommen for Søndagen, hvilken Dag de ansaa for den kraftigste og fornemste til at holde Troldmesser paa. Paa den anden Bæivvelafče staar Lava (ɔ: Lavardak) Ailek, Guddommen for Lørdagen, hvilken Dag skulde væne den kraftigste næst efter Søndagen. Paa den 3die Bæivvelafče staar Frid Ailek eller Guddommen for Fredagen, hvilken Dag vel holdtes hellig, som en fornem Runedag, men dog ikke saa høi som de tvende foregaaende. Om Fredagen og Lørdagen var det for Alting forbudt at hugge Ved til Brændsel; thi man foregav, at Ailekes olbmak bleve fortørnede derover, og ved det første Hug, man gav et Træ paa disse Dage, kom der Blod af Skaaret. Søndagen derimod ansaaes — foruden som Runedag — tillige som en heldig Dag for Jagt."

I Nærø-Manuskriptet, hvor disse Guddomme, (se Runeb. No. 1. Fig. 10, 11 og 12), benævnes Ailekes olmai, Søndagsmanden, Nubbe (ɔ: den anden) Ailekes, Lørdagsmanden, og Gulman (ɔ: goalmad, den tredie) Ailekes Fredagsmanden, forklares videre: "Disse Aileker ere Lappernes Underguder eller Storengle, skabte af de 3 store, himmelske Guder i den Hensigt, at de her paa Jorden stedse skulle gaa Lapperne til Haande og føre deres Bønner op til bemeldte 3 Storguder, (Horagales, Varalde olmai og Biegga-gales), isærdeles naar de have Runebommens Raadførelse nødig. De anraabe da en vis af disse Aileker, nemlig om Lørdagen Nubbe Ailekes, om Søndagen Ailekes olmai og om Fredagen Gulman ailekes, at de skulle befordre Runingen, at den maa gaa heldig for sig, og at de skulle rekommendere deres Forespørgsel til et godt Svar hos de 3 Storguder, hvorfor de ogsaa afbilde dem med Vinger, (se Runeb. No. 1), som de, der i en Hast maa flyve fra og til Himmelen og Jorden".

Saavel af Jessens Beskrivelse, som fornemmelig af Fremstillingen i Nærømanuskriptet ser man tydeligt nok, at de 3 Aileker ere laante fra Katholicismens Lære om Helgener, Helgenbilleder og Helgentilbedelse. Ingen af de svenske Forfattere kjende noget til disse Aileker. Heller ikke bleve de dyrkede i det egentlige Finmarken, hvor derimod Torsdagen blev helligholdt til Ære for Diermes[1]. Det synes især at have været Lapperne i Nordland, der boede Katholicismens Hovedsæde, Trondhjem, nærmest, som have kjendt og dyrket disse Aileker. At de maa være laante, bestyrkes ogsaa af den Omstændighed, at Ailek ikke er lappisk, men laant af det norske Ord "heilag", hellig, (opr. af "heil", hel, ukløvet, hellig; thi Intet af det, som ofredes til Guderne, maatte knuses eller kløves anderledes end efter Ledemodene). Aileg eller Ailek bruges endnu i de mellemste Lapmarker i Betydningen Helligdag, Søndag. Man finder forøvrigt ikke Tegn til, at Lapperne i ældre Tider have høitideligholdt bestemte Dage, naar undtages visse Offertider og de Dage, der især brugtes til Runing.[2] I Sproget findes heller ikke egne Udtryk for Maaned og Uge; thi Manno og Mannod, Maane og Maaned, samt Vakko, Uge, ere tydeligt nok laante af Norsk. Heller ikke Navnene paa Dagene i Ugen ere ægte lappiske. Sodnabæivve, Søndag, (g. N. sunnudagr); Vuosarga, (ɔ: vuostas arga, første Ørkedag), Mandag; Maƞebarga, (maƞeb, anden), Tirsdag; Gaskavakko, (gaska, midt i), Onsdag; Duoresdak, Torsdag; Berjadak, (af Frei; thi Fr kan Lappen kun udtale som Br eller Pr), Fredag; og Lavardak, Lørdag ere samtlige laante.


Fodnoter

  1. Jessen. Pag. 79.
  2. Læstad. Manuskript.