Andra kvädet om Helge Hundingsbane (KL)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Svensk.gif
Svensk.gif


Valda sånger ur den poetiska Eddan
Karl Ljungstedt
1904


Hjältsånger
Andra kvädet om Helge Hundingsbane
(Helgakviða Hundingsbana onnor)Helge og Sigrun.
(Illustration af Johannes Gehrts, 1901)
Konung Sigmund, Volsungs son, var gift med Borghild från Bralund. De gåfvo sin son namnet Helge efter Helge Hiorvardsson. Helges fosterfader var Hagal. Hunding hette en mäktig konung. Efter honom har Hundland blifvit uppkalladt. Han var en väldig krigare och ägde många söner, som lågo i härnad.
Emellan konung Hunding och konung Sigmund rådde ofrid och fiendskap. De dräpte hvarandras fränder. Konung Sigmund och hans ättmän kallades Volsungar och Ylfingar.
Helge drog lönligen som spejare till konung Hundings hird. Häming, konung Hundings son, var då hemma. Då Helge drog bort, träffade han en vallgosse och kvad:


A.[1]


1.
'Säg åt Häming:
Helge minnes,
hvem i brynja
männen klädde.
I den gråa
ulfven gripit,
hvilken Hunding
tog för Hamal.'[2]


Hagals son hette Hamal. Konung Hunding sände några män till Hagal för att leta efter Helge. Denne kunde då ej komma undan på annat sätt, än att han tog på sig en trälkvinnas kläder och gick att mala. Männen letade, men funno icke Helge.


2.
Då skrek Blind, den
skadeglade:
'Hvasst hon blickar,
Hagals tärna;
trälblod står ej
där vid kvarnen:
stenen rämnar,
kistan brister.'


3.
'Hård lott hafver
härskarn drabbat,
då, fast kung, han
korn får mala;
bättre anstod
denna hand att
svinga slagsvärd
än en kvarnstång.'


4. Hagal svarade och kvad:
'Undra ej, att
kvarnen knarrar,
när en kunglig
mö den drager;
öfver skyar
har hon sväfvat
och på härskepp
böljor blodat.'


Helge kom då undan och for å härskepp. Han fällde konung Hunding och vardt sedan kallad Helge Hundingsbane.


– – –


Han låg med sin här i Brunaviken och gjorde strandhugg; där åto han och hans män rått kött. Hogne hette en konung, och hans dotter hette Sigrun. Hon var en valkyrja och red öfver vind och våg; hon var den återfödda Svava. Sigrun red till Helges skepp och kvad:


5.
'Hvem styr dessa
skepp mot stranden?
Sägen, hvar ert
hem I ägen?
Hvarpå vänten
I i viken?
Hvarthän lyster
er att fara?'


6. Helge kvad:
'Hamal skeppen[3]
styr mot stranden.
Vi vårt hem på
Hlesöy äga.[4]
Vi på vind i
viken vänta.
Öster lyster
oss att fara.'


7. Valkyrjan kvad:
'Hvar har, furste,
kamp du uppväckt?
Stridens tärnors
fåglar mättat?
Hvi är brynjan
blodstänkt? Hvi skall
hjälmklädd kämpe
rått kött äta?'


8. Helge kvad:
'Björnar jag i
Bragalunden
tog med svärd; där[5]
örnar mättat.
Nu jag sagt, hvi
brynjan blodstänkts,
hvi på sjön jag
stekt ej ätit.'


9. Valkyrjan kvad:
'Strid du kungör.
Konung Hunding
föll för Helges
hand på fältet;
kamp det vardt, och
er släkt hämnad;
blodet sköljde
svärdens eggar.'


10. Helge kvad:
'Huru visste
du, att vi just
— visa sköldmö —
släkthämnd kräfde?
Många tappra
kungasöner
finns det, många
våra likar.'


11. Valkyrjan kvad:
'Ej jag fjärran
var, folkhöfding,
när i morse
kungen fälldes.
Sigmunds son jag
klok vill kalla,
som i runor
kampen täljer.'


12.
'Förr jag sett dig,
när å långskepp
stolt du stod i
blodsköljd framstam.
Nu för mig du
vill dig dölja.
Hognes mö dock
Helge känner.'


– – –


Granmar hette en mäktig konung, som bodde på Svarenshaug. Han hade många söner; en hette Hodbrodd, en annan Gudmund, en tredje Starkad. Hodbrodd var en gång på en konungaförsamling och fäste sig Sigrun, Hognes dotter. Men när hon sporde detta, red hon med valkyrjor öfver vind och våg för att uppsöka Helge. Han var då vid Logafjällen och hade kämpat med Hundings söner. Där hade han fällt Alf och Öyolf, Hiorvard och Hervard, och trött af striden hade han satt sig under Arastein. Där fann Sigrun honom, föll honom om halsen, kysste honom och sade honom sitt ärende, såsom det heter i det gamla Volsungakvädet:B.


13.
Sökte Sigrun
glade fursten,
tog hans hand i
sin, och hjälmklädd
konung hon till
henne vändes.


14.
Ej hon mot sitt
hjärta talte:
måste äga
Helges kärlek.
Sigmunds son af
all sin själ hon
älskat, förrn hon
honom skådat.


15.
'Vardt vid tinget
Hodbrodd lofvad,
men en ann' jag
äga ville.
Fruktar fränders
vrede, sen jag
mot min faders
vilja brutit.'


16. Helge kvad:
'Frukta ej för
Hognes vrede
eller dina
fränders misshag!
Du, min mö, för
mig skall lefva;
ej jag dina
ättmän rädes.


. . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . [6]


Helge samlade då en stor flotta och for till Frekastein. Ute på hafvet råkade han och hans män ut för ett farligt oväder. Det började åska, och blixtar slogo ned i skeppen. Då sågo de nio valkyrjor rida i luften och igenkände Sigrun. I detsamma lade sig stormen, och de kommo oskadda till land.
Granmars söner sutto på ett berg, då skeppen seglade till land. Gudmund sprang då upp på en häst och red upp på berget vid hamnen för att speja. Då refvo Volsungarne seglen. Gudmund kvad då, såsom förut är skrifvet i kvädet om Helge:


'Hvilken furste
anför hären
och i land för
dessa skaror?'


Sinfiotle, Sigmunds son, svarade, såsom förut är skrifvet.
Gudmund red hem med krigsbud. Då samlade Granmars söner en här, och till denna kommo många konungar, bland hvilka voro Hogne, Sigruns fader, och hans söner Brage och Dag.
Där stod sedan ett stort slag, i hvilket alla Granmars söner föllo och alla deras höfdingar utom Dag Hognesson, som fick fred och svor Volsungarne trohet.
Sigrun gick ut på valplatsen och fann Hodbrodd döende. Då kvad hon:C.


17. 'Aldrig Sigrun
skall i dina
armar slutas,
konung Hodbrodd.
Lifvet släckts för
Granmars söner.
Gygjors ulfvar
liken slita.'


Därpå fann hon Helge och vardt mycket glad. Han kvad:


18.
'Ej i allt det
lyckligt gått dig;
nornorna dock
något vållat.
Hogne och din
broder Brage
fallit. Jag var
deras bane.'


19.
'Och vid Hlebiorg
Hrollaugs söner
samt vid Styrkleif
konung Starkad.
Ingen jag sett
mer stridslysten:
bålen slogs än
skild från hufvu’t.'[7]


20.
'Nästan alla
dina fränder
ligga döda
nu på jorden.
Du har ingen
skuld: du skapad
vardt att tvist bland
kungar väcka.'


Då grät Sigrun. Han kvad:


21.
'Trösta dig, Sigrun!
Seger du gaf oss.
Konungar ödet ej ändra.
Önskar, de lefde
ännu de fallne
samt jag dig famna dock finge!'[8]


– – –


Detta kvad Gudmund, Granmars son:(B.)


22.
'Hvilken konung
anför flottan
och i stäfven
fanan hissar?[9]
Fredlig tycks ej
färden vara:
blodrödt norrsken
syns bak hären.'[10]


23. Sinfiotle kvad:
'Här lär Hodbrodd
Helge känna,
den flykttröge
midt i flottan,
hvilken dina
fränders arfgods,
Fiorsungsarfvet,
med fejd vunnit.'[11]


24. Gudmund kvad:
'Förr skall dock vid
Frekastein vår
tvist med svärden
varda sliten.
Nu är tid att
hämnas, Hodbrodd!
Länge nog vi
legat under.'


25. Sinfiotle kvad:
'Hellre må du
getter valla,
öfver branta
klyftor klättra,
ha en träpåk
uti handen.
Det är mera
lugnt än svärdstorm.'


26. Helge kvad:
'Dig, Sinfiotle,
höfdes mer att
gå till kamp och
örnar glädja,
än att gagnlös
ordstrid föra,
om hvarann' I
också haten.'


27.
'Ej så tappra
Granmars söner
tyckas, dock bör
sanning sägas:
de vid Moens-
heim ha visat
sig ha mod att
svärden svinga.'[12]


– – –


Helge äktade Sigrun, och de fingo söner. Helge blef icke gammal. Dag Hognesson blotade till Oden för fadershämnd, och Oden lånade Dag sitt spjut. Dag träffade sin svåger Helge vid det ställe, som heter Fiotorlund. Där föll då Helge, men Dag red till Svavafjällen och sade Sigrun tidender:C.


28.
'Sorgsen själf jag
sorg dig bringar,
tvungen är i
gråt dig tvinga:
Föll i dag vid
Fiotorlund den
bäste härskarn
här på jorden.'


29. Sigrun kvad:
'Dig skola alla
eder nu bita,
alla, du Helge
fordom har svurit,
svurit vid dödens
speglande vatten,
svurit vid böljans
regnsvala klippa!'[13]


30.
'Segle det skepp ej,
hvarpå du seglar,
fast den mest strykande
medvind du hade!
Flykte den häst ej,
hvarpå du flyktar,
fast dig i hälarna
fienden följde!'


31
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
'Bite det svärd ej,
modigt du svingar,
om det din egen
dödssång ej sjunger!'


32.
'Då vore Helges
död på dig hämnad,
om du som varg i
skogarna smöge,
saknande alla
skatter och fröjder,
finge blott äta
stinkande liken.'


33. Dag kvad:
'Ditt förstånd du
mistat, syster,
när du så mig
vill förbanna.
Oden ensam
allt har vållat,
han som fränder
städse söndrar.'[14]


34.
'Dig jag bjuder
röda ringar,
Vandelsve och
hela Vigdal,
halfva riket
såsom böter
för din sorg och
dina söners.'[15]


35. Sigrun kvad:
'Aldrig mer, sent
eller tidigt,
kan åt lifvet
jag mig glädja,
när i kämpars
krets ej härskarn
mera hit på
Vigblær rider.'[16]


36.
'Så med skräck slog
Helge sina
fiender och
deras fränder,
som när skrämda
getter springa
undan vargen
utför fjället.'


37.
'Så högt Helge
stod bland furstar
som högvuxen
ask bland törnen
och som hjorten,
stänkt af daggen
öfver skogens,
djur sig höjer.'


En hög uppkastades öfver Helge. Men när han kom till Valhall, bjöd Oden honom att tillsammans med sig själf råda öfver allting. Helge kvad:


38.
[Du skall, Hunding,
här åt alla
fotbad bära,
brasor tända,
hundar binda,
hästar vakta,
svinen fodra,
förrn du somnar.'][17]


– – –


Sigruns tärna gick en kväll ut till Helges hög och fick då se Helge rida till högen med många män i sitt följe.


39. Tärnan kvad:
'Ser jag väl ett
bländverk eller
ragnarök, när
döda rida,
när I edra
hästar sporren?
Ar åt härskarn
hemlof gifvet?'


40. Helge kvad:
'Ej du ser ett
bländverk eller
tidens kväll, fast
du oss skådar,
fast vi sporra
våra hästar.
Ej åt härskarn
hemlof gifvits.[18]


Tärnan gick därpå hem och sade till Sigrun:


41.
'Gå nu, Sigrun,
hän till högen,
om dig lyster
härskarn träffa.
Såren blöda.
Fursten bad dig,
att du flödet
skulle stilla.'


Sigrun gick in i högen och kvad:


42.
'Är så lycklig
af vårt möte,
som när hungrig
korp hos Oden
ser valplatsens
varma byte
eller skådar
morgonrodna’n.'


43.
'Vill först kyssa
fallne kungen,
förrn han blodad
brynja kastar.
Allt ditt hår af
rimfrost höljes,
kampdagg ned på[19]
dig har droppat.’


44. Helge kvad:
'Ensam du det,
Sigrun, vållar
att på mig har
sorgdagg droppat:[20]
bittra tårar
städs du gråter;
på mitt bröst som
blod de falla.'


45.
'Gladt vi skola
mjödet dricka,
fast vi mistat
lifvets glädje.
Ingen klagan
nu må höras,
fast mitt bröst af
såren blöder.'


Sigrun tillreder en bädd i högen.


46. Sigrun kvad:
'Här en bädd jag
redt dig, Helge,
där du fri från
sorg kan sofva.
Än jag i din
famn vill hvila
liksom fordom,
när du lefde.'


47. Helge kvad:
'Nu jag tror, att
allt kan hända
när som helst på
Sävafjällen,
när i bleknad
hjältes armar
Hognes ljusa
dotter hvilar.' —


48.
'Tid att rida
rodnande vägar,
låta springarn
luftstigen tråda.
Västan om den
bäfvande spången[21]
skall jag, innan
hjältarne väckas.'


Helge och hans följe redo därpå sin väg, men kvinnorna gingo hem till gården. Nästa afton lät Sigrun tärnan hålla vakt vid högen. När hon sedan i solnedgången själf kom till högen, kvad hon:


49.
'Kommit ren, om
komma kunde,
Sigmunds son från
Odens salar.
Hoppet om hans
ankomst vissnar,
när på kvist ren
örnen sitter
och till drömmars
värld allt flyr.'


50. Tärnan kvad:
'Yra så ej,
att du ensam
åter går till
dödens boning.
Minns, om natten
är hvar vålnad
mera stark än
under dagen.'


Sigrun dog snart af sorg och saknad. Det troddes i forna dagar, att människor blefvo födda på nytt, men detta kallas nu käringskrock.
Helge och Sigrun sägas ha blifvit återfödda. Han hette då Helge Haddingiaskate och hon Kara Halfdansdotter, såsom det säges i Sången om Kara,[22] och hon var en vaikyrja.
Noter:

 1. Rörande betydelsen af A, B och C se nedan Anmärkningar.
 2. Enligt denna dunkla strof tyckes Helge i Hundings hof af denne kämpar blifvit klädd i brynja och sedan af konung Hunding blifvit tagen för Hamal. Med den gråa ulfven åsyftas väl Ylfinga-ättlingen Helge själf.
 3. Hvarför Helge döljer sitt namn, är oklart.
 4. Hlesöy = danska ön Læsø, isl. Hlés-øy, i Kattegatt?
 5. D. v. s. tog vilda krigare till fånga.
 6. Förmodligen äro här två strofer utfallna, i hvilka Sigrun uttalat sin fruktan för Hodbrodd och Helge sökt lugna henne. Jämför Första kvädet om Helge Hundingsbane stroferna 21 och 22.
 7. Denna strof är troligen senare inskjuten och innehåller väl en reminiscens från sagan om vikingen Starkad ('Starkotter'). Den danske häfdntecknaren Saxo Grammaticus berättar om Starkad, att sedan hans hufvud afhuggits, detta ännu ursinnigt bet i jorden.
 8. Denna strof är väl ett fragment ur en annan parallelldikt om Helge och Sigrun.
 9. Att hissa en fana hade väl samma betydelse som att hissa en röd sköld, nämligen att tillkännagifva, att man kom som fiende.
 10. Norrsken ansågs förebåda en stundande drabbning.
 11. Denna anspelning kan nu ej förstås, då om Fiorsungarne eljest intet är kändt.
 12. Stroferna 22—27 äro tydligen ett fragment af den ordstrid mellan Gudmund och Sinfiotle, hvilken, ehuru troligen i en yngre form, äfven inskjutits i Första kvädet om Helge Hundingsbane.
 13. Öfvers. har här afsiktligt tillåtit sig en friare öfversättning. I originalet stär 'vid Leiptrs ljusa vatten' och 'vid Unns regnsvala sten'. Leiptr var en af de floder, som nedflöto i dödsriket. En ed svuren vid Leiptr var troligen lika helig som den ed, de homeriska hjältarne svuro vid Styx. Detsamma torde gälla om en ed svuren vid Unns sten, rörande hvilken man för öfrigt intet känner. Unn var en af Ägers döttrar. Öfvers. är själf den förste att erkänna, att det ej på långt när lyckats honom att återgifva originalets grandiosa kraft i dessa Sigruns rasande förbannelser.
 14. Oden uppträder ofta så, ty han behöfver ständigt öka antalet af de svärdfallna kämparne i Valhall.
 15. Vandelsve = 'Vandels tempel'. Kanske detta namn sammanhänger med det germanska folknamnet Vandaler (Vandiler) ? — Det var enligt fornnordiska rättsbegrepp Dags plikt att erbjuda Sigrun böter för Helges död. Se vi denna hans handling i detta dess rätta ljus, försvinner det taktlösa, som för oss nutidsmänniskor tyckes ligga i densamma.
 16. Vigblær är tydligen namnet på Helges häst.
 17. Denna strof tillhör uppenbarligen ett helt annat kväde, som väl skildrat en tvist mellan Helge och Hunding. Öfvers. har dock ej velat utesluta den, emedan den omständigheten att den — af samlaren eller afskrifvaren — inskjutits här och just i detta sammanhang, bättre än allt annat torde visa, huru föga dessa fornsanger ha fattats och förståtts af denne okände samlare eller afskrifvare och huru berättigad således en på samma gång vetenskaplig och vitter kritik af desamma är.
 18. Helge har icke fått 'hemlof', d. v. s. tillåtelse att för alltid stanna hos Sigrun, utan blott till ett kort besök i sin hög.
 19. Kampdagg = kenning för blod.
 20. Sorgdagg = kenning för tårar.
 21. Nämligen Bifrost, regnbågen.
 22. Den förlorade dikten Károlióð har ännu förelegat författaren till Hrómundar saga Greipsnonar. Af denna saga få vi veta, att Helge Haddingiaskate skyddades af valkyrjan Kara, hvilken i en svans hamn sväfvade öfver honom. I en strid mot Hromund svingade han dock sitt svärd så högt, att han tillfogade sin älskade ett dödligt sår. Då erkände han, att lyckan vikit ifrån honom, hvarpå Hromund klöf hans hufvud.