Skirnirs Reise (B.C.Sandvig)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Forsøg til en Oversættelse af Sæmunds Edda


Oversat af
Bertel Christian Sandvig
1785


Skirnirs Reise


Skirnirs Reise.jpg

Freyr, Niardurs Søn, havde sat sig i Hlidskialf og saae ud over hele Verden. Han saae ogsaa ud over Jotunheim, og fik der Øie paa en smuk Møe, da hun gik fra sin Faders Sal til sit Jomfruekammer, hvorover han blev meget forvirret. Skirnir heed Freyrs Skosvend. Niardur bad ham at faae Freyr til at tale. Da sagde Skadi:


1. Stat nu op, Skirnir!
Og gak at bede
Vores Søn om Svar.
Derom adspørg ham
Hvi den vise Helt
Nu øver Daarskab.


Skirnir:

2. Onde Ord mig rede staae
Af eders Søn strax,
Om jeg gaaer at tale med ham,
Og ham adspørge
Hvi den vise Helt
Nu øver Daarskab.


3. Siig nu mig Freyr!
Fyrste blandt Guder!
Hvad jeg vilde vide:
Hvi du sidder eene
I lange Sale
Min Herre! bestandig.


Freyr:

4. Hvi skulde jeg sige dig,
Kiempe hin unge!
Min store Smerte?
Thi Alfbestraal'ren skinner
Os alle Dage,
Men mig ei efter mit Ønske.


Skirnir:

5. Dine Ønsker troer jeg ei
Saa store være
At du mig, Helt! dem fordulgte.
Ung' vi gjorde Venskab
I vor Alders Foraar.
Vi burde troe hverandre.


Freyr:

6. I Gymirs Gaarde
Saae jeg gange
Min ønsked' Møe.
Armen skinned',
Og af Armen
Hele Himlen og Havet.


7. Hun er mig kierere,
End hver mand
I Livets Foraar.
Aser og Alfer
Ei tilstede det
At vi blive eens.


Skirnir:

8. Hest giv du mig da,
Som mig giennem flaggrend' Lues
Mørk' Anvisning fører;
Og det Sverd
Som selv udtrækkes,
Mod Jetters Æt.


Freyr:

9. Den Hest gir jeg dig,
Som giennem flaggrend' Lues
Mørk' Anvisning bær'r dig.
Og det Sverd
Som selv udtrækkes,
Duer kun den, som det eier.


Da sagde Skirnir til Hesten:


10. Mørkt er ude,
Tid er for os at reise
Lyngfuldt Field over,
Thyriers Land over.
Begge tilbage
Komme, hvis ei begge
Fanger hin ret mægtig' Jette.


Skirnir reed til Jotunheim til Gymirs Gaarde. Der vare galne Hunde bundne for Porten af den Befæstning som Gerdur var i. Han reed hen hvor Fæhyrden sad paa en Høi, og talede sangviis til ham:


11. Siig mig det, Hyrde!
Som sidder der paa Høien,
Og vogter alle Veie,
Hvor jeg i Tale
Kommer den unge Møe
For Gymirs Hunde?


Hyrden:

12. Hvad? er du feig,
Eller er du død alt?
Skilt ved Samtale
Skal du stedse være
Med Gymirs gode Møe.


Skirnir:

13. Bedre er' Vilkaar,
End hikke her
For hvem til Død er færdig.
Thi paa een Dag mig blev
Hele mit Liv bestemt,
Og Skiebne beskikket.


Gerdur:

14. Hvad er det Raab raabende,
Som jeg raabe hører
Nu til os ved vores Huus?
Jord bæver,
Alle deraf skielve
Gymirs Gaarde.


Tienestepigen sang:

15. En Mand er her ude
Stegen af Hest-Ryggen,
Og lar sin Hest til Jorden tage.


Gerdur:

16. Ind bed du ham gange
I vores Sal,
Og drikke den klare Miød.
Dog ahner mig
At herude er
Min Broders Bane.


17. Er du af Alfer,
Af Asers Sønner,
Af vise Vaner?
Hvi kom du eene
Her, giennem Ilden,
Vor Sals Bygning at see?


Skirnir:

18. Ikke af Alfer
Ei Asers Sønner,
Ei vise Vaner,
Jeg dog eene kom
Her, giennem Ilden,
Eders Sals Bygning at see.


19. Æbler elleve
Af Guld jeg her haver,
Dem vil jeg dig, Gerdur! give,
Fred at kiøbe,
Og at du Freyr siger
Leve dig meest til Glæde.


Gerdur:

20. Æbler elleve
Modtager jeg aldrig
Efter Mands Villie.
Jeg og Freyr,
Medens vort Liv kan vare,
Bygge aldrig sammen.


Skirnir:

21. Jeg dig gir en Ring
Som opbrændt blev
Med Odins Søn den unge,
Otte lige tunge
Dryppe af den,
Hver niende Nat.


Gerdur:

22. Ring jeg taer ei,
Skiønt den er brændt
Med Odins Søn den unge.
Guld jeg feiler ei
I Gymirs Gaarde.
Min Faders Gods jeg deeler.


Skirnir:

23. Seer du denne Kaarde, Møe!
Tynd og smidig,
Som jeg her i Haanden har?
Jeg dig hugger
Hovedet af din Hals,
Uden du mig Elskov lover.


Gerdur:

24. Jeg vil aldrig
Nogen Tvang taale
Efter Mands Villie.
Det spaaer dog jeg,
Om dig Gymir finder,
Tappre begge,
Lyst faae I vist at stride.


Skirnir:

25. Seer du den Kaarde, Møe!
Tynd og smidig,
Som jeg her i Haanden har?
For dens skarpe Egg
Falder den gamle Jette;
Feig bliver vist din Fader.


26. Med Tvangs Kiep jeg dræber dig,
Eller jeg tæmmer dig
Møe! efter min Villie.
Der skal du være
Hvor dig Folkes Sønner
Aldrig faae at see.


27. Du paa Ørnens Høi
Skal tilig sidde,
See fra Verden ud,
Vende dig til Hel.
Din Mad være leedere
End hver en Mands,
Den styggest' Slange i Verden.


28. Til Undersyn skal du blive
Naar du udkommer:
Hrimnir dig beskue;
Hver Mand dig betragte!
Meer bekiendt skal du blive,
End Vægter blant Guder.
Gab saa din Længsel bort!


29. Eensomhed, Angest,
Raadvildhed og Utaal,
Foemeere dig Graad og Smerte.
Sidd paa Sædet,
Men jeg skal sige dig
Tung bitter Smerte,
Og dobbelt Angest.


30. Skræk skal rive
Dig om den klare Dag
Udi Jetters Gaard.
Til Hrimthursers Sale
Skal du hver en Dag
Vanke uden Gavn,
Vanke uden Haab.


31. Graad for Glæde
Skal du altid have,
Og slide dit Liv med Taare.
Med trehov'det Thurse
Skal du altid være,
Eller mandløs leve.


32. Dit Sind gribe dig
Hver en Morgen.
Vær du som Tidselen,
Som trængt bliver
Oventil i Ilden.


33. Til Høy jeg gik
Og til grønne Træer,
Hevnens Kiep at faae mig:
Hevnens Kiep jeg fik.


34. Vred er dig Odin,
Vred er dig Asers Fyrste,
Dig skal Freyr hade.
Men ei før, onde Møe!
Førend paa dig hvilde
Guders hevnend' Vrede.


35. Høre Jetter!
Høre Hrimthurser!
Ja Suttungs Sønner!
Asers Bundsforvandte!
Hvordan jeg
Forbyder, forbander,
Folksfryd for Pigen,
Folks Nydelse for Pigen.


36. Hrimgrimnir heder Thurs
Som dig have skal,
Neden for Nagrind.
Der skulle dig Slaver
Ved Træers Rødder,
Gede-Pis give.


37. Bedre Drikke
Faaer du aldrig da,
Møe! efter din Villie,
Møe! efter min Villie.


38. Thurs skier jeg dig
Kun i tre Træk,
Banghed og Galskab,
Dertil Utaal.
Saa let jeg det paaskier,
Som jeg det afskier,
Om vi behøve det.


Gerdur:

39. Hæld dig nu heller, Svend;
Og tag mod Iisbegg'ret,
Fuldt af gammel Miød.
Det havde jeg dog agtet
At jeg skulde aldrig
Unde Vaners Barn vel.


Skirnir:

40. Endeligt svar
Vil jeg nu vide,
Førend jeg rider hiem herfra,
Hvor og paa hvad Tid
Du vil den raske
Niardurs Søn modtage.


Gerdur:

41. Barri heder,
Som vi begge vide,
Skov af Lue glindsend',
Og efter ni Nætter
Vil der Gerdur unde
Niardurs Arving Glæde.


Da reed Skirnir hiem. Freyr stod ude, hilste ham og spurgde hvad Beskeed han havde:


42. Siig du mig det, Skirnir!
Førend du tager Sadel af Hest,
Og du ganger eet Trin fremad,
Hvad du udrettede
I Jetteverden,
Efter din og min Villie.


Skirnir:

43. Barri heder
Som vi begge vide,
Skov af Lue glindsend'.
Og efter ni Nætter
Vil der Gerdur unde
Niardurs Arving Glæde.


Freyr:

44. Lang er Nat,
Langer er' to,
Hvor kan jeg tre udholde?
Tit mig kortere
Syntes Maaned,
End halv slig Længsels Nat.Note: I Sandvigs oversættelse er versene ikke nummererede. Dette fungerer i en trykt udgave, men bliver uoverskueligt i en digital, derfor har versene her fået fortløbende numre efter den rækkefølge de står i i den trykte udgave. / clm.